inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές για δεύτερο συνεχόμενο έτος κατέγραψε η βιομηχανία μολύβδου Αμέκων το 2016Αύξηση πωλήσεων, με ενισχυμένο μάλιστα ρυθμό απ' ό,τι το 2015, αλλά και αρνητικά τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, έναντι υψηλής κερδοφορίας το 2014, κατέγραψε το 2016 η αχαϊκή βιομηχανία προϊόντων ανακυκλωμένου μολύβδου Αμέκων.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και έχει μακρά δραστηριότητα στην αγορά μολύβδου. Μετεξελίχτηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2003. Η βιομηχανική μονάδα της έχει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 12.000 τόνων και περιλαμβάνει βιομηχανοστάσιο 3.290 τ.μ., επί οικοπέδου 33.240 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ΑΜΕΚΩΝ το 2016, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 18,64 εκατ. ευρώ (+12% ή +2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 0,58 εκατ. ευρώ (+243,6% ή +0,34 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,27 εκατ. ευρώ (-48,2% ή -0,25 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,27 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 9.000 ευρώ το 2015).

- Ζημιές προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ (ζημιές 1.000 ευρώ το 2015).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,29 εκατ. ευρώ (ζημιές 34.000 ευρώ το 2015).

Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (18,62 εκατ. ευρώ ή 99,9%) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 2,6%, από 0,8% το 2015). Η συρρίκνωση των κερδών της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από λοιπά έσοδα και κέρδη, έκτακτα κυρίως, ύψους 0,70 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,54 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 25.000 ευρώ (14.000 ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,61 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,66 εκατ. ευρώ (10,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 75,7% (75% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,09 εκατ. ευρώ (14,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στη διάρκεια της χρήσης το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 50.000 ευρώ με καταβολή μετρητών. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, κρατική ενίσχυση 1,67 εκατ. ευρώ, που είχε δοθεί για την υλοποίηση επιχορηγούμενων επενδύσεων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,36 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,69 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσεως 0,81 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 1,3%, από 3,6% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,5%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Αθυμαρίτου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Αναφέρει ότι η χρήση 2017 βαίνει ικανοποιητική. Ανακυκλώνει χρησιμοποιημένους συσσωρευτές μολύβδου και δραστηριοποιείται στη δευτερογενή παραγωγή μολύβδου. Τα τελικά προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είναι κράματα μολύβδου σε μορφή χελώνας, μολυβδόφυλλα, πρώτη ύλη παραγωγής πολυμερούς προπυλενίου. Επίσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει, θα διαθέτει και σκόνη θειικού νατρίου. Περί το 90% των προϊόντων της διατίθεται συνήθως στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.

Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 43 εργαζόμενους, έναντι 40 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,42 εκατ. ευρώ, έναντι 1,40 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη του 2014 και προηγούμενων χρήσεων είχε εγκρίνει για τους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Επίσης, το 2016 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ το 2015. Οι προκαταβολές για πάγια και τα πάγια υπό κατασκευή στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,49 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΜΕΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS