inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε 2,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της εκδοτικής βιομηχανίας Express Publishing το 2016Κάμψη των πωλήσεων, αλλά συγχρόνως εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας της σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, κατέγραψε το 2016 η εκδοτική βιομηχανία Express Publishing, η οποία διεκδικεί την πρώτη θέση σε αποδοτικότητα μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων, αν και ασχολείται αποκλειστικά με ξενόγλωσσες, εκπαιδευτικές εκδόσεις.

Η επιχείρηση εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1987, με αρχική επωνυμία Β. Παγουλάτου - Α. Βλάχος Εκπαιδευτική και αντικείμενο την έκδοση βιβλίων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Ελαβε την τρέχουσα επωνυμία της το 1999. Εκδίδει σειρές εκπαιδευτικών βιβλίων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άλλα βιβλία, όπως παραμύθια, έχοντας εγκαίρως προσανατολιστεί σε σύγχρονες μορφές και διαδικασίες εκπαίδευσης. Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει βιβλία, CDs, CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, καθώς και IBM Software, που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης, περιλαμβάνει ειδικές εκδόσεις των πιο δημοφιλών σειρών προϊόντων της για αραβικές, ισπανόφωνες και άλλες χώρες.

Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η Express Publishing αντλεί περί το 80% των εσόδων της από τη διάθεση βιβλίων και συναφών προϊόντων της σε άλλες χώρες και στις πέντε ηπείρους, καθώς έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές ακόμη και σε χώρες όπως η Γουατεμάλα, η Αυστραλία, η Ταϋλάνδη, η Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, το Μεξικό, το Καζακστάν, η Κούβα, το Ιράν, ο Ισημερινός, το Περού, η Ονδούρα, το Ομάν, το Σουδάν, η Νότιος Κορέα και η Κόστα Ρίκα, πέραν των ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά, εξάγει βιβλία της σε σχεδόν 70 χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εκδοτική βιομηχανία το 2016, ολοκληρώνοντας την 29η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 25,68 εκατ. ευρώ (-1,4% ή -0,36 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 16,84 εκατ. ευρώ (-4,2% ή -0,735 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,225 εκατ. ευρώ (+52,6% ή +1,46 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,76 εκατ. ευρώ (+59,5% ή +1,40 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,69 εκατ. ευρώ (+62,8% ή +1,42 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 14,1% των πωλήσεων (8,7% το 2015) και το 14,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (11,5% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,51 εκατ. ευρώ (+144,4% ή +1,48 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων (3,9% το 2015) και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (5,2% το 2015), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης μειώθηκε.

Το 85,6% των εσόδων της επιχείρησης (22,44 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,4% (3,24 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και εμπορικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά έσοδά της μειώθηκαν κατά 0,4%. Ο υψηλός συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (στο 65,6%, από 67,5% το 2015). Εν μέρει λόγω μειωμένων προβλέψεων για εμπορικούς κινδύνους, οι δαπάνες διάθεσης (12,02 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 15,3%, Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιπών εξόδων/ζημιών κατά 0,45 εκατ. ευρώ, υπερκάλυψαν την κάμψη των μεικτών κερδών και την καταγραφή μειωμένων κατά 0,56 εκατ. ευρώ λοιπών εσόδων/κερδών, οδηγώντας σε θεαματική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,46 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,07 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με δαπάνη 2,27 εκατ. ευρώ για την αγορά υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη.

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,8%, έναντι 7,5% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 25,66 εκατ. ευρώ (23,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 65,7% (64,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 39,04 εκατ. ευρώ (36,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,71 εκατ. ευρώ και κατά 97,7% βραχυπρόθεσμες, έναντι 2,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-24,4% ή -0,55 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (33,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,63 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (12,25 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 13,30 εκατ. ευρώ (10,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 3,50 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 3,92 εκατ. ευρώ, από 4,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,50 εκατ. ευρώ, έναντι 0,46 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, προχώρησε σε μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου με σκοπό την ανέγερση νέων γραφείων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της εκδοτικής βιομηχανίας EXPRESS PUBLISHING τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 250,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 29,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 17,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 23,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, καθώς το 2006 είχε παρουσιάσει ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών διαφορών φορολογικού ελέγχου. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 16,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 26 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο την Ευγενία Α. Βλάχου και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Δ. Βλάχο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 330 εργαζόμενους, έναντι 313 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,86 εκατ. ευρώ, έναντι 7,38 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,19 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2015 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα ύψους 0,74 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη του 2016 ανέρχεται σε 0,62 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 12.805 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 11.180 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 και τα δυο επόμενα χρόνια η Express Publishing δηλώνει ότι αναμένει αύξηση πωλήσεων με ρυθμό 5%, καθώς έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού για την ακόμη μεγαλύτερη προώθηση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Θεωρεί ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση και προβλέπει ασφαλή και αποδοτική πορεία τα επόμενα χρόνια, λόγω της λήψης μέτρων ανασυγκρότησης των τμημάτων της, μείωσης του λειτουργικού κόστους και συνεχών επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης για νέες, σύγχρονες εφαρμογές εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Οι ταμειακές ροές της από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν ύψους 4,42 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 4,69 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EXPRESS PUBLISHING

www.inr.gr, 4 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS