inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με πωλήσεις άνω των 55 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2016 η τυροκομική Little Acre Milk FarmΙσχυρή ανάπτυξη, για ένα ακόμη έτος, σημείωσε το 2016 η εγκατεστημένη στον νομό Τρικάλων τυροκομική βιομηχανία Little Acre Milk Farm, ενισχύοντας τις διεθνείς πωλήσεις της.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. το 2007. Λειτουργούσε με άλλη εταιρική μορφή από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο χωριό Παραπόταμος των Τρικάλων. Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της έξω από την πόλη των Τρικάλων, στο ύψος του 6ου χλμ. της Παρόδου Πύλης - Τρικάλων, όπου καταλαμβάνουν έκταση 27.000 τ.μ. σε οικόπεδο 100.000 τ.μ. Στα επώνυμα προϊόντα της προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) περιλαμβάνονται η «Φέτα Πίνδου» και η «Φέτα Ελασσόνας». Συχνά διαθέτει ακόμη και το ήμισυ της ετήσιας παραγωγής της στη γερμανική αγορά. Παράγει κυρίως τυρί φέτα. Η γκάμα των προϊόντων της συμπεριλαμβάνει μαλακά τυριά, ημίσκληρο τυρί και grilled cheese.

Φέρει τον διακριτικό τίτλο «La Farm». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της Little Acre Milk Farm το περασμένο έτος, κατά το οποίο ολοκλήρωσε την ένατη οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 55,10 εκατ. ευρώ, αντί 49,225 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9% σε ποσοστό και 5,88 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 96,3% των πωλήσεων (53,06 εκατ. ευρώ) προήλθε από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και το υπόλοιπο 3,7% (2,04 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα. Επίσης, το 28,5% των πωλήσεων (15,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 71,5% (39,39 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 13,1%, από 9,1% το 2015, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 7,24 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+62,2% ή +2,78 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,86 εκατ. ευρώ, από 3,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 16,1% και ίσα προς το 7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,8% το 2015. Η αύξηση των μεικτών κερδών υπερκάλυψε τη σημαντική αύξηση των δαπανών διάθεσης, που ανήλθαν σε 4,28 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 2,285 εκατ. ευρώ, από 1,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 25,4% και ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,7% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,58 εκατ. ευρώ (1,50 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 6.000 ευρώ (2.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικά δάνεια.

Κατόπιν αυτών, η τυροκομική βιομηχανία των Τρικάλων παρουσίασε κέρδη προ φόρων 2,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,82 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,46 εκατ. ευρώ (+25,1%). Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 1,165 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 1,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 0,13 εκατ. ευρώ (-10%) για τον λόγο ότι η φορολογική επιβάρυνση της χρήσης 2016 συμπεριέλαβε διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,365 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 3,5% (ανέρχεται σε 6,9% σύμφωνα με τα κέρδη προ φόρων) και είναι ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων (4,1% τα κέρδη προ φόρων). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8%, από 7,4% το 2015. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,86 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων έφτανε στις 31.12.2016 τα 48,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 33,545 εκατ. ευρώ (69,1%) ήταν τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβάνοντας αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,70 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (37,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,29 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (15 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 9,88 εκατ. ευρώ (9,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 0,17 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 20,3%, ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Στη διάρκεια του 2016 η βιομηχανία δαπάνησε 1,76 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις (1,57 εκατ. ευρώ για μηχανήματα), έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2015 (0,88 εκατ. ευρώ για μηχανήματα). Η αξία των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις ήταν 0,70 εκατ. ευρώ και αφορούσε το 23% των εταιρικών μεριδίων της συναφούς φύσης ομόρρυθμης εταιρείας των Τρικάλων με την επωνυμία Αθανάσιος Πλεξίδας, ιδιοκτησίας της οικογένειας μετόχων της. Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν 10,54 εκατ. ευρώ (10,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η LITTLE ACRE MILK FARM έχει πρόεδρο τον Σωτ. Α. Πλεξίδα, αντιπρόεδρο τον Ευάγγ. Α. Πλεξίδα και διευθύνουσα σύμβουλο την Ευαγγελία Χ. Καραγιάννη. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 77 εργαζομένους, έναντι 58 το 2015. Διέθεσε το 2016 για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,86 εκατ. ευρώ το 2015. Διαθέτει στους μετόχους της από τα κέρδη του 2016 μέρισμα 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 50.155 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 29.610 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.130 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τον Φεβρουάριο του 2016 είχε αποφασίσει να απορροφήσει τη συγγενική εταιρεία συναφούς φύσης Αθανάσιος Πλεξίδας, που έφερε τον διακριτικό τίτλο Βιογάλ, με την προοπτική αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,1 εκατ. περίπου ευρώ. Στη νέα μετοχική σύνθεση, μεγαλύτεροι μέτοχοι θα ήταν η Ευαγγελία Καραγιάννη (40,3% του συνόλου των μετοχών), Σωτ. Πλεξίδας (22,5%), Αλεξία Κοντογιώργη (17,5%) και Χρ. Πλεξίδας (16,7%). Τον Απρίλιο του 2017 προχώρησε στην απορρόφηση της προαναφερθείσας εταιρείας, με τη διαδικασία της συγχώνευσης.

Δηλώνει ως κύριο στόχο της για το 2017 και τα επόμενα έτη την αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και την κερδοφόρο ανάπτυξή της. Θεωρεί ότι το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον προσφέρει ευκαιρίες για την εταιρεία, ώστε με αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου, αλλά και την αποχώρηση από την αγορά ανταγωνιστών με προβλήματα ρευστότητας, να ενισχύσει τη θέση της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: LITTLE ACRE MILK FARM

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS