inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη μακεδονική Ιωνική ΣφολιάταΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων, που οδήγησε σε ενισχυμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων σφολιάτας και ζύμης Ιωνική Σφολιάτα

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις κεντρικές βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Νεοχωρούδας - Ωραιοκάστρου. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 2000, ενώ είχε ιδρυθεί με άλλη νομική μορφή λίγα χρόνια πριν. Διατηρεί υποκατάστημα στο Κορωπί Αττικής. Παράγει κυρίως κατεψυγμένα προϊόντα σφολιάτας και ζύμης για ίδιο λογαριασμό με τα σήματα «Σπιτική Ζύμη», «Ioniki Philosophy», «Yellow Dream» και «Sfoliamini» ή για λογαριασμό και με τα σήματα τρίτων, όπως οι λιανεμπορικές αλυδίδες «Lidl Hellas», «Α-Β Βασιλόπουλος», «Makro και «Μετρό». Επίσης, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει σφολιάτες, χειροποίητες σφολιάτες, κρουασάν, παραδοσιακές χειροποίητες ζύμες, μπουγάτσες τύπου Θεσσαλονίκης, πίτες, κουλούρια γεμιστά, μπριος και τάρτες.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η Ιωνική Σφολιάτα αντλεί περί το 15% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αυστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Κύπρος και Τουρκία, μέσω συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες διανομής τροφίμων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία ζύμης της Θεσσαλονίκης το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 19,475 εκατ. ευρώ (+16,1% ή +2,70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 6,54 εκατ. ευρώ (+16,4% ή +0,92 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,57 εκατ. ευρώ (+28,8% ή +0,58 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,97 εκατ. ευρώ (+36,4% ή +0,53 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,92 εκατ. ευρώ (+39,7% ή +0,55 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων (8,2% το 2015) και το 25,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (20,2% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,28 εκατ. ευρώ (+56,1% ή +0,46 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων (4,9% το 2015) και το 17% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (12,1% το 2015).

Το 88,5% των εσόδων της επιχείρησης (17,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,5% (2,24 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Μικρό μόνο μέρος των πωλήσεών της ή των αγορών της αφορούσε συνδεδεμένα μέρη, όπως οι συγγενικές βιομηχανίες Μ. Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη και Σ. Νένδος Select. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε οριακά (στο 33,6%, από 33,5% το 2015). Η αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη μέτρια αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, εξουδετέρωσαν την αύξηση των λοιπών εξόδων που προκάλεσε η καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων, οδηγώντας σε ενίσχυση της λειτουργικής και της τελικής κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,60 εκατ. ευρώ (0,325 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,05 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,525 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 15,2%, έναντι 14% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 18,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν μικρού ύψους αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 8,08 εκατ. ευρώ (6,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 47,7% (49% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,92 εκατ. ευρώ (14,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 0,48 εκατ. ευρώ μόνο, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 53,9% (-0,57 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,03 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,59 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,44 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 3,13 εκατ. ευρώ (3,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 5,62 εκατ. ευρώ, αντί 5,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,26 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 146,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,2% των πωλήσεων και το 13,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 15,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 16,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Στ. Νένδο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Φ. Πορτοκαλίδη και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, μεταξύ άλλων, τον Μιχ. Κ. Αραμπατζή. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 207 εργαζόμενους, έναντι 173 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,17 εκατ. ευρώ, έναντι 3,72 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ το 2015. Από τα κέρδη του 2015 κατέβαλε στους ιδιοκτήτες της μέρισμα ύψους 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 12.435 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 9.280 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 6.200 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 η Ιωνική Σφολιάτα δηλώνει ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της. Προωθεί τον σταδιακό εξορθολογισμό του συνόλου των λειτουργικών διαδικασιών της, προσβλέποντας σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά της. Εκτιμά ότι οι καταναλωτές των προϊόντων της ανέρχονται σε δυο εκατομμύρια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS