inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συμπιέστηκε η αποδοτικότητα της Tupperware Hellas το 2016Συρρικνωμένη κερδοφορία, σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας που είχε σημειώσει το 2015, καθώς και διψήφια πτώση του κύκλου εργασιών της, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία πλαστικών ειδών οικιακής χρήσεως Tupperware Hellas, θυγατρική του αμερικανικού επιχειρηματικού ομίλου Tupperware.

Η επιχείρηση το 2016 συμπλήρωσε πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της. Συστάθηκε το 1966 στην Αθήνα, όπου και διατηρεί την έδρα της. Από το 1967 διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Θηβών - Χαλκίδας. Κατασκευάζει για ίδιο λογαριασμό και για συνδεδεμένες εταιρείες του οικείου ομίλου και συγχρόνως εισάγει και εμπορεύεται πλαστικά σκεύη, συσκευές και άλλα συναφή είδη οικιακής χρήσεως από πλαστικές ύλες, που αφορούν κυρίως την αποθήκευση, τη συντήρηση και την προετοιμασία φαγητού.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της διατίθεται σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Κύπρος και το Κουβέιτ, διαμέσου συγγενικών επιχειρήσεων, καθώς τα προϊόντα αυτά προορίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, βάσει σύμβασης, για τη συνδεδεμένη εταιρεία εξωτερικού Tupperware Products. Μέτοχος της ελληνικής βιομηχανίας είναι η εδρεύουσα στην Ολλανδία Tupperware International Holdings, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον αμερικανικό όμιλο Tupperware Brands Corporation. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016, ολοκληρώνοντας την 50ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η βιομηχανία της Θήβας πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 38,37 εκατ. ευρώ (-12,8% ή -5,62 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 11,83 εκατ. ευρώ (-20,9% ή -3,12 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,07 εκατ. ευρώ (-40,5% ή -2,77 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,6% των πωλήσεων (15,5% το 2015).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,44 εκατ. ευρώ (-43,2% ή -2,62 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9% των πωλήσεων (13,8% το 2015).

- Κέρδη προ φόρων 3,36 εκατ. ευρώ (-43,9% ή -2,62 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων και το 38,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (13,6% και 65,1%, αντιστοίχως, το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,615 εκατ. ευρώ (-59,3% ή -2,35 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 18,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9% και 43,1%, αντιστοίχως, το 2015).

Το 61,3% των εσόδων της εταιρείας (23,53 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες με τη μορφή παραγωγής facon κατ' εντολή του μετόχου της και το υπόλοιπο 38,7% (14,84 εκατ. ευρώ) από τις λοιπές δραστηριότητές της. Τα έσοδα facon αυξήθηκαν κατά 11,6%. Τα εξαγωγικά της έσοδα (26,29 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 19% και αποτέλεσαν το 68,5% των συνολικών εσόδων της. Τα έσοδά της από την εγχώρια αγορά ήταν ύψους 12,08 εκατ. ευρώ (31,5% των συνολικών), αυξημένα κατά 4,8%. Αυξήθηκαν κατά 12,6% τα έσοδά της από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (1,87 εκατ. ευρώ), αλλά μειώθηκαν κατά 20,7% τα έσοδά της από τον κύριο αποδέκτη της παραγωγής της, τις αγορές τρίτων χωρών (24,42 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 62,4% των εσόδων της (23,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 30,8%, από 34% το 2015), γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στη μείωση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων, όπως είχε άλλωστε συμβεί και το 2015, όταν η ενίσχυσή του είχε οδηγήσει σε εκτόξευση των κερδών της εταιρείας. Οι δαπάνες διοίκησής της (1,27 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,9%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (7,55 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 2,7%.

Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 0,62 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ και το 2015).

Επίσης, τα αποτελέσματα μετά τους φόρους περιλαμβάνουν φόρους 0,45 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν στην επιχείρηση για τις χρήσεις 2009-2010, κατόπιν οικειοθελούς αποκάλυψης πρόσθετης φορολογητέας ύλης για τις χρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4446/2016.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 20,1%, αντί 37,3% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 7,56 εκατ. ευρώ (9,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 37,4% (52,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,20 εκατ. ευρώ (18,31 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της είχε σχεδόν μηδενιστεί (2 χιλ. ευρώ, έναντι 28 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,70 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,46 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,24 εκατ. ευρώ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν πληρωτέα μερίσματα ύψους 4,22 εκατ. ευρώ και οφειλές σε συγγενικές επιχειρήσεις ύψους 2,35 εκατ. ευρώ για ενοίκια μητρών και royalties. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,35 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,43 εκατ. ευρώ, αντί 4,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2015. Στις 31.12.2016 είχε αναλάβει κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για κτήση ενσώματων παγίων 0,58 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της TUPPERWARE HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 476,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 55,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 25,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 47,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 63,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 28 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 37,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. και το 2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 57 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 34,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 44 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τα έτη 2010, 2012 και 2016.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ιω. Φ. Χαϊδή και αντιπρόεδρο τον Β. Π. Γκούμα. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 200 εργαζομένους, έναντι 202 στα τέλη του 2015. Δαπάνησε για τις αμοιβές και πάσης φύσεως λοιπά έξοδα προσωπικού 7,47 εκατ. ευρώ, έναντι 7,41 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθεσε 0,75 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015, για αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της. Επίσης, τον Αύγουστο του 2016 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 3,75 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2016 είναι ύψους 1,61 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 20.335 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 16.780 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους του 2016 και προηγούμενων χρήσεων σε 8.075 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα μερίσματα που διέθεσε η ελληνική βιομηχανία στη μητρική της αμερικανική εταιρεία από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2016 ανέρχονται σε 29,05 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία της Θήβας είναι ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που διατηρεί η αμερικανική Tupperware επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Το 2016 επιβαρύνθηκε, βάσει λειτουργικών μισθώσεων, με μισθώματα χρήσης μητρών ύψους 9,61 εκατ. ευρώ, έναντι 8,36 εκατ. ευρώ το 2015.

Για τη χρήση 2017 περιορίζεται να αναφέρει ότι θα είναι και αυτή κερδοφόρος. Για προωθητικές ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων της το 2016 δαπάνησε 1,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ το 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TUPPERWARE HELLAS

www.inr.gr, 4 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS