inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων και κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη Χαρτοποιία ΦθιώτιδοςΑύξηση των πωλήσεων, μετά από πτώση τους το 2015, καθώς και σημαντική ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της, που οδήγησε σε εντυπωσιακή διεύρυνση της κερδοφορίας της, κατέγραψε το 2016 η Χαρτοποιία Φθιώτιδος.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Εχει βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις εμβαδού 11.000 τ.μ. στη Δαμάστα Φθιώτιδας, επί ιδιόκτητων οικοπέδων 87 στρεμμάτων. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1974. Από το 2003 αποτελεί μέλος του ομίλου επιχειρήσεων ειδών συσκευασίας El Pack, που κατέχει το 71,92% των μετοχών της.

Παράγει και διαθέτει ετησίως περισσότερους από 35.000 τόνους ανακυκλωμένου και ανακυκλώσιμου χαρτιού συσκευασίας, το οποίο διατίθεται σε άλλες εταιρείες του ομίλου για την παραγωγή χαρτοκιβωτίων ή σε τρίτες εταιρείες παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 50.000 τόνους χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών. Συνεργάζεται, για την προμήθεια του χαρτιού που ανακυκλώνει, με τη συγγενική εταιρεία Ανακύκλωση Φθιώτιδος.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία χάρτου της Φθιώτιδας το 2016, ολοκληρώνοντας την 42η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 17,65 εκατ. ευρώ (+7,9% ή +1,29 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,98 εκατ. ευρώ (+30,8% ή +0,70 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επίσης 2,98 εκατ. ευρώ (+25,6% ή +0,61 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,20 εκατ. ευρώ (+37,1% ή +0,59 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,91 εκατ. ευρώ (+54,2% ή +0,67 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων (7,6% το 2015) και το 14,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (10,3% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,35 εκατ. ευρώ (+116,1% ή +0,73 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων (3,8% το 2015) και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (5,2% το 2015), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης μειώθηκε.

Ταυτόχρονα, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 0,34 εκατ. ευρώ το 2016, από 1,32 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 88,8% των εσόδων της επιχείρησης (15,67 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 11,2% (1,98 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Επίσης, το 86,45% των εσόδων της επιχείρησης (15,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της σε συνδεδεμένα μέρη.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (στο 16,9%, από 13,9% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,78 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,13 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,69 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,1%, έναντι 9,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 0,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 5,34 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,77 εκατ. ευρώ (12,395 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 56,1% (50,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,55 εκατ. ευρώ (24,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,21 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 26,5% και σε ποσοστό 89,5% μακροπρόθεσμες. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,73 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,19 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (0,106 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης των βραχυπρόθεσμων δανείων της το 2016 μειώθηκε σε 8,4%, αντί 9,5% το 2015.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 16,50 εκατ. ευρώ, αντί 17,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ το 2015, όταν είχε προβεί σε προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Το υπόλοιπο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ενσώματων παγίων της βιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,09 εκατ. ευρώ. Εναντι δανείων της από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς και δανείων της μητρικής της, είχαν τεθεί υποθήκες και προσημειώσεις επί παγίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 168,25 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 12,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2005.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2005.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον -και βασικό μέτοχό της- Αντ. Κ. Σπυράκη και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, μεταξύ άλλων, τον Κυρ. Α. Βουλγαράκη της οικογένειας των βασικότερων μετόχων του ομίλου El Pack. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 51 εργαζόμενους, έναντι 49 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,45 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 58.390 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 37.470 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 26.530 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS