inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τα έργα του Μετρό δίνουν πνοή στη βιομηχανία Αρμός ΠροκατασκευέςΑισιόδοξη ότι θα συνεχίσει και κατά το 2017 και τα επόμενα χρόνια, λόγω της συμμετοχής της στα διεξαγόμενα ή σχεδιαζόμενα έργα επέκτασης και κατασκευής του Μετρό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τη θετική πορεία που κατέγραψε το 2016, κατορθώνοντας να αυξήσει ξανά τις πωλήσεις της και να επιστρέψει από ζημιογόνα αποτελέσματα σε θετικά, δηλώνει η εταιρεία προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος Αρμός Προκατασκευές.

Η επιχείρηση κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά βαριάς προκατασκευής και έχει συμμετάσχει με προϊόντα της σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Ιδρύθηκε το 1987, ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, όπως πλάκες τσιμέντου και κυβόλιθοι, για να επεκταθεί στη συνέχεια στην παραγωγή προϊόντων προακατασκευασμένου σκυροδέματος για κτίρια, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας και σύνθετα έργα υποδομής, καθώς και τσιμεντοσωλήνων για κοινωφελή δίκτυα. Εδρεύει στο Ομορφοχώρι του νομού Λάρισας, όπου βρίσκεται η πρώτη μονάδα της. Η δεύτερη βρίσκεται στον Αγιο Θωμά Θηβών του νομού Βοιωτίας και κατασκευάστηκε το 1995. Οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν έκταση 35.000 τ.μ., σε οικόπεδα 260 στρεμμάτων. Διαθέτει, ακόμη, τρίτη μονάδα στη Θεσσαλονίκη, με χώρους 4.000 τ.μ. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1990.

Εξελίχθηκε σε όμιλο το 2002, ιδρύοντας τη θυγατρική Ωμέγα Κατασκευαστική για την εκτέλεση έργων προκατασκευής, ως βασικός μέτοχός της με μερίδιο 92%. Επίσης, απέκτησε στη συνέχεια το 44% της εταιρείας Γεωδόμηση.

Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Λάρισας και Βοιωτίας.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 26η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κατέγραψε πωλήσεις 12,99 εκατ. ευρώ (+35,4% σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 3,84εκατ. ευρώ (+37,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,23 εκατ. ευρώ (+233,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,79 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,16 εκατ. ευρώ το 2015), κέρδη προ φόρων 0,47 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,49 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,44 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,53 εκατ. ευρώ).

Το 94,5% των εσόδων της (12,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,5% (0,71 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητες. Ποσό 0,07 εκατ. ευρώ (0,5% περίπου των εσόδων) αντλήθηκε από διάθεση προϊόντων σε τρίτη, μη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 29,6%, από 29% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,44 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,47 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ το 2015). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,905 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 ήταν οριακά θετικό (+0,04 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,9%, από 1,8% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1,1%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 6,03 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 2,19 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 8,07 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 38,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 20,76 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,34 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 1,35 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (12,69 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 1,6%, ήταν ύψους 12,69 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 3,81 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης κατά 9,1% και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Για την ασφάλεια των δανείων της στα ακίνητά της είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 10,54 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στις απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονταν επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού 3,92 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ν. Ωρολογόπουλος και αντιπρόεδρο την Καλυψώ Ις. Σαπουνά των οικογενειών των μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 141 εργαζόμενους, έναντι 123 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,19 εκατ. ευρώ, έναντι 2,52 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 8.695 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 3.325 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.335 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στη διάρκεια της χρήσης 2016 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,10 εκατ. ευρώ το 2015. Οι συμμετοχές που διατηρεί στις εταιρείες Ωμέγα Κατασκευαστική και Γεωδόμηση αποτυπώθηκαν στον ισολογισμό της στην αξία των 3,44 εκατ. ευρώ.

Αναφέρει ότι η αύξηση των πωλήσεών της το 2016 προήλθε, κυρίως, από τη συμμετοχή της στα έργα επέκτασης του Μετρό της Αθήνας. Θεωρεί την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική και ότι έχει εξασφαλισμένες επαρκείς χρηματοροές για την κάλυψη των αναγκών και των υποχρεώσεών της. Επίσης, ότι διατηρεί την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά του τομέα της. Ευελπιστεί ότι θα διατηρήσει κατά το 2017 τα οικονομικά μεγέθη που επέτυχε το 2016, αλλά και ότι θα μπορέσει να αναπτυχθεί, λόγω και της συμμετοχής της στα προβλεπόμενα έργα για την κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει, όπως σημειώνει, την τεχνογνωσία, την πείρα και δυναμικό που της επιτρέπουν να κατασκευάζει από μία προκατασκευασμένη κατοικία ως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιίας και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τη χρήση 2016 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS