inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία τυποποίησης ελιάς BretasΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων, που οδήγησε σε ενισχυμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική και εξαγωγική, ως επί το πλείστον, βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και άλλων γεωργικών προϊόντων Bretas.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις κεντρικές βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Λάρισα, στο ύψος του 9ου χλμ. της οδού Λάρισας - Αγιάς. Διαθέτει δεύτερη βιομηχανική μονάδα πρώτης επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων στην περιοχή Μύρα Λάρισας. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. το 2001. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1995.

Επεξεργάζεται, τυποποιεί, παράγει και εμπορεύεται ελιές, πατέ ελιάς, πιπεριές, λιαστή ντομάτα, σαλάτες, σάλτσες και μανιτάρια βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας, καθώς και μαρμελάδες, για ίδιο λογαριασμό με τα σήματα «Bretas» και «Extra» ή για λογαριασμό και με τα σήματα τρίτων, σε μεταλλικά δοχεία, γυάλινα βάζα, πλαστικά σκαφάκια και πλαστικές σακούλες με κενό αέρος. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η Bretas αντλεί περί το 95% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, καθώς και στις ΗΠΑ και σε σκανδιναβικές χώρες, μέσω συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες διανομής τροφίμων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία τροφίμων της Λάρισας το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 23,85 εκατ. ευρώ (+13,8% ή +2,885 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,18 εκατ. ευρώ (+19,6% ή +0,69 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,71 εκατ. ευρώ (+14,1% ή +0,50 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,71 εκατ. ευρώ (+15,2% ή +0,49 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,70 εκατ. ευρώ (+15,3% ή +0,49 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων (15,3% το 2015) και το 28,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (28,8% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,51 εκατ. ευρώ (+11,7% ή +0,26 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων (10,7% το 2015) και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (20,2% το 2015), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης αυξήθηκε.

Το 99,3% των εσόδων της επιχείρησης (23,68 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,7% (0,17 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Μικρό μόνο μέρος των πωλήσεών της κατευθύνθηκε στη συγγενική εταιρεία Bretas Family. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 17,5%, από 16,7% το 2015). Η αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, εξουδετέρωσαν τη μείωση των λοιπών εσόδων/κερδών της χρήσης κατά 0,29 εκατ. ευρώ (τα λοιπά έξοδα/ζημιές μειώθηκαν κατά 0,06 εκατ. ευρώ), οδηγώντας σε ενίσχυση της λειτουργικής και της τελικής κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,325 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ και το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,04 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 26,8%, έναντι 26,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,70 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,57 εκατ. ευρώ (12,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 89,8% (88,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 15,11 εκατ. ευρώ (13,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν σχεδόν μηδενικές, ενώ η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,84 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,41 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,59 εκατ. ευρώ (3,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες σε ποσοστό 24% και σε τράπεζες του εξωτερικού σε ποσοστό 76%.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 2,85 εκατ. ευρώ, αντί 2,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων BRETAS τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 178,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 26,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των πωλήσεων και το 21,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων και το 26% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 15,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 18,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 9,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016.

Η επιχείρηση έχει διαχειριστή της τον ιδρυτή της Νικ. Β. Μπρέτα. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 158 εργαζόμενους, έναντι 133 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,78 εκατ. ευρώ, έναντι 2,75 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη του 2015 ενέκρινε για τους ιδιοκτήτες της μέρισμα ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα των ιδιοκτητών της από τα κέρδη του 2016 ανέρχεται σε 0,40 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 25.610 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 23.430 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.885 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 η Bretas δηλώνει ότι αποτελούν στόχους προτεραιότητας γι' αυτήν η επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, η διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της με νέα προϊόντα και νέες συσκευασίες των προϊόντων, καθώς και η ενίσχυση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας του brand name της. Επενδύει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BRETAS ΕΠΕ

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS