inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Περιορίζει τις ζημιές της η ελαιουργική βιομηχανία NutriaΑύξηση πωλήσεων, με χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό, αλλά και δραστική μείωση των ζημιών της, που είχαν ανέλθει σε 6,9% των πωλήσεων το 2015, κατέγραψε η ελαιουργική βιομηχανία Nutria το 2016, ενισχύοντας και πάλι τις πωλήσεις της στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Μάιο του 1994. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1990. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Ερείπια Μπαγιώτα στον Αγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδας, στον νομό Φθιώτιδας, στο ύψος του 162ου χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας. Τα κτίριά της καταλαμβάνουν 12.025 τ.μ. επί συνολικής ιδιόκτητης έκτασης 155.490 τ.μ., με ελαιόδενδρα σε έκταση 93.865 τ.μ., συμπεριλαμβάνοντας ελαιοτριβείο, ραφιναρία, εμφιαλωτήριο και μονάδα συσκευασίας PET. Διατηρεί γραφεία στο Νέο Ψυχικό Αττικής. Επίσης, διαθέτει συγκρότημα οκτώ σιλό δημητριακών στον Αγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας και άλλο με δεκαέξι σιλό δημητριακών στην περιοχή Τραγάνες Στεφανοβίκειου Μαγνησίας συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων, τα οποία μισθώνει για την αποθήκευση βυνοποιήσιμου κριθαριού.

Είναι καθετοποιημένη επιχείρηση παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, πυρηνέλαιου και σπορελαίων σε ποικίλες συσκευασίες για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό λιανεμπορικών αλυσίδων, εμπόρων και διανομέων τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξάγει ακόμα και το ήμισυ της παραγωγής της σε περισσότερες από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Κίνας, εκτός των ευρωπαϊκών. Τα πιο διαδεδομένα εμπορικά σήματα των προϊόντων της είναι τα «Ionia», «Ionis», «Mytholio», «Nutria» και Santorina». Παράγει προϊόντα για μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ. Διαθέτει κατά 99,86% θυγατρική στη Βουλγαρία, με την επωνυμία Nutria Bulgaria, η οποία αποτιμάται προς 0,36 εκατ. ευρώ και κατέχει ακίνητο στην περιοχή Κλίβοντολ.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Εκτός από τις παραγωγικές της δραστηριότητες ασχολείται και με το χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου και δημητριακών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Φθιώτιδας το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 30,09 εκατ. ευρώ (+1,1% ή +0,32 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,02 εκατ. ευρώ (+79,9% ή +0,90 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,15 εκατ. ευρώ (+620,8% ή +0,99 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,305 εκατ. ευρώ (+0,99 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 0,68 εκατ. ευρώ το 2015).

- Ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 1,13 εκατ. ευρώ (+45,3% ή +0,93 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 3,7% των πωλήσεων (6,9% το 2015) και το 10,2% (16,4% το 2015) του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 83,9% των εσόδων της (25,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από έτοιμα προϊόντα της και το υπόλοιπο 16,1% (4,85 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Οι εξαγωγές έτοιμων προϊόντων απέφεραν αυξημένα κατά 7,3% έσοδα ύψους 10,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 35,4% των συνολικών. Οι αντίστοιχες πωλήσεις έτοιμων προϊόντων στην Ελλάδα (14,59 εκατ. ευρώ, 48,5% των συνολικών) μειώθηκαν κατά 5,1%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 6,7%, από 3,8% το 2015), επιδρώντας καθοριστικά στην καταγραφή βελτιωμένων τελικών αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 2,9% και αυτές της διοικητικής λειτουργίας κατά 7,3%. Συγχρόνως, παρουσίασαν μικρή αύξηση τα λοιπά έξοδα και ζημιές της χρήσης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,84 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ και το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,43 εκατ. (1,38 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,29 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 3,3%, έναντι 0,4% το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,52 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 10,49 εκατ. ευρώ (11,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 30,2% (31,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 34,77 εκατ. ευρώ (36,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 71,4% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 22,54 εκατ. ευρώ, έναντι 23,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,1% ή 0,48 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 24,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,8% (-0,95 εκατ. ευρώ). Επί ακινήτων της υφίσταντο εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού 32,34 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank και 1,50 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,42 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,83 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (17,59 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,61 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,26 εκατ. ευρώ (0,265 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές απαιτήσεις της συμπεριελάμβανε διεκδικούμενα με αγωγές από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσά 4,63 εκατ. για απαλλοτριωθέντα ακίνητα και 4,01 εκατ. ευρώ για άλλη υπόθεση, που εκκρεμούν ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Λαμίας, αντιστοίχως.

Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας, τον Απρίλιο του 2016 η επιχείρηση είχε καταλήξει σε συμφωνία με πιστωτές της για τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων της ύψους 7 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενα επιτόκια σε μακροπρόθεσμα με σταθερά επιτόκια. Τον Μάιο του 2017 η διοίκησή της πρότεινε τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου των 7 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 14,61 εκατ. ευρώ, έναντι 15,31 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων μόλις 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,11 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελαιουργικής βιομηχανίας NUTRIA τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 364,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 15,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,1% των πωλήσεων και το 0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τέσσερις χρονιές είχε αναφέρει ζημιές. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 14,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 40 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2007, 2009, 2010, 2013 και 2015.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Ι. Μαντζαβίνο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Ν. Ζαβάκο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 65 εργαζόμενους, έναντι 63 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,54 εκατ. ευρώ, έναντι 1,56 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ήταν 0,17 εκατ. ευρώ (0,035 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 17.630 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ελπίζει ότι το 2017 θα είναι «μια αρκετά καλύτερη χρονιά», με ενισχυμένο περιθώριο μεικτού κέρδους, αν και αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2016. Η ενίσχυση των πωλήσεων τυποποιημένων ελαιολάδων της στη διεθνή αγορά συνεχίζει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά της.

Επίσης, ευελπιστεί ότι το 2017 θα αναλάβει και πάλι, όπως και πριν από το 2015, την υλοποίηση έργων διάθεσης ελαιολάδου και άλλων προϊόντων σε απόρους της χώρας, κατόπιν διαγωνισμών που πραγματοποιούνται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο Εφετείο Λαμίας εκκρεμεί αγωγή, με την οποία εταιρεία του εξωτερικού διεκδικεί από την ελληνική βιομηχανία, αβάσιμα όπως αναφέρει η τελευταία, ποσό 1,54 εκατ. ευρώ πλέον τόκων και εξόδων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NUTRIA ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS