inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε συμπληρωματικούς τομείς στρέφεται η βιομηχανία ρυζιού Euricom HellasΤο «άνοιγμα» της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της σε άλλους, συμπληρωματικούς τομείς, βάσει των δυνατοτήτων που προσφέρει η καθετοποίηση της παραγωγικής μονάδας της, καθώς και η επικέντρωση σε ειδικές ποικιλίες ρυζιού, συνθέτουν πλέον τους δυο βασικούς άξονες της βιομηχανίας επεξεργασίας ρυζιού Euricom Hellas.

Η επιχείρηση ελέγχεται από τον ιταλικό όμιλο Euricom Group, ο οποίος διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά ρυζιού, παράγοντας και διακινώντας ετησίως περισσότερους από 500.000 τόνους ρυζιού.

Ο όμιλος αυτός ασχολείται συγχρόνως με το ρύζι, τα ζυμαρικά και το σιμιγδάλι. Αποτελεί βασικό μέτοχο και της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών Eurimac ή Γιούριμακ. Επιχειρεί αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης ελληνικής μονάδας του, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ρυζιού διέρχεται κρίση και οι πωλήσεις της θυγατρικής του στην εγχώρια αγορά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της.

Η Euricom Hellas εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, όπου χρησιμοποιεί και έχει αναβαθμίσει εγκαταστάσεις Αγροτικού Συνεταιρισμού με εργοστασιακή μονάδα 1.890 τ.μ. και αποθήκες 3.110 τ.μ., βάσει συμβάσεων μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης, διαθέτει παραγωγική μονάδα 1.780 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου επί ιδιόκτητου οικοπέδου 10.515 τ.μ. Ακόμη, διαθέτει υποκαταστήματα στην ίδια περιοχή σε μονάδα άλλης συναφούς εταιρείας και σε εγκαταστάσεις Αγροτικού Συνεταιρισμού στην περιοχή Βραχιά Θεσσαλονίκης. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα υπερβαίνει την εγχώρια παραγωγή ρυζιού, καθώς η ημερήσια ανέρχεται σε 500 τόνους.

Συνεργάζεται με κορυφαίους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς τροφίμων διεθνώς για την παραγωγή και διάθεση ρυζιών όλων των ποικιλιών. Επίσης, υλοποιεί εθνικά και κοινοτικά προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.

Ασχολείται με την επεξεργασία, λεύκανση, τυποποίηση και συσκευασία ρυζιού. Διαθέτει αυτοματοποιημένες γραμμές αποφλοίωσης, λεύκανσης, τυποποίησης και συσκευασίας. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1998, αρχικά στον νομό Κιλκίς.

Το 2014 είχε προχωρήσει, κατόπιν συνεργασίας με καλλιεργητές της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, στην παραγωγή και τυποποίηση ιταλικής ποικιλίας ρυζιού για ριζότο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την προοπτική να εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά private label και λιανικής πώλησης.

Εχει αποκτήσει το 50% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Ελληνικά Ξηραντήρια, αρχικής αξίας 0,50 εκατ. ευρώ και τρέχουσας αξίας 0,07 εκατ. ευρώ.

Αντλεί τα δυο τρίτα περίπου των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κατά κύριο λόγο, στις χώρες Βουλγαρία, Βρετανία, Λουεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία και Τουρκία, κυρίως στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει ο ιταλικός όμιλος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία ρυζιού της Θεσσαλονίκης το 2016, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,53 εκατ. ευρώ (-23% ή -3,44 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,23 εκατ. ευρώ (-24% ή -0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,47 εκατ. ευρώ (-38,2% ή -0,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,16 εκατ. ευρώ (-65,6% ή -0,30 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,003 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,29 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,08 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ).

Το 36,7% των εσόδων της επιχείρησης (4,23 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 66,3% (7,30 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (4,96 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (2,34 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές εξαγωγές της σημείωσαν πτώση 22% (-2,06 εκατ. ευρώ), αν και αυτές προς τρίτες χώρες πολλαπλασιάστηκαν. Επίσης, τα εγχώρια έσοδά της μειώθηκαν κατά 24,6% (-1,38 εκατ. ευρώ).

Ανά δραστηριότητα, το 87,2% των εσόδων της (10,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 12,8% (1,48 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 13,2% (-1,53 εκατ. ευρώ), ενώ τα εμπορικά κατά 56,3% (-1,91 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το 64,7% των εσόδων της (7,46 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου Euricom Group.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της σημείωσε οριακή κάμψη και διαμορφώθηκε σε 10,7%, από 10,8% το 2015. Συγχρόνως, οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και οι δαπάνες διάθεσης σε απόλυτα μεγέθη σημείωσαν οριακή μείωση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση ως ποσοστό των πωλήσεων και καθιστώντας αναπότρεπτη, λόγω του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους της επιχείρησης, την καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,31 εκατ. ευρώ (επίσης 0,31 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,44 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 3,2%, έναντι 4% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 22%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 4,45 εκατ. ευρώ (4,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 30,1% (25,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 14,765 εκατ. ευρώ (18,92 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 6,16 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 91,5% βραχυπρόθεσμες, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,2% (-0,08 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (10,32 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 27,1% (-3,84 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,27 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,51 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,78 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,08 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1,35 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 6,38 εκατ. ευρώ, αντί 6,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας ρυζιού ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 213,75 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τα αποτελέσματα των ετών 2009-2011 είχαν επιβαρυνθεί με σημαντικές διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 8,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες τρεις (2014-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 17,5 εκατ. περίπου ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του διοικητικού συμβουλίου της τη Γεωργία Β. Κωστηνάκη και μέλη του τον Στ. Π. Κωνσταντινίδη και τους Ιταλούς υπήκοους Massi F. Malvisini και Bruno F. Sempio. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 24 εργαζόμενους, έναντι 23 στα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,68 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,68 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 19.540 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ο ιταλικός όμιλος διαθέτει στην Ευρώπη δέκα εργοστάσια επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού στις χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα.

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017 η Euricom Hellas παρουσίασε, όπως αναφέρει, σημαντική βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EURICOM HELLAS

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS