inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, το 2016, τα κέρδη της 90χρονης εταιρείας ΚΑΒΕΞ Ν. ΓλεούδηςΑσθενέστερη κερδοφορία, λόγω μειωμένων εσόδων του εμπορικού τομέα της και συρρίκνωσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της, κατέγραψε το 2016 η εξαγωγική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καπνών σε φύλλα ΚΑΒΕΞ Ν. Γλεούδης.

Η επιχείρηση διαθέτει εργοστάσιο στην Αξιούπολη του νομού Κιλκίς. Συμπληρώνει εφέτος ενενήντα χρόνια από την ίδρυσή της, καθώς συστάθηκε το 1927. Ελαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1966. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Εχει πρόεδρο τον Κων. Ν. Γλεούδη και διευθύνουσα σύμβουλο τη Δωροθέα Κ. Γλεούδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η καπνική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 50ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 23,92 εκατ. ευρώ, έναντι 26,16 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες δηλαδή σε ετήσια βάση κατά 8,6%. Οι πωλήσεις προϊόντων της αυξήθηκαν κατά 7,2% και ήταν ύψους 14,03 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 58,65% των συνολικών. Αντιθέτως, μειώθηκαν τα έσοδά της από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπές δραστηριότητες, που ενδεχομένως συνδέονται με τη λειτουργία βιομηχανικής θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία και εμπορικής θυγατρικής στην π.Γ.Δ.Μ., καθώς και με την επεξεργασία καπνών για λογαριασμό διεθνών καπνοβιομηχανιών.

Τα συνολικά έσοδα απέδωσαν μεικτά κέρδη 3,64 εκατ. ευρώ, μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2015 κατά 36,2%, λόγω παράλληλης αποδυνάμωσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 6,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15,2%, από 21,8% το 2015).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 40,2% και διαμορφώθηκαν σε 2,27 εκατ. ευρώ (3,80 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων (15,5% το 2015). Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε, εκτός των άλλων, το γεγονός ότι τα λοιπά έξοδα/ζημιές της χρήσης, που αφορούσαν κυρίως προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, μειώθηκαν κατά 3,45 εκατ. ευρώ, ενώ, συγχρόνως, τα λοιπά έσοδα/κέρδη της χρήσης, που αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, μειώθηκαν κατά 2,83 εκατ. ευρώ (+0,62 εκατ. ευρώ), συγκρατώντας την πτώση της κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,24 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2015).

Η τελική κερδοφορία ευνοήθηκε από την εισροή πιστωτικών τόκων και συναφών εσόδων 1 εκατ. ευρώ, αυξημένων κατά 0,52 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών προέκυψαν μειωμένα κατά 13,9% κέρδη προ φόρων ύψους 2,88 εκατ. ευρώ (3,35 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένα κατά 22,8% κέρδη 2,17 εκατ. ευρώ (2,82 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,9% και 8,2% (13,9% και 11,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,1% (12,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 9,1% (10,8% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,13 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 6,5%, από 11,2% το 2015.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2016 της εταιρείας προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Καπνική Βιομηχανική Εξαγωγική (ΚΑΒΕΞ) Ν. ΓΛΕΟΥΔΗΣ στις 31.12.2016 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 34,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της ήταν 27,49 εκατ. ευρώ (79,1% των συνολικών) και τα υπόλοιπα περίπου 7,24 εκατ. ευρώ (20,9%) ήταν κεφάλαια τρίτων. Στα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,25 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,84 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,04 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,80 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,07 εκατ. ευρώ (4,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα στο σύνολό τους σε ελληνικές τράπεζες. Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις ποσού 27,84 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η επιχείρηση ελέγχει από το 1993 την αλβανική εταιρεία επεξεργασίας καπνών Kavex Elbasan, κατέχοντας το 73% των μετοχών της. Επίσης, από το 2012 ελέγχει πλήρως στην π.Γ.Δ.Μ. την εμπορική εταιρεία καπνών Kavex Balkan. Επί ελληνικού εδάφους μετέχει με μερίδιο 35% στην εμπορική εταιρεία Ελληνικά Φύλλα. Οι συμμετοχές αυτές, μαζί με συμμετοχή στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στην αξία των 2,08 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα επιχειρηματικά της ενδιαφέροντα εκτείνονται στους τομείς της ναυτιλίας, του real estate και της μεταποίησης τροφίμων.

Εξάγει σε καπνοβιομηχανίες διεθνούς βεληνεκούς το σύνολο σχεδόν των καπνών που επεξεργάζεται στην μονάδα επεξεργασίας φύλλων καπνού που διαθέτει από το 2002 στο Κιλκίς. Οι στεγασμένοι χώροι των βιομηχανικών μονάδων της στην Ελλάδα και την Αλβανία καλύπτουν 75.000 τ.μ., εκ των οποίων 42.000 τ.μ. στην ελληνική μονάδα, η οποία έχει ωριαία δυναμικότητα επεξεργασίας έξι τόνων καπνού, έναντι τεσσάρων τόνων αντίστοιχης δυναμικότητας της αλβανικής μονάδας.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων της το 2016 ήταν 65, έναντι 67 το 2015. Για τις αμοιβές και συναφή έξοδα του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού της η επιχείρηση διέθεσε 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,38 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών της ήταν 0,025 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 34.890 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα αυξημένα λόγω πιστωτικών τόκων και συναφών εσόδων κέρδη προ φόρων σε 44.355 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 33.445 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για πάγιες επενδύσεις η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 0,05 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,15 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ν. ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΚΑΒΕΞ ΚΑΠΝΙΚΗ

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS