inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων «κυνηγά» η τυροκομική βιομηχανία Ηπειρος το 2017Αύξηση πωλήσεων άνω του 10%, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, προσδοκά το 2017 η τυροκομική βιομηχανία Ηπειρος, η οποία το 2016 ενίσχυσε για τρίτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της και, συγχρόνως, κατέγραψε αυξημένη κερδοφορία.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1994. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στον Αμμότοπο Αρτας και παράγει κυρίως τυρί φέτα, καθώς και άλλα τυριά. Το 2015 οι πωλήσεις φέτας της σε μεγάλη συσκευασία και υποσυσκευασμένης είχαν ανέλθει σε 3.569 τόνους, επί συνολικών πωλήσεων 5.592 τόνων τυροκομικών προϊόντων (63,8%), αποδίδοντας το 63,4% της αξίας των συνολικών της πωλήσεων. Η μονάδα επεξεργάζεται ετησίως περί τους 25.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος. Εκτός από τυρί φέτα, παράγει ελαφρύ τυρί, γιδοτύρι, κεφαλογραβιέρα και κεφαλοτύρι, λευκό τυρί και λοιπά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και βούτυρου. Το 2014 στη μονάδα υλοποιήθηκε επένδυση ενταγμένη στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 για την προσθήκη γραμμής παραγωγής παραδοσιακών σκληρών τυριών. Τα προϊόντα φέρουν στην αγορά το εμπορικό σήμα «Ηπειρος». Το 92,3% των εσόδων της το 2015 είχε προέλθει από τα προϊόντα της και εν γένει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,7% από την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση εμπορευμάτων. Εχει παρουσιάσει στην αγορά φέτα Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι, καινοτομώντας.


Η ΗΠΕΙΡΟΣ αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού, καθώς εξάγει τυροκομικά προϊόντα της σε περισσότερες από είκοσι χώρες. Κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί των τυριών της είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, οι χώρες Αυστραλία, Βρετανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς και Νότιος Αφρική. Οι εξαγωγές της το 2015 είχαν αποφέρει 3,22 εκατ. ευρώ από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 1,66 εκατ. ευρώ από τη διάθεση τυριών της σε τρίτες χώρες, που αντιστοιχούσαν συνολικά στο 14% των ετήσιων εσόδων της.

Από το 2015 απέκτησε θυγατρική εταιρεία, ιδρύοντας στην Αρτα την κτηνοτροφική εταιρεία Φάρμα Ηπειρος, την οποία ελέγχει σε ποσοστό 90%. Η μονάδα παραγωγής γάλακτος εγκαταστάσθηκε στον Αμμότοπο Αρτας κοντά στο εργοστάσιο, με πρόβλεψη εφοδιασμού της με 2.000 πρόβατα. Για την επένδυση αυτή δαπανήθηκε 0,50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η τυροκομική βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας την 22η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 40,25 εκατ. ευρώ (+15,7% ή +5,47 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,80 εκατ. ευρώ (+35,2% ή +1,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,68 εκατ. ευρώ (+5,4% ή +0,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,82 εκατ. ευρώ (+15,1% ή +0,37 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,78 εκατ. ευρώ (+15,5% ή +0,37 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων (6,9% και το 2015) και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (6,9% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,96 εκατ. ευρώ (+14,8% ή +0,25 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων (4,9% και το 2015) και το 5,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (4,9% το 2015).

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στην εγχώρια αγορά, αλλά αποδυναμώθηκαν οι διεθνείς πωλήσεις. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 11,9%, από 10,2% το 2015). Οι δαπάνες διοίκησης (1,30 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 17% και οι δαπάνες διάθεσης (0,76 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 11,2%. Συγχρόνως, αυξήθηκαν κατά 0,13 εκατ. ευρώ τα λοιπά, έκτακτα κατά βάση έξοδα, ενώ μειώθηκαν κατά 0,58 εκατ. ευρώ τα λοιπά, έκτακτα κατά βάση έσοδα. Για τους λόγους αυτούς τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) σημείωσαν μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,86 εκατ. ευρώ (2,93 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. περίπου ευρώ και το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,63 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 12,3%, έναντι 13,5% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 10,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 7,50 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 37,03 εκατ. ευρώ (35,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 84,3% (89,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 43,94 εκατ. ευρώ (39,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,43 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικού τραπεζικού δανεισμού στις 31.12.2015. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,26 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,46 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,80 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. ευρώ (1,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 17,63 εκατ. ευρώ, από 18,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,38 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,10 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Η συμμετοχή στη Φάρμα Ηπειρος αντιπροσώπευε ποσό 0,45 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της τυροκομικής βιομηχανίας ΗΠΕΙΡΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 361,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 46,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,8% των πωλήσεων και το 12,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 11,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 41,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 20,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 40,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Παντ. Στ. Παντελιάδη, αντιπρόεδρο την Ουρανία Γ. Παντελιάδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Π. Παντελιάδη της οικογένειας των μετόχων της, που ελέγχουν και τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μετρό». Καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ασκεί ο Ευάγγ. Α. Παππάς, οικονομικός διευθυντής της επιχείρησης.

Το 2015 η βιομηχανία είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 170 εργαζόμενους, έναντι 175 το 2014. Είχε διαθέσει το 2015 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,98 εκατ. ευρώ το 2014.

Το 2016 χορήγησε στους μετόχους της μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015. Αντίστοιχο μέρισμα, ύψους 0,50 εκατ. ευρώ, διαθέτει από τα κέρδη του 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 33.400 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.340 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 11.530 ευρώ ανά εργαζόμενο, βάσει του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε στις αρχές του 2016.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 δηλώνει ότι επιδιώκει την αύξηση του κύκλου εργασιών με ρυθμό 12%, με παράλληλη τόνωση των εξαγωγών της, που παρουσίασαν εξασθένηση το 2016. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται η εμπορική υποδομή σε αγορές του εξωτερικού, με τη δραστηριοποίηση ή σύσταση εταιρειών στις χώρες Βρετανία, Αυστραλία και ΗΠΑ. Στην εγχώρια αγορά η επιχείρηση έχει επανασχεδιάσει την προωθητική πολιτική των προσφορών. Συγχρόνως, εμπλουτίζει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

Οι ταμειακές ροές της από τις λειτουργικές της δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 0,39 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω αύξησης των εμπορικών της απαιτήσεων κατά 78,4%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΗΠΕΙΡΟΣ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS