inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 6,2 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της βιομηχανίας ιχθυοτροφών BioMar Hellenic το 2016Αλματώδη αύξηση των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος και εκτόξευση της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2016 η εταιρεία BioMar Hellenic, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ιχθυοτροφών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Βελεστίνο Φερών του νομού Μαγνησίας, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Μέσω των εταιρειών Biomar Group της Δανίας και Biomar της Γαλλίας ελέγχεται πλήρως από τον δανέζικο επιχειρηματικό όμιλο ιχθυοτροφών BioMar, που με τη σειρά του ελέγχεται από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης εταιρεία χαρτοφυλακίου συμμετοχών Aktieselskabet Schouw & Co. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Περί το 20% της παραγωγής της διατίθεται στις αγορές της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Κύπρου, του Λιβάνου, της π.Γ.Δ.Μ. και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της, που γνωστοποίησε προ ημερών, τα έσοδά της το 2016 εκτοξεύτηκαν στα 64,43 εκατ. ευρώ, από 53,70 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 20% σε ποσοστό ή κατά 10,73 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 88% των πωλήσεών της τη χρήση 2015 είχε προέλθει από προϊόντα της και το υπόλοιπο 12% από εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της το 2015 και το 2016 συνδέεται κυρίως με την υπογραφή τον Ιούλιο του 2015 πενταετούς σύμβασης εφοδιασμού του ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα με ιχθυοτροφές της τάξεως των 25.000 τόνων ετησίως.

Κατά δεύτερο λόγο συνδέεται με την απόκτηση δικαιώματος συντήρησης και διάθεσης μέρους της ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, έναντι χρεών, στο πλαίσιο συμφωνιών και ρυθμίσεων εξυγίανσης της εταιρείας αυτής.

Η εκτόξευση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 21,7% από 15,6% το 2015), που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 13,99 εκατ. ευρώ, (+67,5% ή +5,64 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 154,6%, αυξήθηκαν σε αξία κατά 5,54 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 9,13 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων από το 6,7% το 2015 στο 14,2% το 2016, καθώς οι δαπάνες διάθεσης (1,14 εκατ. ευρώ) παρέμειναν σταθερές, ενώ αυτές της διοίκησης (1,54 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 36,6%. Η κερδοφορία ευνοήθηκε εξάλλου από το γεγονός ότι τα έκτακτα κέρδη αυξήθηκαν κατά 0,24 εκατ. ευρώ, αλλά επιβαρύνθηκε με αυξημένα κατά 1,07 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης απορρόφησαν 0,55 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της εταιρείας επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,49 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούν δαπάνες διαχείρισης λογαριασμού cash pooling με τράπεζα του εξωτερικού, στο πλαίσιο χρηματοδότησής της από τον οικείο όμιλο, με επιτόκιο δανεισμού 4,80% κατά το 2015.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, κατόπιν αυτών, ήταν κέρδη 7,72 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+196,6%). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ανήλθαν σε 6,24 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων (3,4% το 2015) και το 44,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (19,8% το 2015), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 242,5%.

Τα κέρδη της προ φόρων υπολογίζεται ότι ήταν της τάξεως των 226.970 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους 183.645 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά 3,11 εκατ. ευρώ και ανερχόταν σε 20,30 εκατ. ευρώ (14,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 39,6% (23% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 52,63 εκατ. ευρώ (61,03 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (49,24 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 17,27 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (31,97 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 7,59 εκατ. ευρώ (13,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2016 δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της και του σχετικού προσαρτήματος. Κατά τη χρήση 2015 η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,3%.

Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού (1,69 εκατ. ευρώ το 2015) και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Το 2015 η επιχείρηση είχε απασχολήσει κατά μέσον όρο 34 εργαζόμενους, έναντι 31 το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Επικεφαλής της BIOMAR HELLENIC, η οποία κατά κύριο λόγο παράγει και δευτερευόντως εισάγει έτοιμες ιχθυοτροφές, είναι ο Ole M. Christensen και ο Παν. Μ. Λαγός, που κατέχουν, αντίστοιχα, τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της.

Η διεθνής εταιρεία ιχθυοτροφών BioMar πραγματοποιεί ετήσεις πωλήσεις άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Τα δέκα εργοστάσιά της με 1.000 εργαζόμενους, σε οκτώ χώρες, το 2015 παρήγαγαν περί το 1.000.000 τόνους ιχθυοτροφών για 45 διαφορετικά είδη ψαριών. Το ίδιο έτος η πολυεθνική εταιρεία άρχισε να κατασκευάζει βιομηχανική μονάδα στην Τουρκία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIOMAR HELLENIC

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS