inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι απώλειες από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος» έπληξαν την κερδοφορία της Νεογάλ το 2016Κάμψη εσόδων και χαμηλά, για τα δεδομένα της, κέρδη, κυρίως λόγω υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν διαγραφή απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη αλυσίδα «Μαρινόπουλο», κατέγραψε το 2016 η εν μέρει ιδιωτική και εν μέρει συνεταιριστική μακεδονική γαλακτοβιομηχανία Νεογάλ.

Η επιχείρηση παραμένει ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ανατολική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της το 2016 σημείωσαν κάμψη για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Μεγαλύτερος μέτοχος της Νεογάλ, με μερίδιο περί το 37%, είναι η Ενωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Νομών Δράμας και Καβάλας, ενώ η πλειονότητα ων μετοχών της ανήκει σε πενήντα περίπου αγελαδοτρόφους της περιοχής.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στη Δράμα το 1964. Διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας γάλακτος στη Δράμα, με εγκαταστάσεις 10.355 τ.μ. σε οικόπεδο 29.365 τ.μ. Παράγει γάλα, γιαούρτια, τυροκομικά προϊόντα και βούτυρο με το σήμα της, σε ευρία ποικιλία. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χριστ. Χ. Σεβαστίδη και αντιπρόεδρο τον Παντ. Χ. Σεβαστίδη της οικογένειας βασικών μετόχων της. Διαθέτει υποκατάστημα στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Σύμφωνα με τον 52ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2016 περιορίστηκαν σε 17,21 εκατ. ευρώ, από 17,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 2,7% σε ποσοστό και 0,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν (99,6%) των εσόδων της επιχείρησης (17,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 0,3% (0,08 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανά δραστηριότητα, το 99,9% των εσόδων της (17,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,1% (0,01 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η γαλακτοβιομηχανία κατέγραψε μειωμένο μεικτό περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,71 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,6% ή -0,23 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 27,3%, από 27,9% το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 0,69 εκατ. ευρώ (-10,3% ή -0,08 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015), ίσα προς το 7% των πωλήσεων (6,7% το 2015) και το 4,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (επίσης 4,6% το 2015). Τα λειτουργικά αυτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε μάλλον χαμηλά επίπεδα επειδή, ενώ το 2015 είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού 1,23 εκατ. ευρώ, το 2016 επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 1,07 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη διαγραφή απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλο». Η επίδραση λοιπών, έκτακτων εσόδων και εξόδων ήταν περιορισμένη. Οι συνήθεις λειτουργικές δαπάνες δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτες μεταβολές.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,415 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα μόλις 11.000 ευρώ (17.000 ευρώ το 2015).

Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, η βιομηχανία της Δράμας κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,70 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,79 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 11,7% (-0,09 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4% των πωλήσεων (4,4% το 2015) και το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια τη χρήσης (3,7% το 2015). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,42 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 18,1% και ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων (2,9% το 2015) και το 1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια τη χρήσης (2,4% το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,21 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,71 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 21,98 εκατ. ευρώ (21,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 83,5% (83,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 26,32 εκατ. ευρώ (25,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το 2015 η επιχείρηση είχε προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,57 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσει επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη» και να αναπτύξει, κατά πληροφορίες, ιδιόκτητη φάρμα.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της είχαν μηδενιστεί. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (4,34 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,9% (+0,16 εκατ. ευρώ), παραμένοντας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,84 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 3,70 εκατ. ευρώ (4,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα πληρωτέα 0,65 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της περιελάμβαναν ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια επενδυτικών λογαριασμών των τραπεζών Eurobank, Alpha και BNP ύψους 8,71 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 3,70 εκατ. ευρώ, αντί 4,00 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,44 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις 0,21 εκατ. ευρώ που έλαβε το 2016 και άλλες προηγούμενων ετών για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοκομικής βιομηχανίας ΝΕΟΓΑΛ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 208,15 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 15,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 33 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 16,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2003.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 137 εργαζόμενους, έναντι 135 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,875 εκατ. ευρώ, έναντι 2,71 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα 0,78 εκατ. ευρώ στους μετόχους της το 2015. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 5.015 ευρώ ανά εργαζόμενο, αλλά εξαιρουμένων των προβλέψεων επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ήταν ύψους 12.825 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2017 η βιομηχανία εστιάζει στη βελτίωση και την επέκταση των παραγωγικών υποδομών της και της ζώνης γάκακτος που την τροφοδοτεί. Επίσης, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας διάθεσης των προϊόντων της και την είσοδό της σε νέες αγορές-περιοχές της χώρας, καθώς και σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΟΓΑΛ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS