inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες επενδύσεις προωθεί η βιομηχανία κονιαμάτων και οικοδομικών υλικών NordiaΧαμηλότερη κερδοφορία, λόγω της εξασθένησης των τιμών πώλησης των προϊόντων της, που προκάλεσε η αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης, σημείωσε το 2016 η βιομηχανία κονιαμάτων και συναφών προϊόντων για οικοδομικές χρήσεις Nordia, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται σχιστήρια μαρμάρων.

Η επιχείρηση παράγει και διαθέτει, με το σήμα «Marmoline», θερμομονωτικά, στεγανωτικά και υγρομονωτικά κονιάματα και συστήματα, ρητινούχες κόλλες, ακρυλικά και άλλα επιχρίσματα, πρόσθετα σκυροδέματος, συναφή προϊόντα περλίτη, κλάσματα μαρμαρόσκονης, καθώς και αφρούς πολυουρεθάνης και ασφαλτικά βερνίκια. Ελέγχει κατά 50% την εταιρεία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών.

Εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής. Εχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Πολυδένδρι Αττικής. Διαθέτει μέρος της παραγωγής της στη διεθνή αγορά. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η μονάδα της συγγενικής της εταιρείας κοπής μαρμάρων βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής.

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004. Ωστόσο, έλαβε τη σημερινή ταυτότητά της, ως βιομηχανική εταιρεία, το 2012, κατόπιν απόσχισης και εισφοράς του κλάδου κονιαμάτων της συγγενούς ιδιοκτησίας εταιρείας λατόμευσης μαρμάρων Διονύσου Πεντέλης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, από κοινού με την κατά 50% θυγατρική της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 14,92 εκατ. ευρώ, αντί 14,38 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 3,8% σε ποσοστό και 0,545 εκατ. ευρώ σε αξία. Ο όγκος της παραγωγής της παρουσίασε σημαντική αύξηση. Το 90,4% των εσόδων της (13,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 9,6% (1,43 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 7,10 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,91 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 10,1% (-0,80 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 7,4 εκατοστιαίες μονάδες (από το 55% στο 47,6%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,33 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,90 εκατ. ευρώ το 2015, αποδυναμωμένα κατά 19,7% (-0,57 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης συμπιέστηκαν, ωστόσο η κάμψη των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιπών, έκτακτων εσόδων κατά 0,16 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε χαμηλότερη κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 10,1%, έναντι 13,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,7%, κυρίως λόγω νέων επενδύσεων.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν σε 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,22 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,56 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,54 εκατ. ευρώ τo 2015 (-0,53 εκατ. ευρώ), αποδυναμωμένα κατά 25,3% και 34,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,34 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,68 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι ταμειακές ροές του από τις λειτουργικές του δραστηριότητες μειώθηκαν σε 0,75 εκατ. ευρώ το 2016, από 2,99 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2015 αναδιατυπώθηκαν.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,83 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 19,45 εκατ. ευρώ (18,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 84% (83,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 23,14 εκατ. ευρώ (22,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 12,22 εκατ. ευρώ, έναντι 11,54 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω νέων επενδύσεων. Για αγορές παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2016 διέθεσαν 1,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (10,41 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,16 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (2,25 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,39 εκατ. ευρώ (1,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε ομόλογα και άλλα χρεόγραφα αξίας 1,665 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου NORDIA τη χρονική περίοδο 2014-2016, δηλαδή στο διάστημα των τριών αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήταν ύψους 43,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,9% των πωλήσεων και το 11,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη άνω των 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ αποσβέσεων και φόρων τα τρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 7,6 εκατ. ευρώ.

Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 1,20 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Χ. Αλτ της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, με αντιπρόεδρο τον Κων. Γκούμα και τρίτο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τον Ιω. Μ. Λούβαρη. Από κοινού με την εταιρεία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 96 εργαζόμενους, έναντι 89 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,98 εκατ. ευρώ, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,43 εκατ. ευρώ το 2015, οπότε είχε διαθέσει στους μετόχους της μέρισμα 0,895 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 24.230 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 17.300 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία NORDIA το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 83 εργαζόμενους, έναντι 78 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,63 εκατ. ευρώ, έναντι 2,43 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας την πέμπτη οικονομική χρήση της ως βιομηχανία, πωλήσεις 14,07 εκατ. ευρώ (+2,3% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,45 εκατ. ευρώ (-20,6%), κέρδη προ φόρων 1,82 εκατ. ευρώ (-25,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,08 εκατ. ευρώ (-32,4%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 49,5%, από 55,3% έναν χρόνο πριν. Η συμμετοχή στην εταιρεία Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών είχε αποτιμηθεί προς 1,21 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2012-2016, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών που λειτουργεί ως βιομηχανία, ήταν ύψους 61,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,6% των πωλήσεων και το 14,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,7% των πωλήσεων και το 13,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 7,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων τα πέντε αυτά χρόνια ήταν ύψους 12,4 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 14 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Κερδοφόρος ήταν και τις πέντε χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2012 ήταν της τάξεως των 8,4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 1,13 εκατ. ευρώ (+1,4% σε σύγκριση με το 2015), ζημιές προ φόρων 0,155 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2015). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 12,7%, από 27,2% έναν χρόνο πριν.

Η Nordia δηλώνει ότι τον Ιανουάριο του 2017 κατάρτισε και ήδη προωθεί προς υλοποίηση δυο επενδυτικά σχέδια, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στις μονάδες της. Αναπτύσσει το δίκτυο των πωλήσεών της, με στόχο την εδραίωση της ηγετικής θέσης της στην αγορά του τομέα της. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει και τη σημαντική πτώση της ζήτησης το 2016, που οδήγησε σε μείωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων κέρδους, αναμένει «αρκετά βελτιωμένες» επιδόσεις το 2017. Σημειώνει ότι ο όμιλός της μειώνει σημαντικά τα κόστη λειτουργίας του με επενδύσεις σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης, βελτιστοποιώντας την παραγωγικότητά του, καθώς και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NORDIA

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS