inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκτηση μεριδίου αγοράς επιχειρεί η βιομηχανία snacks πατάτας ΤσακίρηςΜε την ανανέωση της προϊοντικής γκάμας της, την ενίσχυση της προβολής της και την παραγωγή νέων κωδικών σνακς, που θα αναπτύξουν, όπως αναφέρει, τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, αντιδρά η βιομηχανία snacks πατάτας Τσακίρης Πρότυπος Βιομηχανία Τροφίμων - Snacks στη «βύθιση» που σημείωσαν οι πωλήσεις της το 2016.

Η επιχείρηση Τσακίρης Πρότυπος Βιομηχανία Τροφίμων - Snacks, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη θέση Μούλκια στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας. Συστάθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της ως Α.Ε. το 1997, ενώ το 2004 εξαγοράστηκε από την Coca - Cola 3 Εψιλον. Σημερινοί μέτοχοί της είναι οι εταιρείες Coca - Cola Beverages Holdings και Coca - Cola HBC Services. Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές του ομίλου Coca - Cola HBC στην Ελβετία.

Αποτελεί διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας του Γ. Τσακίρη που είχε ιδρυθεί το 1954 στην Αθήνα, αποτέλεσε την πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής snacks πατάτας και μετεγκαταστάθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδας το 1997, κατασκευάζοντας σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

Τα chips της εταιρείας φέρουν το σήμα «Tsakiris» και συμπληρώνονται από παρόμοια snacks. Η βιομηχανία το 2007 είχε δημιουργήσει τη σειρά προϊόντων «Tsak's» με γαριδάκια και συναφή είδη, ενώ το 2013 παρουσίασε τη σειρά προϊόντων πατάτας «Tsakiris Ελληνικές Γεύσεις» και το 2014 τη σειρά «Tsakiris Μισά Μισά». Συνεχίζοντας να καινοτομεί, το 2015 παρουσίασε τη σειρά «Tsakiris Τρυπάτο». Για τους επαγγελματίες, εξάλλου, προσφέρει τη σειρά «Tsakiris Chips» σε μεγάλες συσκευασίες. Τις σειρές των προϊόντων της συμπληρώνουν η «Tsakiris Sticks» και η «Kettle Cooked». Επιπλέον, η εταιρεία παράγει και συσκευασίες snacks πατάτας περιορισμένης παραγωγής με ελληνικές πατάτες Νάξου και Νευροκοπίου.

Συνεργάζεται εμπορικά με την Coca - Cola 3Ε Ελλάδος, παρέχοντας σχετικές αμοιβές υπηρεσιών.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και εξάγει προϊόντα της στην Κύπρο, μέσω της συνδεμένης εταιρείας Lanitis Bros.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία της Φθιώτιδας το 2016 πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10,585 εκατ. ευρώ (-26,3% ή -3,78 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,54 εκατ. ευρώ (-36,3% ή -0,875 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,69 εκατ. ευρώ (-44,5% ή -0,55 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,37 εκατ. ευρώ (-60,6% ή -0,57 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (-65,2% ή -0,58 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων (6,2% το 2015) και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (36,7% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,12 εκατ. ευρώ (-78,6% ή -0,44 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων (3,9% το 2015) και το 3,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (23% το 2015).

Το 71,2% των εσόδων της επιχείρησης (7,54 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη και, κυρίως στην Coca - Cola HBC Greece SAIC.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,5%, από 16,8% το 2015).

Συμπιέζοντας όπως και το 2015 δραστικά τις λειτουργικές δαπάνες της και ειδικότερα τις δαπάνες διάθεσης, προφανώς μέσω συνεργειών με εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει, η επιχείρηση κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρος για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,29 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,06 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,60 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 8,7%, έναντι 12,7% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 18,9%.


Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν μικρού ύψους αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 3,88 εκατ. ευρώ (3,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 48,9% (38,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 7,94 εκατ. ευρώ (9,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν μηδενικές, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1,21 εκατ. ευρώ, καθώς στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση αποπλήρωσε το σύνολο του δανεισμού που είχε λάβει από την Coca - Cola HBC Finance. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,81 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,36 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (0,45 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,80 εκατ. ευρώ (1,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 4,14 εκατ. ευρώ, αντί 4,08 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,94 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΤΣΑΚΙΡΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 143,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου, δεδομένου ότι η επιχείρηση είχε εμφανίσει πολύ υψηλές λειτουργικές ζημιές την τριετία 2006-2008. Κατά την ίδια δωδεκαετή περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,4% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,3% των πωλήσεων και το 20,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 7,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω των 2,85 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2006.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, αντιπρόεδρο τον Ιω. Παπαχρήστου, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Αθανασιάδη και οικονομικό διευθυντή τον Rud. Halasz.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009. Για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,345 εκατ. ευρώ, που της καταλογίστηκαν για τις χρήσεις 2007-2009 και κατέβαλε το 2015, έχει προσφύγει σε διοικητικά δικαστήρια.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων της και τις αμοιβές τους. Οι δαπάνες προσωπικού για τη διάθεση των προϊόντων της εταιρείας το 2015 είχαν μειωθεί κατά 0,735 εκατ. ευρώ και μηδενίστηκαν το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - SNACKS

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS