inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων της χαρτοβιομηχανίας El Pack το 2016Διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, ισχυρότερη εκείνης που είχε πετύχει το 2015, παρουσίασε το 2016, ενισχύοντας συγχρόνως την κερδοφορία της, η εγκατεστημένη στην Πάτρα βιομηχανία χάρτου, χαρτοκιβωτίων και άλλων χάρτινων ειδών συσκευασίας EL PACK.

Η επιχείρηση είναι κορμός του ομώνυμου ομίλου, που ελέγχει τις χαρτοβιομηχανίες Σίγμα Πακ και Χαρτοποιία Φθιώτιδος με μερίδια 75% και 72%, αντιστοίχως, καθώς και την ιδρυθείσα το 2015 εταιρεία Ανακύκλωση Φθιώτιδος απολύτως, εξασφαλίζοντας την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του. Ελέγχεται από τις οικογένειες Αν. Βουλγαράκη και Αντ. Σπυράκη. Ιδρύθηκε το 1986. Εχει αντικείμενο την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού, χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων, όπως και η θυγατρική Σίγμα Πακ στο Καπανδρίτι Αττικής, ενώ η Χαρτοποιία Φθιώτιδος στη Δαμάστα Φθιώτιδας παράγει ανακυκλωμένο χαρτί συσκευασίας.

Η El Pack εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Ε. Σπυράκη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μεταξύ άλλων τον Αναστ. Κ. Βουλγαράκη και οικονομικό διευθυντή τον Ευστρ. Σ. Ρέκα. Η βιομηχανική μονάδα της είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. της Πάτρας, σε οικόπεδο 53 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους 17.000 τ.μ. Περιλαμβάνει εξοπλισμό παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού και γραμμές μεταποίησης για απλά ατύπωτα χαρτοκιβώτια μέχρι αγροτικά τελάρα και κιβώτια-εκθέτες. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα R&D. Διατηρεί γραφεία πωλήσεων στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας. Συμμετέχει με μερίδιο 50% στην Ανακύκλωση Αττικής. Συνδεδεμένη με αυτήν ομοειδής εταιρεία εξωτερικού είναι από το έτος 2005 η βιομηχανία Belpack στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της El Pack και των θυγατρικών της χαρτοβιομηχανιών στην Αττική και τη Φθιώτιδα το περασμένο έτος ανήλθαν σε 43,67 εκατ. ευρώ, από 39,65 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε ποσοστό και 4,02 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 89,5% των ενοποιημένων αυτών εσόδων της (39,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες του ομίλου και το υπόλοιπο 10,5% (4,58 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα. Τα βιομηχανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 8,7%. Επίσης, το 13% των εσόδων (5,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η βιομηχανία περιόρισε οριακά, όπως και το 2015, το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 27,2%, από 27,4% το 2015. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 11,87 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 10,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+9,3% ή +1,01 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,995 εκατ. ευρώ, από 6,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 7,7% (16% ως ποσοστό των πωλήσεων, αντί 16,4% το 2015). Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,27 εκατ. ευρώ, αντί 4,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 10,1% (12,1% των πωλήσεων, όπως και το 2015).

Το ισοζύγιο των λοιπών, έκτακτων εσόδων-εξόδων ήταν αρνητικό (-0,46 εκατ. ευρώ, έναντι -0,33 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 2,49 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,94 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,545 εκατ. ευρώ (+28%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα αναλογούντα στην ίδια κέρδη της ήταν ύψους 1,36 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 0,795 εκατ. ευρώ (+140,2%), καθώς μειώθηκε το μερίδιο των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 14,5% (6,8% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,72 εκατ. ευρώ (1,705 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,44 εκατ. ευρώ (2,56 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 10,9%, από 10,3% το 2015. Τα κέρδη του προ αποσβέσεων, φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν ύψους 4,21 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, οι ταμειακές ροές του από τις λειτουργικές του δραστηριότητες περιορίστηκαν σε 1,12 εκατ. ευρώ το 2016, από 1,77 εκατ. ευρώ το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στον όμιλο στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 63,96 εκατ. ευρώ (63,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων 14,31 εκατ. ευρώ (12,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ήτοι ποσοστό 22,4% (19,7%), ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων.

Ο όμιλος περιόρισε σε 32,49 εκατ. ευρώ, από 34,09 εκατ. ευρώ τα τέλη του 2015, τις δανειακές υποχρεώσεις του, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (68,3%) ήταν μακροπρόθεσμο. Για την αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του τον Μάρτιο του 2016 αντικατέστησε μέρος του, ύψους 18 εκατ. ευρώ, με δάνειο εξαετούς διάρκειας από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς, Attica Bank και Εθνική Τράπεζα, με εγγυήσεις από τους μετόχους του και τη θυγατρική Χαρτοποιία Φθιώτιδας. Επίσης, με μακροπρόθεσμο δάνειο από την Alpha Bank υποκατέστησε βραχυπρόθεσμο δάνειο 1,9 εκατ. ευρώ. Οι εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκχωρήσεις απαιτήσεων από συμβάσεις ασφάλισης, ενεχυριασμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και μελλοντική υποθήκη επί μηχανημάτων. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 2,1% (-1,04 εκατ ευρώ) και περιορίστηκαν σε 49,65 εκατ. ευρώ. Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης των βραχυχρόνιων δανείων του το 2016 μειώθηκε σε 6,7% (6,9% το 2105).

Στις 31.12.2016 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (26,14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (19,86 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,23 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 33,51 εκατ. ευρώ, έναντι 34,88 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια του 2016 ο όμιλος δαπάνησε 0,36 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ το 2015.

Oπως ο όμιλος, έτσι και η μητρική εταιρεία παραγωγής ειδών συσκευασίας El Pack ΑΕ το 2016, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων, ενώ βελτίωσε την τελική κερδοφορία της, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 είχαν επιβαρυνθεί με αναβαλλόμενη φορολογία.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε έσοδα 36,83 εκατ. ευρώ (+12,1% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,39 εκατ. ευρώ (-9,7%), κέρδη προ φόρων 0,175 εκατ. ευρώ (-69,4%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (+9,4%).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 περιορίστηκε σε 13,18 εκατ. ευρώ, αντί 13,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 186 εργαζομένους, έναντι 175 στα τέλη του 2015. Το 84,8% των εσόδων της (31,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 15,2% (5,61 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας της ξεπερνά τα 80 εκατ. m2 πάσης φύσεως προϊόντα κυματοειδούς χαρτονιού. Εχει παράσχει εγγύηση 1 εκατ. ευρώ στη βουλγαρική τράπεζα UBB υπέρ της ομοειδούς συνδεδεμένης εταιρείας Belpack.

Ο όμιλος στα τέλη του 2015 απασχολούσε 258 εργαζομένους, έναντι 246 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,52 εκατ. ευρώ, έναντι 6,39 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,92 εκατ. ευρώ, έναντι 1,89 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 27.110 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη του προ φόρων σε 9.645 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 η El Pack δηλώνει ότι αναμένει σταθεροποίηση ή και μικρής κλίμακας αύξηση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση σημαντικού περιθωρίου κέρδους. Δίνει έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της. Εντείνει τις προσπάθειές της για βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων της με νέες, όπως αναφέρει, επενδύσεις, για τον περιορισμό του κόστους.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EL PACK

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS