inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναστροφή πορείας το δεύτερο εξάμηνο του 2017 υπόσχεται η βιομηχανία επίπλων ΔρομέαςΣημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών και ανάλογη επιδείνωση των λειτουργικών και των τελικών αποτελεσμάτων της, προ φόρων και μετά φόρων, εξαιτίας της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης και χρονικής μετάθεσης παραγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ξένων πελατών της, κατέγραψε η βιομηχανία επίπλων Δρομέας το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας, από κοινού με την ελληνική θυγατρική της Καλούπια - Εξαρτήματα Μετάλλου, την οποία που ελέγχει κατά 92,5%, καθώς και τη βουλγαρική θυγατρική Dromeas BG που ελέγχει πλήρως, σημείωσε πτώση 23,9%, υποχωρώντας στα 4,24 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 59,4% σε 0,41 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ). Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,94 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 88%, ενώ οι αναλογούσες στην εταιρεία ζημιές ανήλθαν σε 0,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 69%.

Αναλόγως αρνητική ήταν η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και της μητρικής εταιρείας, με τον κύκλο εργασιών της να συρρικνώνεται κατά 23,1% και τις ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους να ανέρχονται σε 1,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 68,8%.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,75 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,59 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016). Το αποτέλεσμά του προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ζημιές 0,19 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος δηλώνει ωστόσο αισιόδοξος και ικανός «να αναστρέψει τελείως» την πορεία των πωλήσεών του το δεύτερο εξάμηνο του έτους και να «κλείσει» τη χρήση 2017 με πωλήσεις που θα είναι ικανοποιητικές σε σύγκριση με εκείνες της χρήσης 2016, οι οποίες είχαν σημειώσει, ως γνωστόν, αύξηση 52,7%.

Λόγω της «ραγδαίας κατάρρευσης» της εγχώριας ζήτησης κατά τους πρώτους μήνες του 2017, έχει στραφεί ακόμη περισσότερο στη διεθνή αγορά, από την οποία και άντλησε το 59,3% των εσόδων του (2,52 εκατ. ευρώ) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η καθίζηση των πωλήσεών του οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση κατά 25,4% των εγχώριων πωλήσεών του (1,72 εκατ. ευρώ έναντι 2,31 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016) και στο γεγονός ότι για τεχνικούς λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Βρυξελλών και η πολυεθνική βρετανική εταιρεία επίπλων Bisley μετέθεσαν χρονικά την έναρξη υλοποίησης των παραγγελιών που έχουν αποφασίσει και συμφωνήσει με την ελληνική βιομηχανία. Τα ενοποιημένα έσοδά του από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πλην των βαλκανικών, το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν ύψους 2,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,1%, καθώς ο όμιλος συνέχισε να υλοποιεί ή ανέλαβε την υλοποίηση παραγγελιών για έργα όπως αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το έργο CERN, για ανάγκες του γερμανικού Στρατού και για έργα της κοινοπραξίας THV Denys - Louis de Waelle στο Βέλγιο.

Συγχρόνως, μείωσε οριακά έστω τον τραπεζικό δανεισμό του (στα 26,13 εκατ. ευρώ αντί 26,62 εκατ. ευρώ), εξυπηρετώντας πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις του. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (21,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,42 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του (7,13 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν εξάλλου σε 1,12 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ στις 30.6.2016). Λόγω του υψηλού τραπεζικού δανεισμού και του βάρους που αυτός συνεπάγεται, δηλώνει ως βασική επιδίωξή του τη μείωσή του και τη συνακόλουθη περιστολή του χρηματοοικονομικού κόστους του (13,9% των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2017).

Η βιομηχανία ΔΡΟΜΕΑΣ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, που αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επίπλων μετά την κατάρρευση άλλων ισχυρότερων κατά το παρελθόν εταιρειών κατασκευής επίπλων, ιδρύθηκε το 1979 στις Σέρρες. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Κ. Παπαπαναγιώτου της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή επίπλων και συναφούς εξοπλισμού γραφείων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καθισμάτων, αρχειοθηκών και σταθερών διαχωριστικών. Κατασκευάζει και διαθέτει, επίσης, έπιπλα σπιτιού και συναφή έπιπλα και εξοπλισμό εμπορικών καταστημάτων και ειδικών κατασκευών. Ασχολείται επίσης, δευτερευόντως, με την παραγωγή ηλιακής και αιολογικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκού πάρκου, καθώς και με την κατασκευή και εμπορία συστημάτων και εξαρτημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή Λευκώνα Σερρών καλύπτουν στεγασμένους χώρους 39.795 τ.μ. σε οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 118.035 τ.μ. Τις εγκαταστάσεις αυτές συμπληρώνουν αποθήκες 3.500 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής και εμπορική έκθεση και γραφεία 1.660 τμ. στο κέντρο της Αθήνας. Η βιομηχανική μονάδα της είναι καθετοποιημένη και περιλαμβάνει γραμμές κατεργασίες ξύλου, μεταλλικών κατεργασιών, χύτευσης αλουμινίου, βαφείου, πλαστικού και πολυουρεθάνης, ταπετσαριών, συσκευασίας, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο.

Στα τέλη του 2016, από κοινού με τις θυγατρικές της, απασχολούσε 207 εργαζομένους, έναντι 187 στα τέλη του 2015, εκ των οποίων στην ελληνική μητρική εταιρεία 195, έναντι 177 στα τέλη του 2015. Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2017 είχε περιορίσει τον αριθμό των εργαζομένων σε 201 στον όμιλο και σε 190 στη μητρική εταιρεία.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ήταν ύψους 2,96 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,5% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στηγ διάρκεια της χρήσης ή αντίστοιχα προς 14.320 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΔΡΟΜΕΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 169,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 25,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 3,85 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,3% των πωλήσεων, λόγω υψηλών αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών. Το αποτέλεσμα που αναλογεί στη μητρική εταιρεία μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της την εξεταζόμενη περίοδο. Τα κέρδη του ομίλου κατά την ίδια χρονική περίοδο προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 12,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματα που αναλογούν στην εταιρεία μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, οι επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες (2010-2016) και οι υπόλοιπες πέντε (2005-2009) κερδοφόρες. Οι πωλήσεις του ομίλου το 2005 ήταν ύψους 16,43 εκατ. ευρώ και το 2007 είχαν ανέλθει σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016, παρότι σημείωσαν αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση, ήταν ύψους 13,80 εκατ. ευρώ.


«Η προοπτική για ανάπτυξη βρίσκεται κατά κύριο λόγο στις αγορές του εξωτερικού», σημειώνει η επιχείρηση στον απολογισμό για την πορεία της το πρώτο εξάμηνο του 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΡΟΜΕΑΣ

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS