inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνεται εμπορικά σε τρίτες χώρες η βιομηχανία σαλιγκαριών EscarcomΣε τρίτες χώρες, πέραν των ευρωπαϊκών, επεκτείνει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες η μακεδονική βιομηχανία επεξεργασίας σαλιγκαριών και φρούτων Δημήτριος Κοτζαβασίλογλου ή Escarcom, όπως είναι ο διακριτικός τίτλος της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2009 στα Σεβαστειανά Πέλλας, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της, με μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών και κατεψυγμένων φρούτων. Θεωρείται διάδοχο σχήμα των προγενέστερων ομοειδών οικογενειακών επιχειρήσεων Σαλιγκάρ και Σαλικόμ, που ασχολούντο με τη μεταποίηση σαλιγκαριών και φρούτων στην περιοχή από το 1968. Εξάγει τη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων της, συνήθως στη Γαλλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Σουηδία, κυρίως σε διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες. Οι βιομηχανικές, ψυκτικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια άνω των 14.000 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Η μία μονάδα της εταιρείας παράγει και διαθέτει με το δικό της εμπορικό σήμα «Delys Escargots» ή με σήματα τρίτων βουτυρωμένα σαλιγκάρια, κονσέρβες κρέατος σαλιγκαριών, ρολά μείγματος βουτύρου, βολοβάν με γέμιση σαλιγκαριών και μείγματος βουτύρου. Επίσης, διαθέτει κενά κελύφη σαλιγκαριών. Η δεύτερη παρασκευάζει κατεψυγμένα εκπυρηνομένα ή μη εκπυρηνομένα κεράσια, μισά ή κύβους βερίκοκου και φέτες ή κύβους ροδάκινου για διεθνείς εταιρείες ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομίας.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 7η χρήση από την ίδρυσή της, η Escarcom κατέγραψε έσοδα ύψους 12,165 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2015 κατά 3% (+0,36 εκατ. ευρώ). Εξασφάλισε το σύνολο των εσόδων της από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, όπως και το 2015. Από την ελληνική αγορά άντλησε μόλις το 1,3% των εσόδων (0,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,15 εκατ. ευρώ το 2015), από λοιπές ευρωπαϊκές αγορές το 85,6% (10,42 εκατ. ευρώ έναντι 10,44 εκατ. ευρώ) και από αγορές τρίτων χωρών το υπόλοιπο 12,9% (1,57 εκατ. ευρώ έναντι 1,21 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες και υποχώρησε σε 56,9%, από 61,9% το 2015, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να βρεθούν στο επίπεδο των 6,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,2% (-0,38 εκατ. ευρώ).

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι δαπάνες διάθεσης (5,68 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 9,9% και τα λοιπά έκτακτα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,12 εκατ. ευρώ, εξουδετέρωσαν τη μείωση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (0,95 εκατ. ευρώ) κατά 7,7% και τον περιορισμό των λοιπών, έκτακτων εξόδων κατά 0,61 εκατ. ευρώ. Για τους λόγους αυτούς η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,79 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,06 εκατ. ευρώ το 2015 (-25,8% ή -0,27 εκατ. ευρώ). Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,645 εκατ. ευρώ το 2015 (-46,4% ή -0,30 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,44 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,08 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, η ESCARCOM - Δ. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,61 εκατ. ευρώ το 2015 (2,3% των πωλήσεων έναντι 5,1%), μειωμένα κατά 53,6% (-0,33 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 0,20 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,43 εκατ. ευρώ το 2015 (1,6% των πωλήσεων έναντι 3,7%), μειωμένα κατά 53,9% (-0,23 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,4% (55,3% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 15,1% (39,3% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 2,3% (από 5,1%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,6% (από 3,7%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 9,4%, από 13,5% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,72 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,31 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 15,6% (16,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,42 εκατ. ευρώ (7,88 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (5,96 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,58 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (6,54 εκατ. ευρώ). Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 1,02 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 28,5% (+0,23 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 87,5% βραχυπρόθεσμο. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,08 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν 2,42 εκατ. ευρώ, από 2,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για προσθήκες νέων παγίων το 2016 διέθεσε 0,36 εκατ. ευρώ, έναντι 0,89 εκατ. ευρώ το 2015, οπότε είχε ενισχύσει σημαντικά την υποδομή της σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,44 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009. Δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για φορολογικά πρόστιμα που θα της επιβληθούν, επειδή δεν αποδέχθηκε τον έλεγχο ορκτωτών ελεγκτών λογιστών τις χρήσεις 2012-2015.

Η Escarcom προμηθεύεται σαλιγκάρια από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, από χώρες της Βαλτικής και από την ελληνική επικράτεια. Τα φρούτα που μεταποιεί τα προμηθεύεται από τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Κορινθίας. Οι μονάδες της έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας 3.000 τόνων σαλιγκαριών και 20.000 τόνων φρούτων.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Χ. Κοτζαβασίλογλου και αντιπρόεδρο την Ελένη Α. Λαμπροπούλου. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 190 εργαζόμενους, έναντι 182 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και παροχές προσωπικού 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 3,01 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διαθέτει, πέραν των αμοιβών τους για τις διοικητικές υπηρεσίες τους, μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, έναντι 0,20 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 4.155 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 1.485 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1.050 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ESCARCOM Δ. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS