inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απορροφάται από την Ελλάκτωρ η εταιρεία εξόρυξης αδρανών υλικών Ελληνικά ΛατομείαΤελευταίο έτος της λειτουργίας της ήταν για την εταιρεία εξόρυξης αδρανών υλικών και παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος Ελληνικά Λατομεία το 2016, έτος κατά το οποίο αύξησε θεαματικά τις πωλήσεις της και επανήλθε σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα, μετά τις ζημιές που είχε παρουσιάσει το 2015.

Η εταιρεία Ελληνικά Λατομεία αποτελεί θυγατρική του κατασκευαστικού ομίλου Ελλάκτωρ και εξυπηρετούσε με τις δραστηριότητές της κυρίως τις ανάγκες του σε αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα, αλλά και σε λοιπά προϊόντα τσιμέντου, ασφάλτου και ασβέστη, για την εκτέλεση τεχνικών έργων ανά την επικράτεια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα της. Απορροφάται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη μητρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ και θα αποτελεί πλέον αυτοτελή λατομικό κλάδο της. Με σκοπό τη λειτουργία σειράς λατομείων της μέσω άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης, το 2015 είχε ιδρύσει την εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ, με την προοπτική να μεταβιβάσει σε αυτή τις άδειες εκμετάλλευσης σειράς λατομείων στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ηπειρο και τη Στερεά Ελλάδα και να τη βοηθήσει να αναπτύξει δραστηριότητες στη Θράκη, όπου εκτελούνται σημαντικά ενεργειακά έργα.

Ιδρύθηκε το 1984. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής. Απέκτησε υποκαταστήματα με παραγωγικές μονάδες σε 30 περίπου περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 κατέγραψε:

- Πωλήσεις 38,17 εκατ. ευρώ (+60,3% ή +14,36 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,73 εκατ. ευρώ (+142,6% ή +2,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,24 εκατ. ευρώ (+173,2% ή +2,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,35 εκατ. ευρώ (+2,49 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

- Κέρδη προ φόρων 1,99 εκατ. ευρώ (+2,56 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,57 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων (-2,4% το 2015) και το 9,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (-2,7% το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,10 εκατ. ευρώ (+1,69 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,59 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων (-2,5% το 2015) και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (-2,8% το 2015).

Το 71,3% των εσόδων της επιχείρησης (27,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9,8%, από 6,5% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,36 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,88 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,6%, έναντι 3,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 10,4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 22 εκατ. ευρώ (20,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 65,1% (55,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 33,77 εκατ. ευρώ (37,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία είχε μηδενίσει τις τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της, εξοφλώντας στη διάρκεια του 2016 δάνεια 7 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,37 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (10,99 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,72 εκατ. ευρώ (0,415 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 5,15 εκατ. ευρώ, αντί 8,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων μόλις 4.000 ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2015, προφανώς λόγω ενίσχυσης του δυναμικού και των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της ΔΗ-ΛΙΘΟΣ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας εξόρυξης αδρανών υλικών και παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και συναφών δομικών προϊόντων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 448,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,5 εκατ. ευρώ, ίσα μόνο προς το 5,2% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς το 2011 είχε αναφέρει υψηλές λειτουργικές ζημιές, άνω των 14,5 εκατ. ευρώ, λόγω απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων. Για τον ίδιο λόγο, κατά την προαναφερθείσα περίοδο το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, αν και επί αρκετά έτη είχε παρουσιάσει υψηλή κερδοφορία. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 20,5 εκατ. ευρώ ή 35,1 εκατ. ευρώ εξαιρουμένου του έτους 2011.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 18 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 83,25 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 6,2 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω των 17,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2011.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Μέχρι πρόσφατα η εταιρεία είχε πρόεδρο τον Δημ. Α. Κούτρα, αντιπρόεδρο τον Γ. Δ. Κουτσοποδιώτη, εντεταλμένους συμβούλους τους Βασ. Γ. Λάμπο και Λουκ. Δ. Μπουρνάζο και γενικό διευθυντή τον Νικ. Γ. Ραπάκη. Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 102 εργαζόμενους, έναντι 92 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,81 εκατ. ευρώ, έναντι 3,58 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 31.735 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 19.540 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10.785 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ως στόχος που έχει τεθεί για το 2017 και τα επόμενα χρόνια αναφέρεται η υιοθέτηση στρατηγικών επιλογών που θα οδηγήσουν τον λατομικό κλάδο του ομίλου Ελλάκτωρ στη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων του και την ενίσχυση του μεριδίου του στην αγορά, μέσω βελτιστοποίησης των παραγωγικών λειτουργιών του.

Οι υψηλές πωλήσεις του έτους 2016 αποδίδονται στην επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων και των υπόλοιπων δημοσίων έργων στα οποία συμμετείχε ο όμιλος.

Οι ταμειακές ροές της επιχείρησης από τις λειτουργικές της δραστηριότητες το 2016 ήταν θετικές, ύψους 7,58 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 ήταν αρνητικές (-0,45 εκατ. ευρώ).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS