inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές, λόγω της πτώχευσης γνωστής αλυσίδας, κατέγραψε η εταιρεία Γεωφρούτα Ελλάς το 2016Δεν συνεχίστηκε, κατά το 2016, η αλματώδης αύξηση πωλήσεων και η καταγραφή κερδών, έστω με σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, που είχε παρουσιάσει κατά το 2015 η πελοποννησιακή εταιρεία διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών Γεωφρούτα Ελλάς.

Αντιθέτως, η επιχείρηση σημείωσε διψήφια ποσοστιαία πτώση των πωλήσεών της και αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, κυρίως λόγω πρόβλεψης ζημιάς 0,29 εκατ. ευρώ για διαγραφή εμπορικών απαιτήσεών της από τη γνωστή λιανεμπορική αλυσίδα που πτώχευσε. Στην πτώχευση της εν λόγω αλυσίδας οφείλεται, εξάλλου, η μείωση των πωλήσεών της.

Η εταιρεία Γεώργιος Αγγελόπουλος - Διονυσία Αγγελοπούλου, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας, στο ύψος του 61ου χλμ. της νέας εθνικής οδού Πατρών - Πύργου. Η ονομασία Γεωφρούτα Ελλάς ή Geofruit Hellas, με την οποία είναι γνωστή στην αγορά, αποτελεί τον διακριτικό τίτλο της.

Εκανε τα πρώτα της βήματα το 1978 και απέκτησε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με κτίρια εμβαδού 2.500 τ.μ., το 2005, δημιουργώντας διαλογητήριο, τυποποιητήριο, συσκευαστήριο φρούτων και λαχανικών και γραμμή τυποποίησης πατάτας. Με νέα επένδυση, το 2010, προσέθεσε κτιριακές εγκαταστάσεις 2.800 τ.μ., με δυο γραμμές τυποποίησης για καρπούζια και φράουλες.

Η εταιρεία τυποποιεί και συσκευάζει καρπούζια, ξερά σύκα, φράουλες, εσπεριδοειδή, πατάτες και κολοκυθάκια. Μέρος των προϊόντων της το διαθέτει σε αγορές του εξωτερικού.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10,79 εκατ. ευρώ (-11,2% ή -1,35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,41 εκατ. ευρώ (-10% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,25 εκατ. ευρώ (-59,2% ή -0,36 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,06 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,21 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε ελαφρώς (στο 22,5%, από 22,2% το 2015). Συγχρόνως, όμως, αυξήθηκαν κατά 34,5% οι δαπάνες διοίκησης, ενώ μειώθηκαν κατά 13,7% οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων. Τα λειτουργικά αποτελέσματα επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις ενεργητικού 0,345 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,31 εκατ. ευρώ (επίσης 0,31 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξασθένησε σε 2,9%, αντί 6,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 5,1%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων που προβλέπει ο ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,08 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,68 εκατ. ευρώ (2,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 31,1% (31,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,615 εκατ. ευρώ (9,075 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,24 εκατ. ευρώ) ήταν μόνο κατά 0,23 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,01 εκατ. ευρώ), αν και, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 0,85 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι σχημάτισε πρόβλεψη 0,29 εκατ. ευρώ για τις απαιτήσεις της από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος», ενώ οι συνολικές απαιτήσεις της από τη συγκεκριμένη αλυσίδα, που διεγράφησαν στις αρχές του 2017, ανέρχονταν σε 1,06 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,44 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-9,6%), κατά 83,1% βραχυπρόθεσμες. Είχαν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων για ποσό 0,32 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και υφίστατο προσημείωση ποσού 0,90 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 μειώθηκαν σε 3,37 εκατ. ευρώ, έναντι 3,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,51 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για πάγιες επενδύσεις το 2016 δαπάνησε 0,23 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Διονυσία Ν. Αγγελοπούλου, αναπληρώτρια πρόεδρο την Ασπασία Ν. Αγγελοπούλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ν. Αγγελόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 36 εργαζόμενους, έναντι 27 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016, εξαιρουμένων των απομειώσεων ενεργητικού, αντιστοιχούσαν σε 16.470 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ συμπεριλαμβανομένων αυτών ήταν 6.890 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι αγορές της από συνδεδεμένα μέρη το 2016 ήταν ύψους 1,08 εκατ. ευρώ.

Θεωρεί ικανοποιητική την πορεία της και στοχεύει στην εκ νέου ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS