inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστροφή κεφαλαίου 2 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Μπύρος Ελληνικά ΜάρμαραΥψηλή κερδοφορία, ανώτερη των προβλέψεων, κατέγραψε το 2016 η δραμινή και εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία λατόμευσης και επεξεργασίας μαρμάρων Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα.

Πρόκειται για την εταιρεία που έως τον Αύγουστο του 2016 έφερε την επωνυμία Δωρικά Μάρμαρα. Στη διάρκεια του έτους απορρόφησε τρεις συγγενικές ως προς τον ιδιοκτήτη τους ομοειδείς ετερόρρυθμες επιχειρήσεις και έλαβε τη νέα επωνυμία της. Συγχρόνως, συμφώνησε να μεταβιβάσουν οι μέτοχοί της το 50% των μετοχών της στην ομοειδή βιομηχανία Marmor SG, αντί ποσού 4,5 εκατ. ευρώ.

Ιδρύθηκε το 1987 στη Ναύπακτο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και το 1997 δημιούργησε δεύτερη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας όγκων, ογκοξοφάρων και ξοφαριών μαρμάρου στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, αποκτώντας παράλληλα, στην περιοχή, λατομεία λευκού και ημίλευκου μαρμάρου. Είναι κάτοχος, μεταξύ άλλων, λατομείου λευκού δολομιτικού μαρμάρου στη θέση Πύργοι Δράμας. Διαθέτει ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και στον Ξηροπόταμο Δράμας. Από το 1997 είναι Α.Ε. και εδρεύει πλέον στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας. Ανήκει κατά 50% στον Ιω. Μπύρο και κατά 50% στην εταιρεία Marmor SG.

Εξάγει όγκους μαρμάρων και επεξεργασμένα μάρμαρα στις χώρες Κίνα, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Νότια Κορέα. Οφείλει το μέγιστο μέρος των εσόδων της στις εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016, με οριστικοποιημένη τη νέα πλέον εταιρική δομή της και ενταγμένες σε αυτή όλες τις συγγενείς εταιρείες, διεύρυνε εντυπωσιακά την ήδη υψηλή κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 19ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα το 2016 ανήλθαν σε 17,41 εκατ. ευρώ, από 15,94 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% σε ποσοστό και 1,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 14,8% των εσόδων της (2,575 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα και εμπορεύματα, 0,8% (0,14 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο 84,4% (14,70 εκατ. ευρώ) από ακατέργαστα εξορυχθέντα μάρμαρα και λοιπές πρώτες ύλες.

Επίσης, το 30,8% των εσόδων (5,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 69,2% (12,05 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές (1,52 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκές χώρες, 0,73 εκατ. ευρώ στην Αμερική, 0,01 εκατ. ευρώ στην Αφρική και 9,79 εκατ. ευρώ στην Ασία). Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 41%, αλλά οι διεθνείς παρουσίασαν μικρή μείωση (-0,75%). Ακόμη, το 19,8% των εσόδων (3,45 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η βιομηχανία ενίσχυσε κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7,95 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 6,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+21,3% ή +1,39 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους σκαρφάλωσε στο 45,7%, από 41,2% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 5,64 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 32,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (19,8% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 79,1%, καθώς τα λοιπά, έκτακτα έξοδα της χρήσης 2016, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015, ήταν κατά 1,67 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,24 εκατ. ευρώ (0,515 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,57 εκατ. ευρώ (0,575 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 3,83 εκατ. ευρώ (έναντι 2,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 2,54 εκατ. ευρώ (έναντι 0,79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 85,8% και 222,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,07 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 80,2% και 53,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 22% και τα καθαρά κέρδη το 14,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 24,9%, έναντι 13,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 22,66 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5%.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και προσαρμόζοντας τα μεγέθη αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 σε αυτά που αντιστοιχούν στις απορροφηθείσες εταιρείες.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 7,91 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,9% (6,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η βιομηχανία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις κατά 36,2% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 4,76 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10,9%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,28 εκατ. μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (10,465 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,96 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για εξασφάλιση δανείων είχε εγγραφεί σε ακίνητά της προσημείωση υποθήκης 2,4 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, είχε παρασχεθεί πλασματικό ενέχυρο επί του μηχανολογικού της εξοπλισμού για ποσό 1,60 εκατ. περίπου ευρώ και είχαν ενεχυριαστεί καταθέσεις 0,175 εκατ. ευρώ. Για δάνεια ποσού 2,90 εκατ. ευρώ είχε παράσχει εγγύηση, σε ποσοστό 80%, το Ελληνικό Δημόσιο. Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων της τη χρήση 2016 ήταν 8% (9% το 2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 9,46 εκατ. ευρώ, έναντι 8,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2016 απορρόφησαν 1,84 εκατ. ευρώ, έναντι 2,02 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Μπύρο εκ μέρους των ιδρυτών και παλαιών μετόχων της και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη εκ μέρους της Marmor SG. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 188 εργαζόμενους, έναντι 57 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,76 εκατ. ευρώ, έναντι 1,015 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 30.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 20.350 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φορολογικές δαπάνες σε 13.510 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θεωρεί επιτεύξιμο τον στόχο της για αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας της το 2017. Το 2016 πέτυχε την ολοκλήρωση και πιστοποίηση επιχορηγούμενης με 1,47 εκα.τ ευρώ επένδυσης 2,68 εκατ. ευρώ εκ μέρους εταιρειών που μετείχαν στη συγχώνευση. Εξασφάλισε επίσης, όπως αναφέρει, μείωση του κόστους παραγωγής και των εξόδων διαχείρισης. Προωθεί την τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών της.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της τον Ιούνιο του 2017 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εντός του έτους. Είχαν προηγηθεί αποφάσεις αύξησής του κατά 0,41 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατά 0,98 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση χρεών και βεβαίωση διαφοράς υπέρ το άρτιο 3,52 εκατ. ευρώ, η οποία ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού.

Η στρατηγική της εταιρείας συνίσταται, όπως αναφέρει, στη διεύρυνση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της και την ανάληψη και διαχείριση καίριων λατομικών μονάδων εξόρυξης λευκού μαρμάρου, μέσω εξαγορών ή ανάπτυξης νέων λατομείων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS