inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνει την εξωστρέφειά της η βιομηχανία θυρών ανελκυστήρων Μέτρον ΑυτοματισμοίΑύξηση πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος αναμένεται να επιτύχει το 2017 η μακεδονική βιομηχανία θυρών ανελκυστήρων και θυρών αυτόματων ή χειροκίνητων κάθε τύπου, καθώς και συστημάτων κίνησης, θαλάμων, φερόντων πλαισίων και εξαρτημάτων ανελκυστήρων Μέτρον Αυτοματισμοί.

Η επιχείρηση ασχολείται, επίσης, με την παραγωγή, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματου ελέγχου, καθώς και με την εμπορία προϊόντων συναφών προς τις δραστηριότητές της.

Διευρύνει μετά το 2012 συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα, χάρη στην οποία το 2016 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 20% και ευελπιστεί ότι θα της επιτρέψει ακόμη υψηλότερες πωλήσεις το τρέχον έτος. Εξάγει περί το 85% των προϊόντων της σε 45 χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι χώρες Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει ανελκυστήρες προσώπων, οικιακούς και φορτίων.

Η Μέτρον Αυτοματισμοί συστάθηκε ως Α.Ε. τον Αύγουστο του 2000 στις Σέρρες. Προϋπήρχε στη Νιγρίτα Σερρών με άλλη εταιρική μορφή από το 1995. Εντάχθηκε στον όμιλο της βιομηχανίας αλουμινίου Αλουμύλ το 2000 και στη συνέχεια μετεγκαταστάθηκε στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. Προχώρησε στον αρχικό σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρων και το 2009 ανέπτυξε το πρώτο υδραυλικό πακέτο λύσεών της για ανελκυστήρες, με την ονομασία «Metron», προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς ανελκυστήρων, με ή χωρίς μηχανοστάσιο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών.

Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή των Σερρών, στον Δήμο Λευκώνας Σερρών, όπου σε οικόπεδο 36.000 τ.μ. έχουν κατασκευαστεί παραγωγικές εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ. και χώροι γραφείων διοίκησης και έρευνας και ανάπτυξης 1.000 τ.μ. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πόλη της Πολωνίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία των Σερρών το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 12,33 εκατ. ευρώ (+18,9% ή +1,96 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,46 εκατ. ευρώ (+23,3% ή +0,65 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,24 εκατ. ευρώ (-2,7% ή -0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,87 εκατ. ευρώ (-0,7% ή -0,01 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,58 εκατ. ευρώ (+10,3% ή +0,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων (5% το 2015) και το 18,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (20,1% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,375 εκατ. ευρώ (-49,8% ή -0,37 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 3% των πωλήσεων (7,2% το 2015) και το 11,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (7,1% το 2015), δεδομένου ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα 0,22 εκατ. ευρώ.

Το 64,1% των εσόδων της επιχείρησης (7,90 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 35,9% (4,43 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,3%. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 28%, από 27,1% το 2015). Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών εξουδετερώθηκε σχεδόν από τη μείωση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά 0,25 εκατ. ευρώ και την αύξηση των δαπανών διάθεσης (2,30 εκατ. ευρώ) κατά 15,6%, καθώς και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 17,5%, που οδήγησαν σε αποδυνάμωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με μειωμένες αποσβέσεις 0,37 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς και με μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2015.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις 0,17 εκατ. ευρώ και ζημιές 0,04 εκατ. ευρώ από αποτίμηση αποθεμάτων.

Τα αποτελέσματά της το 2015 είχαν ευνοηθεί από υψηλά έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων.

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης το 2016 απορρόφησαν 0,22 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,95 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 6,7%, έναντι 7,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 2,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,70 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε μόνο 3,36 εκατ. ευρώ (2,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 18,1% (16,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,55 εκατ. ευρώ (18,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες Πειραιώς, Alpha και Eurobank ήταν ύψους 8,93 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,3% (-0,30 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 90% μακροπρόθεσμες. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 15,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1% (+0,15 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,795 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,44 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (5,36 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,72 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της υφίστατο υποθήκη ποσού 11,2 εκατ. περίπου ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 7,49 εκατ. ευρώ, αντί 7,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων της χρήσης, ύψους 0,50 εκατ. ευρώ πριν από την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων μόλις 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,57 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 122,65 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 0,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 8,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 7,65 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω των 2,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009. Για συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές 2,2 εκατ. περίπου ευρώ έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 0,64 εκατ. ευρώ, προεξοφλώντας επαρκή μελλοντικά φορολογικά κέρδη. Τον Φεβρουάριο του 2016 της είχε επιβληθεί πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλαίσιο επιβολής κύρωσης επιστροφής κρατικής ενίσχυσης 0,12 εκατ. ευρώ, για το οποίο είχε σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη εις βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Α. Μυλωνά του ομίλου Αλουμύλ και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ιδρυτή της Ιω. Α. Σάνδρο. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 151 εργαζόμενους, έναντι 134 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,84 εκατ. ευρώ, έναντι 2,62 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 8.205 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 3.820 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2.485 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της τον Μάιο του 2017 αποφάσισε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, προσθέτοντας στις υπάρχουσες την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών τεχνικών μελετών για προϊόντα του τομέα της και συστήματα αυτοματισμών.

Μέτοχοί της είναι η εταιρεία Αλουμύλ με μερίδιο 66%, ο Ιω. Σάνδρος με 31% και ο Αθ. Δουλγερίδης με 3%. Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της Αλουμύλ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS