inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάπτυξη, λόγω νέας μονάδας και νέων προϊόντων, αναμένει η πτηνοτροφική εταιρεία ΚοτίνοΔυναμική επέκταση στην αγορά των κρεατοσκευασμάτων από πουλερικά επιχειρεί η πτηνοτροφική βιομηχανία Κοτίνο, καθώς το 2016 ολοκλήρωσε την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο Κρυονέρι Αττικής.

Η επιχείρηση ασχολείται με την εκτροφή, πάχυνση, σφαγή, επεξεργασία και τυποποίηση πουλερικών, καθώς και με την παραγωγή πτηνοτροφών, στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας, όπου διαθέτει πτηνοτροφικούς θαλάμους επιφάνειας 35.000 τ.μ., πτηνοσφαγείο με ωριαία δυναμικότητα σφαγής 3.500 τεμαχίων και φυραματοποιείο με ωριαία παραγωγική δυναμικότητα 4 τόνων. Διαθέτει κοτόπουλα ολόκληρα, τεμαχισμένα ή και επεξεργασμένα, σε τυποποιημένη μορφή ή χύμα.

Επιπροσθέτως, παράγει και διαθέτει πλέον με το σήμα της για το καταναλωτικό κοινό, αλλά και για επαγγελματίες εστίασης, παρασκευάσματα πουλερικών, όπως σουβλάκια, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κεμπάπ και γύρο κοτόπουλου, καθώς και ρολό κοτόπουλο γεμιστό.

Από το 2016 η παραγωγή, κατάψυξη, αποθήκευση και διανομή των παρασκευασμάτων κοτόπουλου της επιχείρησης γίνεται στη νέα μονάδα της στο Κρυονέρι Αττικής, στο ύψος του 21ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.

Η Κοτίνο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 από επιχειρηματίες που συμμετείχαν από το 1976 στην αγορά του τομέα. Αξιοποιεί ενδεχομένως και εγκαταστάσεις άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Εδρεύει στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Το 2016 συνέχισε να αυξάνει τις πωλήσεις της. Ωστόσο, οι δαπάνες αναδιοργάνωσης ύψους 0,19 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2015) που προκάλεσε η μεταφορά δραστηριοτήτων από την Εύβοια στην Αττική, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με πρόστιμο 0,08 εκατ. ευρώ υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είχαν συνέπεια την καταγραφή αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων και τελικών αποτελεσμάτων το έτος αυτό. Η επιχείρηση είχε προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εναντίον της απόφασής της με την οποία της είχε επιβάλει πρόστιμο 0,565 εκατ. ευρώ για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού στην αγορά των πουλερικών. Με απόφαση που έλαβε στις αρχές του 2017, το Εφετείο περιόρισε σε 0,08 εκατ. ευρώ το σχετικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 13,22 εκατ. ευρώ (+3,2% ή +0,41 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 0,62 εκατ. ευρώ (-13% ή -0,09 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,14 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,28 εκατ. ευρώ (-0,355 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών 0,08 εκατ. ευρώ το 2015).

- Ζημιές προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (-0,41 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών 0,05 εκατ. ευρώ το 2015).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους κυρίως φόρους 0,24 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών 0,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 4,7%, από 5,6% το 2015). Επίσης, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων της αυξήθηκαν κατά 0,24 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,08 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 0,22 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -3,2%, έναντι 4% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,3%. Ωστόσο, εξαιρουμένων και στις δυο χρήσεις των δαπανών αναδιοργάνωσης το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν θετικό (0,05 εκατ. ευρώ έναντι 0,20 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν μειωθεί σε μόλις 0,27 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 6,2% μόνο (12,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 4,40 εκατ. ευρώ (4,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία η βιομηχανία είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,50 εκατ ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 17,2% (+0,22 εκατ. ευρώ) και βραχυπρόθεσμες σε ποσοστό 75,3%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,95 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,78 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,73 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,28 εκατ. ευρώ (επίσης 0,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Είχε απαιτήσεις ύψους 0,26 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε ανέλθει σε 0,93 εκατ. ευρώ, αντί 0,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,22 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της πτηνοτροφικής βιομηχανίας ΚΟΤΙΝΟ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 106,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% μόνο των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,01 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 0,13 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 0,24 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Σ. Σαρηγιαννίδη και αντιπρόεδρο την Ελενα Σ. Σαρηγιαννίδη. Το 2016 απασχολούσε 34 εργαζόμενους, έναντι 28 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,58 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,05 εκατ. ευρώ.

Αποδίδει τη σημαντική αύξηση των πωλήσεών της τη διετία 2015-2016 (+28,5% σε σύγκριση με το 2014) στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της, στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ποικιλίας των παραγόμενων προϊόντων της και στην εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΤΙΝΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS