inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη «έκλεισε» και τη χρήση 2016 η εκδοτική βιομηχανία ΠατάκηςΚερδοφόρος παρέμεινε και κατά το 2016 η εκδοτική εταιρεία βιβλίων Σ. Πατάκης, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του τομέα της, κατορθώνοντας μάλιστα για δεύτερο συνεχόμενο έτος να αυξήσει, οριακά έστω, τις πωλήσεις της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1990. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1974. Στο παρελθόν είχε αποκτήσει μερίδιο 25% στην εταιρεία Star Books. Κατά τη χρήση 2015 το 71,6% των εσόδων της είχε προέλθει από τη βιομηχανική δραστηριότητά της, 26,7% από τις εμπορικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,7% από παροχή υπηρεσιών. Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, όπου επίσης, επί της οδού Ακαδημίας, βρίσκεται το βιβλιοπωλείο της. Εχει στο ενεργητικό της 4.000 τίτλους βιβλίων και ηλεκτρονικών εκδόσεων. Διατηρεί, επίσης, βιβλιοπωλείο on line. Διαθέτει δικές της έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, καθώς και βιβλία τρίτων εκδοτικών οίκων. Επισης, διαθέτει χαρτικά, είδη γραφείου, παιχνίδια, είδη δώρων και σχολικά είδη.

Εκανε τα πρώτα της βήματα στην αγορά το 1974, με σχολικά βοηθήματα. Επεκτάθηκε το 1981 στα παιδικά βιβλία, το 1992 στα λογοτεχνικά και το 1997 στα επιστημονικά.

Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Α. Πατάκη, αντιπρόεδρο τη Μελπομένη Β. Πατάκη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της την Αννα Στ. Πατάκη, την Ελένη Στ. Πατάκη και τον Αλέξ. Στ. Πατάκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.

Στα μέσα του 2017 οι τίτλοι εκδόσεών της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν τα βιβλία «Λίγες και μία νύχτες», «Η ιστορία της χαμένης κόρης» και «Η υπέροχη φίλη μου».

Από τη διάθεση δικών της εκδόσεων, εκδόσεων τρίτων και εμπορευμάτων της, μέσω του βιβλιοπωλείου της και βιβλιοπωλείων τρίτων, η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ το 2016, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 12,57 εκατ. ευρώ (+0,6% σε σχέση με το 2015), μεικτά κέρδη 6,60 εκατ. ευρώ (+0,5%), αλλά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,03 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,2%.

Η οριακή εξασθένηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας (στο 52,5%, από 52,6% το 2015) συνοδεύτηκε από σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών της. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία της υπονομεύτηκε από ζημιές 0,31 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένης τελικής κερδοφορίας.

Η επιχείρηση σημείωσε κέρδη προ φόρων 0,84 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,02 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 17,6% και ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων (8,2% το 2015). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,675 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 16% και ίσων προς το 4,5% των πωλήσεων (5,4% το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 4,8% (5,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 3,3% (3,9% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 είναι επιβαρημένα, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό, με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,25 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 17,36 εκατ. ευρώ (επίσης 17,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 70% (72,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,80 εκατ. ευρώ (23,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (19,75 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο των βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,32 εκατ. ευρώ) κατά 12,43 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 7,44 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 13,3%. Ειδικότερα οι τραπεζικές αυξήθηκαν από 2,44 εκατ. ευρώ σε 2,71 εκατ. ευρώ (+11,1%) και ήταν σε ποσοστό 96,2% βραχυπρόθεσμες. Συγχρόνως, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ανέρχονταν σε 0,205 εκατ. ευρώ, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 173,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 12,45 εκατ. ευρώ ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν 7,9 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος καθ' όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες πωλήσεις της στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ύψους 17,8 εκατ. ευρώ, είχαν σημειωθεί το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,1 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008.

Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 98 εργαζομένους (103 στα τέλη του 2014), για τις αμοιβές των οποίων το 2015 είχε δαπανήσει 2,96 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ το 2014).

Στους μετόχους της το 2016 διέθεσε μέρισμα 0,57 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015 (0,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), σε συνδυασμό με αμοιβές 0,10 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Το μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Στα μέσα του 2017 η γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης προενέκρινε αμοιβές 0,10 εκατ. ευρώ για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της το 2017.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 14.910 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 10.420 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 6.890 ευρώ ανά εργαζόμενο. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τον αριθμό των εργαζομένων της τη χρήση 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS