inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της, το 2016, η Μπράιτ Ειδικός ΦωτισμόςΜε διεύρυνση του διεθνούς ορίζοντα και των εξαγωγών της «απαντά» στην καχεξία της εγχώριας ζήτησης φωτιστικών συστημάτων η εταιρεία Μπράιτ Ειδικός Φωτισμός, εξασφαλίζοντας την ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της, αλλά και της κερδοφορίας της.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής, όπου οι σύγχρονες βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 7.500 τ.μ. Συστάθηκε, με τη νομική μορφή της Α.Ε., το 2001, κατόπιν συγχώνευσης δυο ομόρρυθμων εταιρειών των ιδρυτών της, που είχαν αρχίσει να ασχολούνται με τον επαγγελματικό φωτισμό τέσσερις σχεδόν δεκαετίες πριν. Λειτουργεί πέντε κέντρα διανομής-διάθεσης των προϊόντων της, με τη μορφή υποκαταστημάτων. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Κατασκευάζει, εισάγει και εμπορεύεται φωτιστικά επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, με τα σήματα «Bright» και «Bright Special Lighting». Τα προϊόντα της έχουν πιστοποιηθεί ποιοτικά από τον διεθνή οργανισμό IQNet και τη γερμανική εταιρεία πιστοποίησης DQS. Περιλαμβάνουν δέκα διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σε ευρεία ποικιλία, που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών σε ποικίλους χώρους και κλίμακες, όπως σε εμπορικούς, γραφειακούς και μουσειακούς χώρους, τόσο για εσωτερικές εφαρμογές όσο και για εξωτερικές. Προβάλλει τα προϊόντα της, ως φωτιστικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που υπόσχονται ποιοτικό επαγγελματικό φωτισμό. Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η Light & Building της Φρανκφούρτης.

Από το 2004 στο εργοστάσιό της παράγει συγχρόνως ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, με τη μέθοδο της συμπαραγωγής και καύσιμο φυσικό αέριο. Στην οροφή του εργοστασίου έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό πάρκο.

Αντλεί το 35% και πλέον των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε 25 περίπου χώρες, στις οποίες συγκαταλέγονται, μαζί με άλλες, οι χώρες Αίγυπτος, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Ισραήλ, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Μαρόκο, Πολωνία, Ρωσία και Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία φωτιστικών συστημάτων το 2016, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 14,33 εκατ. ευρώ (+5,5% ή +0,74 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,46 εκατ. ευρώ (+4,4% ή +0,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,28 εκατ. ευρώ (+40,5% ή +0,37 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,74 εκατ. ευρώ (+107,3% ή +0,38 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,62 εκατ. ευρώ (+203,4% ή +0,42 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων (1,5% το 2015) και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (1,3% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,26 εκατ. ευρώ (+125,4% ή +0,14 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων (0,8% το 2015) και το 1,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (0,7% το 2015), καθώς η φορολογική επιβάρυνση κάλυψε και φόρους εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 0,13 εκατ. ευρώ, πέραν αυτού της χρήσης 2016, προφανώς λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου.

Το 63,6% των εσόδων της επιχείρησης (9,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 36,4% (5,21 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (2,31 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (2,90 εκατ. ευρώ), οι οποίες σημείωσαν αύξηση 26,15% (+1,08 εκατ. ευρώ). Τα εγχώρια έσοδα μειώθηκαν κατά 3,6%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της σημείωσε κάμψη μισής σχεδόν εκατοστιαίας μονάδας και μειώθηκε σε 31,1%, από 31,5% το 2015. Συγχρόνως, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (2,49 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 11,5%, οι δαπάνες διάθεσης (1,27 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 13,9%,. Η κερδοφορία ευνοήθηκε, επίσης, από τη μείωση των λοιπών, έκτακτων εξόδων κατά 0,20 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,535 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,12 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,2%, έναντι 4,4% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 0,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,95 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,39 εκατ. ευρώ (15,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 74,5% (74,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,67 εκατ. ευρώ (20,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κατά 0,32 εκατ. ευρώ, για να επιστραφεί το ποσό αυτό στους μετόχους της.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,43 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 19% (-0,35 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 100% βραχυπρόθεσμες. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (5,28 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 2,4% (-0,13 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,43 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,08 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,28 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και σε καθυστέρηση απαιτήσεων 0,85 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,58 εκατ. ευρώ (1,115 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 2,80 εκατ. ευρώ, αντί 3,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων σχεδόν 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 180,45 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 8,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 3,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 18,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 14,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Κ. Βασιλείου, αντιπρόεδρο τον Νικ. Δ. Βασιλείου και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Δ. Βασιλείου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 132 εργαζόμενους, έναντι 134 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,305 εκατ. ευρώ, έναντι 3,31 εκατ. ευρώ το 2015, έτος κατά το οποίο είχε διαθέσει στους μετόχους της μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 9.675 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 4.710 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1.945 ευρώ ανά εργαζόμενο, καθώς η φορολογική επιβάρυνση συμπεριέλαβε και προηγούμενα έτη.

Η εταιρεία θεωρεί ότι έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά του τομέα της. Προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη νέων συστημάτων φωτισμού και εφαρμογών τους, εστιάζοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών συστημάτων υψηλής ποιοτικής στάθμης και ασφαλείας, σύμφωνα με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Επίσης, επιδιώκει τη διεύρυνση των εξαγωγών της, θεωρώντας την εφικτή.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΡΑΪΤ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS