inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με αυξημένα κέρδη, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, «έκλεισε» τη χρήση 2016 η χρωματουργία ΒιβεχρώμΙσχυρή ανάπτυξη κατέγραψε το 2016 η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Βιβεχρώμ, ενδυναμώνοντας την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά.

Συγχρόνως, προώθησε επένδυση στη βιομηχανική μονάδα της, προκειμένου στα τέλη του 2017 να αναλάβει την παραγωγή βερνικιών που παρήγαγε η συγγενική τουρκική βιομηχανία Marshal, κατόπιν απόφασης του διεθνούς ομίλου Akzo Nobel, που κατέχει την πλειονότητα των μετοχών της, για μεταφορά της παραγωγής βερνικιών της εν λόγω εταιρείας του από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση το 2016, ολοκληρώνοντας την 44η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε έσοδα 51,535 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,8% (+7,02 εκατ. ευρώ), ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης της εγχώριας αγοράς οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών εκτιμάται ότι δεν ξεπέρασε το 2%. Συγχρόνως, ενίσχυσε τον συντελεστή μεικτού κέρδους της κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (στο 39,9% έναντι 38,2% το 2015), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 20,56 εκατ. ευρώ (+20,7% ή +3,55 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 8,94 εκατ. ευρώ (17,3% των πωλήσεων των πωλήσεων έναντι 15,1% το 2015), αυξημένα κατά 32,7% (+2,20 εκατ. ευρώ ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 6,185 εκατ. ευρώ (12% των πωλήσεων έναντι 10,7% το 2015), αυξημένα κατά 29,5% (+1,41 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης αυξήθηκε.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ και το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,13 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν το 2016 σε 8,60 εκατ. ευρώ, αντί 4,66 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε, αναδιατυπώνοντας, συγχρόνως, ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015, συμπεριλαμβανομένων των κερδών της χρήσης.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ ελέγχεται κατά 79,18% από την ολλανδική Akzo Nobel, μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων και από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες παγκοσμίως, η οποία αποτελεί, ανεπιτυχώς μέχρι τώρα, στόχο εξαγοράς αμερικανικού ομίλου. Επίσης, ανήκει κατά 10% στην επενδυτική εταιρεία Chemagra και κατά το υπόλοιπο 10,82% στην ομοειδή εταιρεία MegaColor, οι οποίες ελέγχονται από Ελληνες επενδυτές. Εχει πρόεδρο τον Joh. P. Van Kesteren, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωακ. Μ. Προβατά και οικονομικό διευθυντή τον Συμ. Α. Πολύζο.

Ιδρύθηκε το 1932 από την ελληνική εφοπλιστική οικογένεια Δ. Πατέρα, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών, με το πρώτο εργοστάσιό της να λειτουργεί στην περιοχή της Νίκαιας, στον Πειραιά. Το 1994 η πλειονότητα των μετοχών της περιήλθε στην Akzo Nobel. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Βαθύ Πηγάδι στο Πάτημα Μαγούλας της Μάνδρας Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 19,65 εκατ. ευρώ (22,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 57,4% (62,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 34,24 εκατ. ευρώ (35,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,77 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,63 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 10,22 εκατ. ευρώ (6,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι οφειλές της σε τράπεζες ήταν ύψους 9,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 5,8% και κατά 89,7% βραχυπρόθεσμες. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της σημείωσαν αύξηση 12,1% και ανήλθαν σε 14,59 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 6,02 εκατ. ευρώ, έναντι 5,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις. Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 διέθεσε 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι 0,48 εκατ. ευρώ το 2015.

Ενέκρινε το 2016 για τους μετόχους της μέρισμα 8,56 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015 και από διανομή αποθεματικών, σε σύγκριση με μέρισμα 3,80 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2014, που είχε εγκρίνει το 2015.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τον αριθμό των εργαζομένων της, τις αμοιβές του προσωπικού και την τρέχουσα μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Το 2015 είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 206 εργαζόμενους, έναντι 215 το 2014. Είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,09 εκατ. ευρώ, έναντι 8,69 εκατ. ευρώ το 2014. Η ανάληψη της παραγωγής βερνικιών που πραγματοποιούσε εργοστάσιο του ομίλου στην Τουρκία είναι δυνατόν να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, όπως έχει ανακοινωθεί, κατά 15%.

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων με την εταιρεία καταστημάτων για τη διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά αριθμεί περίπου 2.000 σημεία πώλησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΒΕΧΡΩΜ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS