inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ξεπέρασαν τα 73 εκατ. ευρώ τα έσοδα της πτηνοτροφικής βιομηχανίας Αμβροσιάδης το 2016Αύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος κατέγραψε το 2016 η πτηνοτροφική βιομηχανία Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής, η οποία διεκδικεί την πρώτη θέση σε παραγωγική δυναμικότητα και κύκλο εργασιών στη Βόρεια Ελλάδα μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων του τομέα της. Συγχρόνως, κατέγραψε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, αν και μειωμένα σε σύγκριση με το 2015.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, επί του ύψους του 2ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης - Παλαιού Κεραμιδιού. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 2000, ενώ προϋπήρχε με διαφορετική νομική μορφή από το 1964, όταν η οικογένεια των ιδρυτών της δημιούργησε ένα πρώτο πτηνοτροφείο στην Εξοχή Πιερίας. Εχει την πλήρη κυριότητα ακινήτων συνολικής επιφάνειας 372.545 τ.μ. στον νομό Πιερίας. Εχει κατασκευάσει κοντά στους πρόποδες του Ολύμπου πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο. Παράγει και διαθέτει νωπά και κατεψυγμένα πουλερικά και νεοσσούς, καθώς και πτηνοτροφές, κυρίως για ίδια χρήση, οι οποίες παράγονται σε μονάδα της εταιρείας στον Κορινό Πιερίας, που κατασκευάστηκε . Επίσης, επεξεργάζεται νωπά πουλερικά και παράγει σειρά κρεατοσκευασμάτων, όπως ρολό κοτόπουλο, σουβλάκι κοτόπουλου και άλλα συναφή προϊόντα, με το σήμα «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής». Το 2012 κατασκεύασε νέο εκκολαπτήριο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Το δίκτυο διανομής των προϊόντων της εξυπηρετείται από έξι υποκαταστήματα που λειτουργούν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Σερρών, Αχαΐας και Λάρισας.

Η Αμβροσιάδης αντλεί περί το 3-5% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της στις αγορές της Βουλγαρίας, της π.Γ.Δ.Μ. και της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η πτηνοτροφική βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 73,10 εκατ. ευρώ (+4,4% ή +3,07 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 8,54 εκατ. ευρώ (-4,9% ή -0,44 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,78 εκατ. ευρώ (-2,8% ή -0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,64 εκατ. ευρώ (-13% ή -0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,545 εκατ. ευρώ (-22,9% ή -0,16 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων (1% το 2015) και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (5% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,40 εκατ. ευρώ (-10,2% ή -0,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων (0,6% και το 2015) και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (3,4% το 2015).

Το 85,6% των εσόδων της επιχείρησης (62,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,4% (10,50 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι συνεργάζεται με άλλες πτηνοτροφικές μονάδες. Τα βιομηχανικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 2,1%. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (στο 11,7%, από 12,8% το 2015). Οι δαπάνες διάθεσης (6,52 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1%, απορροφώντας μέρος της απώλειας των μεικτών κερδών. Συγχρόνως, όμως, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εκ νέου με απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού 0,215 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,13 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,10 εκατ. ευρώ (1,18 εκατ. ευρώ το 2015), που ισούνται προς το 3,05% των πωλήσεων της χρήσης.

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,68 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,2%, έναντι 6,3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 0,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,80 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,585 εκατ. ευρώ (13,485 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 30,4% (30% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 44,62 εκατ. ευρώ (45,015 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 11,86 εκατ. ευρώ και κατά 63% βραχυπρόθεσμες, έναντι 12,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-5% ή -0,61 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,33 εκατ. ευρώ) ήταν μόνο κατά 0,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (24,38 εκατ. ευρώ). Στις απαιτήσεις της συμπεριελάμβανε απαίτηση 1,04 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω υλοποίησης επένδυσης ενταγμένης σε αναπτυξιακό νόμο. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,66 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 11,165 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 17,96 εκατ. ευρώ, από 18,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων, ενώ οι προκαταβολές για πάγια και τα πάγια υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 1,26 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,69 εκατ. ευρώ, έναντι 0,95 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,86 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι πωλήσεις της πτηνοτροφικής βιομηχανίας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 542,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 16,95 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 13,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 73,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2014.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωακ. Θ. Αμβροσιάδη και αντιπρόεδρο τον Ιω. Θ. Αμβροσιάδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Το 2016 η βιομηχανία απασχόλησε κατά μέσον όρο 392 εργαζόμενους, έναντι 400 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,21 εκατ. ευρώ, έναντι 5,91 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 7.085 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 και τα επόμενα χρόνια δηλώνει ότι επιδιώκει την πληρέστερη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει με τις επενδύσεις της, εξελισσόμενη στη μεγαλύτερη καθετοποιημένη επιχείρηση του είδους της στον βορειοελλαδικό χώρο. Στα μέσα του έτους θεωρούσε ότι η χρήση 2017 βαίνει ικανοποιητική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ

www.inr.gr, 4 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS