inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνο το 2016 για την ηλειακή εταιρεία φρούτων Αγροφρούτ ΕλλάςΜε ζημιές και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2016 η εταιρεία διαλογής, τυποποίησης και εξαγωγής φρούτων και άλλων αγροτικών προϊόντων Αγροφρούτ Ελλάς Βασίλης Πανταζής.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Αγία Τριάδα Λεχαινών του νομού Ηλείας. Συγκεντρώνει, τυποποιεί και διαθέτει κατά βάση στη διεθνή αγορά καρπούζια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ξηρά σύκα, πατάτες, καθώς και φυστίκια και αμύγδαλα. Χρησιμοποιεί το σήμα «Agrofrut Hellas» στα συσκευασμένα φρούτα. Διακινεί ακόμη και το 90% των προϊόντων και εμπορευμάτων της σε αγορές του εξωτερικού και, κυρίως, στις χώρες Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν βιομηχανοστάσια - συσκευαστήρια 5.185 τ.μ. επί οικοπέδων 38.685 τ.μ. Εχει στην κατοχή της, επίσης, οικόπεδο 17.070 τ.μ. στο Καταράχι Λεχαινών Ηλείας και το 85% ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Βιργινία Σχίζα & Σία. Για τις δραστηριότητές της έχει εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου διεθνείς ποιοτικές πιστοποιήσεις. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 1993, προερχόμενη από μετατροπή οικογενειακής επιχείρησης με ιστορικό δεκαετιών στην εμπορία φρούτων της περιοχής.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της από τη σύστασή της ως Α.Ε., κατέγραψε:

- Πωλήσεις 14,17 εκατ. ευρώ (-5,5% ή -0,82 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,60 εκατ. ευρώ (-17,5% ή -0,55 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μόλις 0,06 εκατ. ευρώ (-81,8% ή -0,28 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,28 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,435 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 0,48 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών 16.000 ευρώ το 2015 (-0,49 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 3,4% των πωλήσεων (κέρδη 0,1% το 2015) και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (+0,6% το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της σημείωσε κάμψη 2,6 εκατοστιαίων μονάδων και μειώθηκε σε 18,4%, από 21% το 2015, οδηγώντας σε αρνητικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης κινήθηκαν πτωτικά. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 είχαν ευνοηθεί, άλλωστε, από λοιπά, έκτακτα έσοδα 0,12 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,215 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,32 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ζημιές ύψους 0,26 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 0,5%, έναντι 3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,7%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν μειωθεί σε 2,27 εκατ. ευρώ (2,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 18,8% (23,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,09 εκατ. ευρώ (11,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 26,1% (+1,30 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 60% βραχυπρόθεσμες. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (9,82 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10,2% (+0,91 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,64 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,67 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,31 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών και σε καθυστέρηση απαιτήσεων 0,23 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,55 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 3,17 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 6,86 εκατ. ευρώ, αντί 6,79 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, είχε επιβαρύνει ορισμένες χρήσεις με μειωμένες αποσβέσεις. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,17 εκατ. ευρώ το 2015. Η συμμετοχή της σε τρίτη, συγγενική εταιρεία ήταν αξίας κτήσεως 0,595 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 150,15 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω του 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 7,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 17,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 0,15 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2013. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω του 0,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Α. Πανταζή και αντιπρόεδρο τη Βιργινία Ν. Σχίζα - Πανταζή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 91 εργαζόμενους, έναντι 102 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,10 εκατ. ευρώ το 2015.

Στα περιουσιακά στοιχεία της συμπεριλαμβάνονταν 93 στρέμματα δενδροπερίβολων με πορτοκάλια και 81 στρέμματα ελαιοστασίων, τα οποία αποκτήθηκαν το 2013 και το 2014 με προσύμφωνα αγοραπωλησίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS