inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απορροφά μικρότερο ουζοποιείο της Λέσβου η Ποτοποιία ΠλωμαρίουΑύξησε κατά 14% τις διαφημιστικές της δαπάνες, αλλά ανταμείφθηκε γι' αυτό, κατά το 2016, η παραδοσιακή εταιρεία παραγωγής ούζου Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, οι πωλήσεις της οποίας το περασμένο έτος σημείωσαν διψήφια ποσοστιαία άνοδο.

Η επιχείρηση εδρεύει στη θέση Κάμπος Πλαγιάς στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης της Λέσβου, όπου βρίσκονται οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε, με τη νομική μορφή της Α.Ε., το 1992. Αποτελεί διάδοχο σχήμα της παραδοσιακής μονάδας παραγωγής ούζου που είχε δημιουργήσει στο Πλωμάρι της Λέσβου ο Ισίδωρος Αρβανίτης το 1894. Με την ίδια συνταγή και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξης σε μικρούς, χειροποίητους χάλκινους άμβυκες, όπως αναφέρει, συνεχίζει την παραγωγή και εμφιάλωση πλέον εκείνου του ούζου. Διατηρεί υποκατάστημα στην Κηφισιά Αττικής, όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της.

Με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ούζου, υπέγραψε σύμβαση συγχώνευσης και εντός του 2017 απορροφά ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία Χαράλαμπος Ματαρέλλης και διακριτικό τίτλο «Ουζοποιείο Ματαρέλλη», η οποία διέθετε εταιρικό κεφάλαιο 0,65 εκατ. ευρώ και έδρευε στον Πολιχνίτο της Λέσβου.

Επίσης, έχει αποκτήσει το 77% περίπου των μετοχών της εταιρείας Βιάμμων, η οποία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, αποβλέποντας στη μελλοντική αξιοποίησή της.

Παρασκευάζει, εμφιαλώνει και διαθέτει ούζο με τα σήματα «Αδολο Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου», «Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου» και «Ouzo of Plomari Isidoros Arbanitis». Με το ούζο τριπλής απόσταξης «Αδολο» εισήλθε στην αγορά των premium προϊόντων περιορισμένης παραγωγής. Ακόμη, διακινεί τσίπουρο Τυρνάβου με το σήμα «Το Δεκαράκι» και το «Ούζο Ματαρέλλη», στο πλαίσιο στόχου της να προωθεί στην αγορά και προϊόντα τρίτων παραγωγών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Αντλεί περί το 45% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κατά κύριο λόγο, στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ. και Τουρκία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία της Λέσβου το 2016, ολοκληρώνοντας την 24η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 12,06 εκατ. ευρώ (+11,4% ή +1,23 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 5 εκατ. ευρώ (+13,6% ή +0,60 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,81 εκατ. ευρώ (-13,7% ή -0,13 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,47 εκατ. ευρώ (-8,3% ή -0,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,37 εκατ. ευρώ (-4,2% ή -0,02 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 3% των πωλήσεων (3,5% το 2015) και το 6,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (7% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,23 εκατ. ευρώ (-2,1% ή -0,005 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων (2,2% το 2015) και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (4,3% το 2015).

Το 54,1% των εσόδων της επιχείρησης (6,52 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 45,9% (5,54 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 8,3% (+0,42 εκατ. ευρώ). Τα εγχώρια έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,15%.

Επίσης, το 89,8% των εσόδων της (10,83 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 10,2% (1,23 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της σημείωσε αύξηση κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 41,5%, από 40,7% το 2015. Συγχρόνως, όμως, αυξήθηκαν οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,88 εκατ. ευρώ) κατά 8,8% και οι δαπάνες διάθεσης (3,69 εκατ. ευρώ) κατά 13,5%, δεδομένου ότι οι δαπάνες διαφημιστικής προβολής των προϊόντων σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 0,30 εκατ. ευρώ (+14%) και ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,16 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,71 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 8,6%, έναντι 10% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 0,8%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,98 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,37 εκατ. ευρώ (5,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 56,6% (59% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,50 εκατ. ευρώ (9,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το 2012 η επιχείρηση είχε προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,42 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 28,5% (+0,37 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 100% βραχυπρόθεσμες. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (4,13 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 6,7% (+0,26 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,56 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,895 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 3,30 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων. Στις λοιπές απαιτήσεις της συμπεριλαμβάνονταν χορηγηθέντα δάνεια 0,76 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 2,73 εκατ. ευρώ, αντί 2,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις 0,19 εκατ. ευρώ και 169.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 132,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 16,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 10 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% των πωλήσεων και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω των 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 17,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 9,65 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2009. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Νικ. Ι. Καλογιάννη, αντιπρόεδρο τον Ιω. Ισ. Αρβανίτη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Δ. Χαϊδαλή. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 75 εργαζόμενους, έναντι 66 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,35 εκατ. ευρώ, έναντι 2,11 εκατ. ευρώ το 2015. Διένειμε στους μετόχους της μέρισμα 0,40 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015 και παλαιότερων ετών, έναντι μερίσματος 0,10 εκατ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Από τα κέρδη του 2016 και παλαιότερων ετών διανέμει μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2016 διέθεσε 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.855 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 4.880 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 3.055 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι στόχοι της βιομηχανίας για την τρέχουσα χρήση 2017 συνοψίζονται στη διατήρηση του υψηλού μεριδίου της στην ελληνική αγορά και στη συνέχιση της εντεινόμενης διείσδυσής της σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS