inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία μαρμάρου ΧαριτόπουλοςΜείωση των πωλήσεων και των κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους, που όμως ήταν ίσα προς το 42,4% των πωλήσεων, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου Δ. Ν. Χαριτόπουλος.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό τίτλο «Μάρμαρα Σκύρα». Λειτουργεί λατομείο και εργοστάσιο στο διάσημο για το λευκό του μάρμαρο νησί Θάσος, στον νομό Καβάλας. Εδρεύει στη Θάσο και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Καβάλας

Κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις ύψους 9,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2015 κατά 15,2% (-1,69 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, συμπίεσε 4,1 εκατοστιαίες μονάδες το πολύ υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο υποχώρησε σε 71,6%, από 75,7% το 2015, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε 6,74 εκατ. ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 19,7% (-1,66 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 6,12 εκατ. ευρώ, αντί 8,79 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 30,4% και χαμηλότερα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 14,2 εκατοστιαίες μονάδες (65%, από 79,26% το 2015). Επιβαρύνθηκαν με ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της, ύψους 0,91 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών 0,35 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2015).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων 5,85 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 8,54 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 31,5% (-2,69 εκατ. ευρώ). Τα τελικά κέρδη της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 3,99 εκατ. ευρώ, μικρότερα από εκείνα του 2015 (6,12 εκατ. ευρώ) κατά 2,13 εκατ. ευρώ σε αξία ή 34,7% σε ποσοστό.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 0,29 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ και το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,5% και 14% (32% και 22,9% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 62,2% (76,9% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 42,4% (55,1% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,14 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ συστάθηκε ως Α.Ε. το 1985. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1972. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Δ. Χαριτόπουλο και αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Δ. Χαριτοπούλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Περί το 70% της ετήσιας παραγωγής της εταιρείας απορροφάται από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις μαρμάρου, που προχωρούν σε επεξεργασία του. Γύρω στο 30% διατίθεται σε χώρες όπως η Κίνα, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Σαουδική Αραβία. Το λατομείο της επιχείρησης εξορύσσει, συνήθως, περί τα 5.000 κ.μ. ογκομαρμάρων, 35.000 τόνους ξοφαριών μαρμάρου και 6.000 κ.μ. αδρανών υλικών σε ετήσια βάση. Επίσης, το εργοστάσιό της παράγει, συνήθως, περί τα 20.000 τ.μ. μαρμαροπλακών και 90.000 τ.μ. καδρετών μαρμάρου ετησίως.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,89 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 28,21 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 92,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 30,40 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (18,475 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,05 εκατ. ευρώ). Ποσό 10,96 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 36% του συνολικού ενεργητικού της, αντιπροσώπευε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους (αυξήθηκαν κατά 4,49 εκατ ευρώ το 2016). Επίσης, ποσό 4,61 εκατ. ευρώ (6,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015) αντιπροσώπευε συμμετοχές της επιχείρησης στη ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕ Θάσου (το μερίδιό της μειώθηκε στη διάρκεια της χρήσης 2016 από 44% σε 25,1%), στην εταιρεία ακινήτων Κτηματική (με μερίδιο 85,4%) και στην ετερόρρυθμη εταιρεία Μάρμαρα Θάσου Μουργενά (51%). Στη διάρκεια της χρήσης τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία της, που αφορούν κυρίως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε ξένες τράπεζες, μειώθηκαν σε 2,48 εκατ. ευρώ, από 6,95 εκατ. ευρώ. Πούλησε σε μέλη της διοίκησής της χρεόγραφα 1,50 εκατ. ευρώ.

Το 2016 η βιομηχανία απασχόλησε κατά μέσον όρο 60 εργαζομένους, έναντι 55 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 1,645 εκατ. ευρώ, έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,19 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 101.985 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 97.515 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 66.565 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν και η ανάλογη πρόβλεψή της το 2016 δεν επαληθεύτηκε, καθώς ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε, η επιχείρηση συνεχίζει να διαβλέπει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης των εργασιών της. Αναμένει ότι κατά το 2017 θα διατηρήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα την κερδοφορία της, ενισχύοντας το μεικτό περιθώριο κέρδους της χάρη σε οικονομίες κλίμακας.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 20,1%, αντί 27,8% το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS