inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της, το 2016, η βιομηχανία πλαστικών σωλήνων ΙντερπλαστΑύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η θρακική και σε μεγάλο βαθμό εξαγωγική βιομηχανία πλαστικών σωλήνων Ιντερπλαστ.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1998. Κατασκευάζει πλαστικούς σωλήνες και συναφή εξαρτήματα. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται υδραυλικά είδη δυο ιταλικών οίκων. Συνδεδεμένο μέρος με αυτήν είναι από το 2002 η βιομηχανία ορειχάλκινων εξαρτημάτων Ελβιώμ, προς την οποία παρέχει εγγυήσεις. Το 2003 απορρόφησε τις συναφείς εταιρείες Solplast και Προπιοπλάστ.

Το 2014 εγκαινίασε συνεργασίες με τις εταιρείες δομικών και μεταλλικών υλικών Knauf και Brass Form, για να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Aqua Plus», «Atlas plus», «Como-Pex», «Como-Flex», «Como-Super» και «Unisol».

Είναι μέλος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Η Ιντερπλαστ αντλεί περί το 40% των βιομηχανικών εσόδων της της από τη διάθεση προϊόντων της στις εξής 35 χώρες: Αλβανία, Βέλγιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Καμερούν, Καναδάς, Κατάρ, Κουβέιτ, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μαυροβούνιο, Μπαχρέιν, Ολλανδία, π.Γ.Δ.Μ., Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Συρία, Τουρκία και Τυνησία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία της Ροδόπης το 2016, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10,41 εκατ. ευρώ (+4,5% ή +0,45 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,87 εκατ. ευρώ (+16,8% ή +0,41 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,80 εκατ. ευρώ (-0,3% ή -0,005 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,37 εκατ. ευρώ (+5,8% ή +0,075 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 0,485 εκατ. ευρώ (+133,2% ή +0,28 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων (2,1% το 2015) και το 7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (3,2% το 2015).

Το 76% των εσόδων της επιχείρησης (7,91 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 24% (2,50 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητές της. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%. Επίσης, το 23,9% των εσόδων της (2,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 27,5%, από 24,6% το 2015). Η αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης μόνο κατά 0,22 εκατ. ευρώ και τη μείωση των αποσβέσεων, οδήγησαν στην ενίσχυση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT). Επιπροσθέτως, η συμπίεση των υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών της σε 8,5% των πωλήσεων, από 10,9% το 2015, επέτρεψε την καταγραφή αυξημένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,43 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,89 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,915 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 6,7%, έναντι 6,9% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,7%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,63 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,16 εκατ. ευρώ (6,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 26,5% (25,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27 εκατ. ευρώ (26,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 16,89 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,7% (+0,29 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 70,7% μακροπρόθεσμες. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (19,77 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2,5% (+0,49 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,42 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,59 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,83 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,19 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 11,10 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 12,38 εκατ. ευρώ, αντί 12,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 179,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 31,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,5% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τα αποτελέσματα ορισμένων χρήσεων επιβαρύνθηκαν με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 19,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 15,15 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 23,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2011.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αναστ. Θ. Ριζόπουλο, αντιπρόεδρο τον Αλ. Ι. Γεωργιάδη και εντεταλμένους συμβούλους τους Στυλ. Ν. Κουφοπέτρο και Αναστ. Δ. Κίτσο. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 60 εργαζόμενους, έναντι 51 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,89 εκατ. ευρώ, έναντι 0,90 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2016 διέθεσε 0,13 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 30.050 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8.085 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, όπου το 2008 είχε υλοποιηθεί επένδυση 8 εκατ. ευρώ, καλύπτουν συνολική έκταση 40.000 τ.μ. Υποκαταστήματά της λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στις Αχαρνές Αττικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS