inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στις συνεργασίες με λιανεμπορικές αλυσίδες εστιάζει η βιομηχανία Ελληνικοί ΧυμοίΚάμψη των πωλήσεων, μετά την αύξηση της τάξεως του 50% που είχαν παρουσιάσει το 2015, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία χυμών φρούτων Ελληνικοί Χυμοί, διατηρώντας συγχρόνως σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, χωρίς να την επιβαρύνει με ζημιές απομείωσης των απαιτήσεών της από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2002 και προχώρησε στην κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων παραγωγής χυμών στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας, με παρασκευαστήριο χυμών, παστεριωτές χυμού και μηχανές ασηπτικής συσκευασίας. Παρήγαγε τους πρώτους χυμούς της, με το σήμα «Viva Fresh», στα μέσα του 2003, ενώ το 2004 κυκλοφόρησε νέους χυμούς, σε ευρύτατη ποικιλία, με τα σήματα «Belo» και «One», που απέκτησαν χιλιάδες φίλους. Καθιερώθηκε ως αξιόπιστος παραγωγός ποιοτικών χυμών και από το 2005 άρχισε να παράγει χυμούς για λογαριασμό των λιανεμπορικών αλυσίδων «Σκλαβενίτης», «Καρφούρ-Μαρινόπουλος», «Μασούτης» και άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων μη αλκοολούχων ποτών, οφείλοντας πλέον σε αυτά τα δίκτυα το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της. Επίσης, ανέπτυξε εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Γεωργίας, της πΓΔΜ και του Μαρόκου. Εδρεύει στο Μακρυχώρι Λάρισας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ήταν ύψους 24,67 εκατ. ευρώ, αντί 26,36 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση της τάξεως του 6,4% σε ποσοστό ή 1,69 εκατ. ευρώ σε αξία. Η μείωση αυτή προέκυψε από τη μείωση των πωλήσεων στην προαναφερθείσα λιανεμπορική αλυσίδα κατά 2,63 εκατ. ευρώ, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των πωλήσεων σε άλλες συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανεμπορίου, όπως η «Lidl».

Η κάμψη των πωλήσεών της δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη μεταβολή του συντελεστή μεικτού κέρδους της, που παρέμεινε σταθερός στο επίπεδο του 28,3%. Ωστόσο, οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 6,99 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 6,2% (-0,46 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν οριακή μείωση 0,8% (-0,05 εκατ. ευρώ), καθώς διαμορφώθηκαν σε 5,61 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα ως ποσοστό των πωλήσεων στο 22,8%, από 21,5% το 2015, επηρεασμένα θετικά από το γεγονός ότι οι δαπάνες διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 22%.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,72 εκατ. ευρώ (0,79 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,195 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων το 2016 ήταν κέρδη 4,70 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,58 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένο κατά 2,6% (+0,12 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 3,30 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,09 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 6,8% (+0,21 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι ο συντελεστής φορολόγησης μειώθηκε.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 46% και 32,3% (56,7% και 38,3% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 19% (17,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 13,4% (11,7% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,42 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 24,9%, αντί 25,5% το 2015, καθώς το σύνολο του ενεργητικού της σημείωσε αύξηση (1,9%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η χρήση δεν επιβαρύνθηκε με ζημιές 1,26 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχης αξίας υπόλοιπο των απαιτήσεών της από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Συγχρόνως, η κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 0,18 εκατ. ευρώ λόγω της χρήσης μεταβατικών διατάξεων του ν. 4308/2014, καθώς και φορολογικών διατάξεων, για τον λογιστικό χειρισμό κρατικών ενισχύσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 10,975 εκατ. ευρώ (9,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 48,6% (42,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 22,58 εκατ. ευρώ (22,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (17,80 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,94 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (10,86 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,87 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Ωστόσο, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν εμπορικές απαιτήσεις ύψους 1,26 εκατ. ευρώ από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος», για τις οποίες είχε παρασχεθεί παραίτηση δικαιώματος είσπραξης στο πλαίσιο της γενικότερης ρύθμισης των χρεών της για τη μεταβίβασή της στην αλυσίδα «Σκλαβενίτης».

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 4,74 εκατ. ευρώ, αντί 5,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση εγκατέστησε νέα μονάδα παστερίωσης χυμών, συνεχίζοντας τις επενδύσεις της. Επίσης, στα μέσα του 2017 συζητούσε με προμηθευτές της το ενδεχόμενο προσθήκης νέας γεμιστικής μηχανής χυμών του ενός λίτρου.

Η εταιρεία αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, μετεξέλιξη άλλης επιχείρησης των ιδρυτών της, που από το 1991 ασχολήθηκε με την εξαγωγή φρούτων και την τυποποίηση και εξαγωγή χυμών, κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και σε άλλες, όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Ιορδανία. Εχει πρόεδρο τον Αλέξ. Μ. Μιχαηλίδη, αντιπρόεδρο τον Βαλ. Μ. Μιχαηλίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Τζήκα.

Εστιάζει στη διεύρυνση των συνεργασιών της για την παραγωγή χυμών priνate label και αναμένει αύξηση των εσόδων της από την παρασκευή χυμών για τα καταστήματα που ανήκαν στην αλυσίδα «Μαρινόπουλος», καθώς συνεργάζεται επί μακρόν με την αλυσίδα «Σκλαβενίτης» που τα απέκτησε.

Επίσης, αναφέρει ότι προσανατολίζεται, λόγω των αβεβαιοτήτων της οικονομικής συγκυρίας, στην έναρξη συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρεία για την ασφάλιση των πιστώσεων που παρέχει στους πελάτες της.

Τον Ιανουάριο του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,75 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Επίσης, τον Μάιο του 2017 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1 εκατ. ευρώ από αδιάθετα κέρδη.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Βάσει του μέσου αριθμού των εργαζομένων που είχε απασχολήσει το 2015 (38), είναι πιθανόν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 να αντιστοιχούσαν σε 147.735 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 123.580 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 86.895 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS