inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κέρδη, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Μακεδονική Βιομηχανία Ζωοτροφών το 2016Μειωμένες πωλήσεις για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με πολύ υψηλότερο μάλιστα ρυθμό απ' ό,τι το 2015, αλλά συγχρόνως και υψηλή κερδοφορία για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε το 2016 η Μακεδονική Βιομηχανία Ζωοτροφών.

Η εταιρεία συστάθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας τον Μάρτιο του 1999. Εδρεύει στα Σιάτιστα του νομού Κοζάνης. Φέρει τον διακριτικό τίτλο ΜΑΒΙΖ. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Νεάπολη Κοζάνης, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Νεαπόλεως-Κοζάνης. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών για γουνοφόρα και άλλα ζώα εκτρεφόμενα σε κτήματα. Διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους στη Νεάπολη και το Βατερό Κοζάνης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Εχει ιδρύσει στη Βουλγαρία την εταιρεία Mabiz EOOD, με έδρα στη Σόφια.

Υλοποίησε τα τελευταία χρόνια ευρείας κλίμακας επενδύσεις, κατόπιν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της και υπαγωγής επενδυτικών προγραμμάτων της σε αναπτυξιακούς νόμους, με το κίνητρο της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.

Το 2016 αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της, όπως αναφέρει, η μείωση της τιμής των ζωοτροφών της, με στόχο την ενδυνάμωση των παραγωγών-εκτροφέων μινκ, λόγω της πτώσης των τιμών πώλησης των γουνοδερμάτων.


Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 22,105 εκατ. ευρώ (-20,8% ή -5,82 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 5,415 εκατ. ευρώ (-27,3% ή -2,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,26 εκατ. ευρώ (-25,9% ή -1,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,16 εκατ. ευρώ (-30% ή -1,78 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,99 εκατ. ευρώ (-29% ή -1,63 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,82 εκατ. ευρώ (-29,1% ή -1,16 εκατ. ευρώ).

Το 94,4% των εσόδων της (20,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,6% (1,23 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 20,9%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 24,5%, από 26,7% το 2015). Συγχρόνως, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας (συγκρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Το ισοζύγιο των λοιπών, έκτακτων εσόδων-εξόδων ήταν θετικό (+0,16 εκατ. ευρώ).

Η τελική κερδοφορία ευνοήθηκε από πιστωτικούς τόκους 0,51 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,10 εκατ. ευρώ (2,07 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,68 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 6,09 εκατ. ευρώ (7,69 εκατ. ευρώ το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 19,29 εκατ. ευρώ (15,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 49,9% (42,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 38,67 εκατ. ευρώ (37,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,17 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,75 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,42 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους απαιτήσεων 0,40 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,82 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της είχαν μειωθεί κατά 3,9%, ήταν ύψους 16,02 εκατ. ευρώ (16,665 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015) και μόνο κατά 11,4% βραχυπρόθεσμες. Συγχρόνως, οι συνολικές πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 10,2% (-2,21 εκατ. ευρώ), ήταν ύψους 19,39 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 77,2% μακροπρόθεσμες. Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης 6,70 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 0,30 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 16,48 εκατ. ευρώ, έναντι 17,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι προκαταβολές και τα πάγια στοιχεία υπό κατασκευή ήταν ύψους 0,94 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια του 2016 η ΜΑΒΙΖ υλοποίησε πάγιες επενδύσεις ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδύσεων ύψους 5,83 εκατ. ευρώ το 2015 και 5,50 εκατ. περίπου ευρώ το 2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 16,2%, αντί 21,4% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,3%.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Τσαούση και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τους Θεόφ. Ζυμπίδη και Δημ. Μπάτζιο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 39 εργαζόμενους, έναντι επίσης 39 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,86 εκατ. ευρώ, έναντι 0,98 εκατ. ευρώ το 2015 (και 1,04 εκατ. ευρώ το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 160.485 ευρώ ανά εργαζόμενο (205.385 ευρώ το 2015), τα κέρδη προ φόρων σε 102.310 ευρώ ανά εργαζόμενο (144.100 ευρώ το 2015) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 72.310 ευρώ ανά εργαζόμενο (102.025 ευρώ το 2015).

Για τη χρήση 2016 η ΜΑΒΙΖ ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σημαντικά αυξημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων.

Εκτιμά ότι με τις συνεχείς επενδύσεις της θα επιτύχει, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Μελετά τη βελτίωση των ζωοτροφών της, με τη χρήση καινοτομικών συνταγών, οι οποίες εφαρμόζονται πιλοτικά και διερευνητικά σε εκτροφεία και αξιολογούνται από εξωτερικούς συνεργάτες-συμβούλους, με σκοπό τη μαζική παραγωγή τους. Βασικός στόχος της είναι η καθιέρωσή της ως ποιοτικού παραγωγού ζωοτροφών για μινκ, αλλά και ως προμηθευτή εξοπλισμού για εκτροφεία μινκ. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις της και αισιοδοξεί, λόγω διεύρυνσης της πελατειακής της βάσης, ότι οι προοπτικές της είναι ευοίωνες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

www.inr.gr, 9 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS