inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μπίρες «νέας γενιάς» ετοιμάζει η Ζυθοποιία Μακεδονίας ΘράκηςΣυνεχίστηκε και κατά το 2016, εν μέρει λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου επί των προϊόντων ζύθου, η αδιάκοπα ανοδική πορεία των πωλήσεων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, η οποία πέρυσι συμπλήρωσε μία εικοσαετία από την ίδρυσή της και είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα ζύθου «Βεργίνα».

Συγχρόνως, η εταιρεία ενίσχυσε εντυπωσιακά τόσο τη λειτουργική κερδοφορία της όσο και τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής, στον νομό Ροδόπης, όπου βρίσκονται και οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε, με τη νομική μορφή της Α.Ε., το 1996. Αρχισε να παράγει μπίρες το 1998. Λειτουργεί κέντρα διανομής των προϊόντων της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.


Παράγει μπίρες με τα σήματα «Βεργίνα», «Βεργίνα Weiss», «Βεργίνα Red», «Βεργίνα Premium Lager» και «Βεργίνα Πορφύρα».

Εξάγει σχετικά μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της σε διάφορες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αλβανία, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Κύπρος και Σουηδία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία παραγωγής ζύθου της Ροδόπης το 2016, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 19,37 εκατ. ευρώ (+8,1% ή +1,44 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 7,43 εκατ. ευρώ (+34,6% ή +1,91 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,39 εκατ. ευρώ (+25% ή +0,88 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,595 εκατ. ευρώ (+43,2% ή +0,78 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,40 εκατ. ευρώ (+53,9% ή +0,84 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων (8,7% το 2015) και το 19,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (13,9% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,35 εκατ. ευρώ (+116,1% ή +0,73 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 12% των πωλήσεων (5,9% το 2015) και το 18,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,3% το 2015), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης συρρικνώθηκε, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Το 97,5% των εσόδων της επιχείρησης (18,88 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,5% (0,49 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Τα βιομηχανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 8,3%. Η αύξηση των πωλήσεων συμπεριλαμβάνει την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προϊόντων ζύθου που υλοποιήθηκε το 2016.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της εκτοξεύτηκε κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 38,3%, από 30,8% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση. Η μεταβολή του ισοζυγίου λοιπών, έκτακτων εσόδων-εξόδων επιβάρυνε την κερδοφορία κατά 0,06 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,80 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,19 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,20 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 18,6%, έναντι 16,2% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,1%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,59 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,35 εκατ. ευρώ (11,445 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 56,5% (52,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 23,64 εκατ. ευρώ (21,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Προ ολίγων ετών είχε προχωρήσει σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,62 εκατ. ευρώ και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της, πλην της μετόχου της εταιρείας Ξενοδοχείο Ηλίσια.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 4,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,3% (+0,30 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 69,2% μακροπρόθεσμες. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,37 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,08 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,29 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,52 εκατ. ευρώ (1,395 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπερειλάμβανε μερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης ύψους 0,65 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 14,25 εκατ. ευρώ, αντί 12,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για την επέκταση του βυνοποιείου της και άλλες αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 2,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2015, όταν είχε προβεί σε προσθήκη νέων μηχανημάτων. Εναντι δανείων της από την Εθνική Τράπεζα, είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 0,59 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 153,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 27,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,9% των πωλήσεων και το 13,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω των 2,3 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2005.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει γενικό διευθυντή τον ιδρυτή της Δημ. Ν. Πολιτόπουλο, πρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της τον Κων. Κ. Αραμπατζή, αντιπρόεδρο τη Θεοδώρα Κ. Κατσικούδη και διευθύνοντα σύμβουλο και διευθυντή παραγωγής τον Χρ. Ν. Δημτσούδη. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 111 εργαζόμενους, έναντι 100 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι 2,61 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης, το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησής της 0,12 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 39.570 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 21.660 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 20.935 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η εταιρεία έχει διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα μετά την επέκταση του βυνοποιείου της. Υπόσχεται «νέας γενιάς εποχικές και speciality μπίρες».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS