inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες επενδύσεις της εταιρείας ρυζιού και οσπρίων Αφοί Κ. Καραγεωργίου - 3αλφαΠεραιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, λόγω αυξημένου πελατολογίου, προσθήκης νέων και ανανεωμένων προϊόντων και υλοποίησης ευρείας διαφημιστικής προβολής των ρυζιών και των οσπρίων της που φέρουν το εμπορικό σήμα «3αλφα», αναμένει για τη χρήση 2017 η βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων Αφοί Κ. Καραγεωργίου, η οποία είναι περισσότερο γνωστή ως «3αλφα».

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 1980. Προϋπήρχε ως Ο.Ε. από το 1968 στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της, που από το 1981 έχουν μεταφερθεί στην περιοχή Ρουφ του νομού Αττικής, κοντά στο κέντρο των Αθηνών, απλώνονται σε συνολική επιφάνεια 14.000 περίπου τ.μ. και περιλαμβάνουν αυτόματες γραμμές επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού και οσπρίων.

Τυποποιεί ρύζι, φασόλια, φακές και ρεβύθια για ίδιο λογαριασμό με το σήμα της και για λογαριασμό λιανεμπορικών αλυσίδων με δικά τους σήματα. Επίσης, αναπτύσσει εισαγωγικές, εμπορικές δραστηριότητες στον τομέα της. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σειρά ρυζιών με την ονομασία «Του κόσμου οι γεύσεις», καθώς και ελληνικά όσπρια ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΟΔ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ).

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Διαθέτει στη διεθνή αγορά περί το 3-5% του όγκου της παραγωγής της. Βασικές χώρες προορισμού των προϊόντων που εξάγει είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, οι χώρες Αλβανία, Αυστραλία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Κύπρος, Ουγγαρία και Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής 35ης οικονομικής χρήσης της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία το 2016 παρουσίασε ελαφρά αύξηση των πωλήσεων, μετά τη διψήφια ποσοστιαία αύξησή τους το 2015. Επέτυχε αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος. Επίσης, ενίσχυσε θεαματικά την κερδοφορία της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την πτώση των τιμών των πρώτων υλών που διαδέχθηκε την αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης των προϊόντων της.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Αφοί Κ. Καραγεωργίου το 2015 ανήλθαν σε 26,19 εκατ. ευρώ, από 25,775 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε ποσοστό και 0,42 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 94,1% των εσόδων της (24,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,9% (1,54 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 93,05% των εσόδων της (24,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 6,95% (1,82 εκατ. περίπου ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,90 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (0,92 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,2% (-0,56 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 116,1% (+0,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,80 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες). Επίσης, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% (-0,55 εκατ. ευρώ). Αν εξαιρεθούν περιστασιακά έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ, που είχε πραγματοποιήσει από τη διάθεση προϊόντων σε απόρους το 2015, οι πωλήσεις της παρουσίασαν αύξηση 5,5%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 6,15 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+20,8% ή +1,06 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 23,5%, από 19,7% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, αυξήθηκαν το 2016 σε 2,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (5,7% των εσόδων), αυξημένα κατά 102,1%, παρά το γεγονός ότι η λειτουργική κερδοφορία της επιβαρύνθηκε με προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις 0,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,53 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις εμπορικές απαιτήσεις από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Το ισοζύγιο των λοιπών κερδών - ζημιών ευνόησε τα αποτελέσματα κατά 0,53 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω εσόδων από εκποίηση παγίων. Οι δαπάνες διάθεσης (2,24 εκατ. ευρώ) και διοίκησης (1,83 εκατ. ευρώ) έμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,78 εκατ. ευρώ (0,745 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,38 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,79 εκατ. ευρώ (έναντι 0,22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 256,6% και 254,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,72 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,7% (3,5% το 2015) και 6,7% (2% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,3% (1,5% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 3% (0,9% το 2015). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 10,9%, έναντι 5,7% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 27,13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,7%.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 12,40 εκατ. ευρώ (11,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 45,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (43,9% έναν χρόνο νωρίτερα). Τον Φεβρουάριο του 2017 οι μέτοχοι αποφάσισαν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,09 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αξιοποίηση ακινήτου της.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 10,91 εκατ. ευρώ, κατά 99,4% βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,5% (-040 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,79 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,66 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών 0,575 εκατ. ευρώ για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Για εξασφάλιση δανείων στις τράπεζες Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς παρέμεναν σε ακίνητά της προσημειώσεις συνολικού ποσού 4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,43 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στις λοιπές απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 0,19 εκατ. ευρώ από μέτοχό της, που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920 και επρόκειτο να παρακρατηθεί από διανεμόμενα μερίσματα της χρήσης 2016.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 6,73 εκατ. ευρώ, έναντι 6,86 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2015. Στο πάγιο ενεργητικό της συμπεριλαμβανόταν συμμετοχή σε 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Αλφα, η οποία αποκτήθηκε το 2011 αντί ποσού 3,90 εκατ. ευρώ και για την οποία ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής αδυνατούσε να εκφέρει γνώμη. Επίσης, συμπεριλαμβανόταν επενδυτικό ακίνητο στο Ημεροβίγλι Θήρας των Κυκλάδων.

Η επιχείρηση, που κατέχει στην αγορά των τυποποιημένων ρυζιών και οσπρίων την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αγάπιο Α. Καραγεωργίου και αντιπρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Αργ. Κ. Καραγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 99 εργαζόμενους, έναντι 100 το 2015 (113 το 2014). Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 3,05 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διευθυντικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι 1,35 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διαθέτει μέρισμα 0,41 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 29.790 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 13.940 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7.990 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκκρεμεί εις βάρος της αγωγή τρίτης εταιρείας, η οποία ζητεί ακύρωση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου βάσει του οποίου η Αφοί Κ. Καραγεωργίου απέκτησε από μέτοχό της ακίνητο αντί ποσού 0,87 εκατ. ευρώ υποστηρίζοντας ότι της ανήκει η κυριότητά του. Η επιχείρηση τον Μάρτιο του 2017 στράφηκε εναντίον του πωλητή-μετόχους της, αιτούμενη αποζημίωση 0,98 εκατ. ευρώ. Στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της στα μέσα του 2017 συζήτησε, μεταξύ άλλων, πόρισμα ελέγχου της διαχειριστικής περιόδου 2010.

Επίσης, στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα ποσού 0,16 εκατ. ευρώ από την Πολεοδομία Αθηνών και αναδρομικά δημοτικά τέλη ποσού 0,305 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων, βάσει αποφάσεων που έχουν προσβληθεί δικαστικώς, ενώ εκκρεμούν αγωγές πρώην εργαζομένων της που διεκδικούν δεδουλευμένες αποδοχές 0,135 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο της χρήσης 2017 η βιομηχανία αναμένει κέρδη, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αντίστοιχα προς εκείνα του 2016 ή και αυξημένα. Συνεχίζει την αναζήτηση νέων αγορών για τη διάθεση προϊόντων της στο εξωτερικό.

Επανενεργοποιεί «παγωμένο» επενδυτικό της πρόγραμμα, αναμένοντας από αυτό κρατική επιχορήγηση ύψους 1,70 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα, αρχικού συνολικού ύψους 4,40 εκατ. ευρώ, ως τα τέλη του 2016 είχε απορροφήσει πόρους 2,92 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τις 30.06.2018 και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας στο Ρουφ, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων ρυζιών, την αξιοποίηση υποπροϊόντων και την προσθήκη αποθηκευτικών χώρων.

Το 2016 και τους πρώτους μήνες του 2017 η εταιρεία ανανέωσε τις συσκευασίες των ρυζιών με πιο ελκυστικές και χρηστικές συσκευασίες και ενίσχυσε την ποικιλίες φακής που διαθέτει, προσθέτοντας στην προϊοντική γκάμα της μαύρες Beluga φακές και κόκκινες φακές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 3ΑΛΦΑ

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS