inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις ύψους 44,1 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία κρέατος ΚασίδηςΣε υψηλότερα επίπεδα ανήλθαν κατά το 2016 οι πωλήσεις και η κερδοφορία της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας κρέατος Κασίδης, η οποία, μάλιστα, διαβλέπει δυνατότητες αυξημένων εξαγωγών εγχώριων προϊόντων κρέατος.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία κρέατος, την παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και την εμπορία ειδών διατροφής για τον τομέα του food service. Προμηθεύεται κρέατα από ιδιόκτητες φάρμες, από ελληνικές κτηνοτροφικές μονάδες αμνοεριφίων, αιγοπροβάτων, χοιρινών και βοοειδών της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Ηπείρου που συνεργάζονται αποκλειστικά μαζί της, καθώς και χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους κρέατος. Παράγει ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων κρέατος, η οποία περιλαμβάνει γύρο χοιρινό και κοτόπουλου, σουβλάκια χοιρινά, κοτόπουλου και από πρόβειο κρέας, μπιφτέκια απλά και γεμιστά με μανούρι, κρεατικά σχάρας και σούβλας, λουκάνικα και άλλα ειδικά προϊόντα κρέατος. Εμπορεύεται αμνοερίφια γάλακτος και αιγοπρόβατα, χοιρινά κρέατα, μοσχάρι, μοσχάρι γάλακτος και πουλερικά, ολόκληρα ή τεμαχισμένα και νωπά ή κατεψυγμένα.. Επίσης, διαθέτει προς τον τομέα του food service τυριά, σαλάτες, πίτες, αρτοσκευάσματα, πατάτες και έλαια.

Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Τύρναβο Λάρισας, στο ύψος του 1ου χλμ. της διασταύρωσης της οδού Αγίας Σοφίας με την Εθνική Οδό Τυρνάβου - Λάρισας. Καλύπτουν βιομηχανικούς, αποθηκευτικούς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους 5.000 τ.μ., που κατασκευάστηκαν το 2005. Εφαρμόζει συνεχή μονόδρομη ροή παραγωγής και επεξεργάζεται τα διαφορετικά προϊόντα κρέατος σε σαφώς διαχωρισμένους χώρους, με γραμμές τεμαχισμού, αποστέωσης, φινιρίσματος και συσκευασίας των τελικών προϊόντων. Από το 2014 ελέγχει τη βιομηχανία Βιομηχανική Αγορά Κρεάτων Λάρισας ή Βακρέλ, μέσω της οποίας αδρανοποιεί σε πυρολιτικό αποτεφρωτικό κλίβανο τα ζωικά απόβλητα που προκύπτουν από τη διαδικασία τυποποίησης των προϊόντων.

Η Κασίδης ιδρύθηκε τον Μάιο του 2005, προερχόμενη από μετατροπή συναφούς προϋπάρχουσας από το 2000 ατομικής επιχείρησης, που αποτελούσε διάδοχο σχήμα κρεοπωλείων που η οικογένεια Κασίδη είχε δημιουργήσει το 1885 στο Ζάρκο Τρικάλων και το 1918 στον Τύρναβο Λάρισας. Επεκτάθηκε στην παραγωγή κρεατοσκευασμάτων το 2006. Διαθέτει στόλο φορτηγών αυτοκινήτων και διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εξάγει μέρος των προϊόντων και εμπορευμάτων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 90% των μετοχών της ανήκει στον Αθ. Α. Κασίδη και το υπόλοιπο 10% στον Γ. Α. Κασίδη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, από κοινού με τη θυγατρική της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 44,11 εκατ. ευρώ, αντί 41,43 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 6,5% σε ποσοστό και 2,685 εκατ. ευρώ σε αξία. Ο όγκος της παραγωγής της ανήλθε σε 10.639.555 κιλά προϊόντων. Το 46,7% των εσόδων της (20,62 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 53,3% (23,49 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 91,45% των εσόδων της (40,34 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 8,55% (3,77 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές εμπορευμάτων και προϊόντων. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,7%. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 1,6%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις 13,2%.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 8,64 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,85 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 10,1% (+0,795 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 0,7 της εκατοστιαίας μονάδας (από το 18,9% στο 19,6%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,80 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,01 εκατ. ευρώ το 2015, ενισχυμένα κατά 26,2% (+0,79 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από μείωση των έκτακτων εξόδων κατά 0,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,9%, έναντι 13,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4%.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 3,09 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,34 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,75 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,12 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,61 εκατ. ευρώ τo 2015 (+0,52 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 32% και 32,2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη του προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,66 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,57 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Επίσης, είναι επιβαρημένα με σημαντικού ύψους προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Οι δαπάνες του ομίλου για αγορές από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ήταν ύψους 8,04 εκατ. ευρώ (4,40 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ταμειακές ροές του από τις λειτουργικές του δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,61 εκατ. ευρώ το 2016, από 1,35 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Τα μεγέθη της χρήσης 2015 έχουν αναμορφωθεί, λόγω εντοπισμού λάθους.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονταν σε 10,52 εκατ. ευρώ (9,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 46,9% (42,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 22,44 εκατ. ευρώ (21,58 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 7,46 εκατ. ευρώ, έναντι 6,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,71 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων. Για αγορές παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2016 διέθεσαν 1,17 εκατ. ευρώ, έναντι 0,80 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς το 2016 κατασκευάστηκαν νέα γραφεία διοίκησης.

Στις 31.12.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 1,84 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες Eurobank, Alpha και Πειραιώς, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 22,7% και σε ποσοστό 60,5% βραχυπρόθεσμες. Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (14,42 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,28 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (10,14 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,68 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΚΑΣΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2014-2016, δηλαδή στο διάστημα των τριών αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήταν ύψους 117,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 15,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα των μετόχων της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ αποσβέσεων και φόρων τα τρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 9,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Α. Κασίδη και αντιπρόεδρο τον Γ. Α. Κασίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Από κοινού με την εταιρεία υπηρεσιών σφαγής ζώων και εκτροφής και εμπορίας μοσχαριών, προβάτων και αιγών πάχυνσης Βακρέλ το 2016 απασχόλησε 293 εργαζόμενους, έναντι 189 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,44 εκατ. ευρώ, έναντι 2,37 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,08 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 12.955 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 10.550 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία ΚΑΣΙΔΗΣ το 2016 απασχόλησε 227 εργαζόμενους, έναντι 156 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,74 εκατ. ευρώ, έναντι 1,82 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας την 11η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πωλήσεις 39,34 εκατ. ευρώ (+9,9% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,63 εκατ. ευρώ (+16,5%), κέρδη προ φόρων 2,12 εκατ. ευρώ (+11%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ (+15,7%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 18,5%, από 19,7% έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2006-2016, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών που λειτουργεί ως Α.Ε., ήταν ύψους 240,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 11,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων και το 8,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων και το 11,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 10,6 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 39,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Κερδοφόρος, οριακά έστω, ήταν τις εννέα από τις έντεκα χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Οι πωλήσεις της το 2006 ήταν της τάξεως των 13,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι είναι αποδέκτης αυξημένης διεθνούς ζήτησης για ελληνικά κρέατα και επενδύει σε τεχνολογικά προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής και συσκευασίας προϊόντων κρέατος που καλύπτουν ανάγκες των επαγγελματιών εστίασης. Απορροφά τη θυγατρική της εταιρεία Βακρέλ, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Φάρμα Ελασσόνας», με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών της. Θεωρεί ότι ο τομέας της τυποποίησης και εμπορίας κρέατος διαθέτει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΣΙΔΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS