inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κεφάλαια 10,4 εκατ. ευρώ επέστρεψε στους μετόχους της η βιομηχανία πολυστερίνης MonotezΚάμψη των πωλήσεων και της κερδοφορίας της, εν μέρει λόγω χρεωστικών συναλλαγματικών, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία παραγωγής πολυστερίνης Monotez.

Ωστόσο, στη διάρκεια του έτους η εταιρεία επέστρεψε στους μετόχους της στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο αποφάσεων μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό ύψους 10,42 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1965, προερχόμενη από μετατροπή προϋπάρχουσας από το 1960 επιχείρησης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Εξαγοράστηκε στα τέλη του 2012 από τον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο πλαστικών πρώτων υλών και άλλων πλαστικών Ravago, ο οποίος εδρεύει στο Λουξεμβούργο και διαχειρίζεται τον τομέα πολυστερίνης από τη Γερμανία, μέσω θυγατρικής του με την επωνυμία PR Compounds.

Το 2006 η ελληνική βιομηχανία είχε δημιουργήσει στη Σμύρνη της Τουρκίας ομοειδή συγγενική βιομηχανία με υπερδιπλάσια παραγωγική δυναμικότητα, η οποία επίσης περιήλθε στη Ravago το 2012 και ονομάζεται Ravago Petrokimya Uterim.

Οι εγκαταστάσεις της Monotez βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας και έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 70.000 τόνους πολυστερίνης, που διατίθεται σε εταιρείες παραγωγής υλικών συσκευασίας και θερμομονωτικών πλακών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Monotez το 2016, ολοκληρώνοντας την 50ή οικονομική χρήση της και συμπληρώνοντας πενήντα ένα χρόνια από την ίδρυσή της ως Α.Ε., πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 68,82 εκατ. ευρώ (-6,1% ή -4,45 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 10,48 εκατ. ευρώ (+13,8% ή +1,27 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,145 εκατ. ευρώ (-16,7% ή -1,23 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,74 εκατ. ευρώ (-16,8% ή -1,16 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 5,72 εκατ. ευρώ (-8,1% ή -0,50 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,70 εκατ. ευρώ (-15,2% ή -0,66 εκατ. ευρώ).

Το 99,8% των εσόδων της (68,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,2% (0,10 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Η ελληνική αγορά συνεισέφερε 5,56 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 8,1% των συνολικών εσόδων. Εσοδα 62,79 εκατ. ευρώ (91,2% των συνολικών) αντλήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα υπόλοιπα 0,47 εκατ. ευρώ (0,7% των συνολικών) από αγορές τρίτων χωρών. Σε σχέση με το 2015 οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 21,8%. Μείωση παρουσίασαν και οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες (56,9%), ενώ οι πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν κατά 3,5%, κυρίως λόγω κάμψης των τιμών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15,2%, από 12,6% το 2015), καθώς οι τιμές πρώτων υλών εξασθένησαν. Συγχρόνως, όμως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,1%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 39,3%. Επιπλέον, τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την καταγραφή απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων 0,30 εκατ. ευρώ, την αύξηση των έκτακτων εξόδων για χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές κατά 0,47 εκατ. ευρώ και τον περιορισμό των έκτακτων εσόδων από θετικές συναλλαγματικές διαφορές, κυρίως, κατά 1,38 εκατ. ευρώ.

Από τη μητρική της εταιρεία και συνδεδεμένες επιχειρήσεις η εταιρεία προμηθεύτηκε υπηρεσίες αξίας 1,08 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,40 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,13 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 6,12 εκατ. ευρώ (6,70 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της MONOTEZ προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 47,7% (47,2% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 30,9% (33,1% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,3% (8,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 5,4% (6% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 31,6%, αντί 28,9% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 23,9%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,87 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,63 εκατ. ευρώ (15,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 44,4% (60,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,45 εκατ. ευρώ (25,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η μείωσή τους οφείλεται σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους ποσού 10,42 εκατ. ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αντισταθμίστηκε μερικώς από αύξησή του, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (10,14 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,14 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ο τραπεζικός δανεισμός της μηδενίστηκε.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής. Εχει πρόεδρο τον Ν. Γ. Διαμαντόπουλο, αντιπρόεδρο τον Λαυρ. Ελ. Αλβέρτη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Χαρ. Σ. Κούτα και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο την Κλεάνθη Στ. Ροντήρη. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 81 εργαζόμενους, έναντι 72 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,01 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 75.865 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 70.595 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 45.690 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στον τομέα της πολυστερίνης ο όμιλος Ravago έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 280.000 τόνων, το 78% της οποίας αντιστοιχεί στις μονάδες Monotez της Ελλάδας και Ravago Petrokimya Uterim της Τουρκίας. Στις συνολικές δραστηριότητές του απασχολεί 4.500 εργαζόμενους.

Η ελληνική βιομηχανία παράγει διογκωμένη πολυστερίνη, υπό την εμπορική ονομασία «Monocell», με ή χωρίς πρόσθετα επιβραδυντικά φλόγας, καθώς και πολυστερίνη γενικής χρήσης, μέσω πολυμερισμού του μονομερούς στυρενίου σε αντιδραστήρα, υπό την εμπορική ονομασία «Klarex». Διαθέτει στη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες περί το 95% της παραγωγής της.

Το 2016 δαπάνησε για προσθήκη ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 0,18 εκατ. ευρώ το 2015.

Εχει παράσχει εγγυήσεις ποσού 31,85 εκατ. ευρώ υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς εξασφάλιση δανείων του ομίλου Ravago.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MONOTEZ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS