inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Θυγατρικές στη Ρουμανία και την Ουγγαρία απέκτησε η εταιρεία ρυζιού και οσπρίων ΕΥ.ΓΕ. ΠιστιόλαςΟι απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων από τη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος» έπληξαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2016 της βιομηχανίας τροφίμων ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας, η οποία είναι πιο γνωστή με το σήμα «Agrino». Ωστόσο, εξαιρουμένων αυτών η εταιρεία παρέμεινε κερδοφόρος, αν και κατέγραψε πάλι, για έκτο συνεχόμενο έτος, κάμψη των πωλήσεών της.

Η επιχείρηση ασχολείται με την επεξεργασία, τυποποίηση και παραγωγή ρυζιού, οσπρίων, καθώς και σχετικών γευμάτων διατροφής. Συνεργάζεται με εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες. Διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1955. Το 1969 είχε λανσάρει στην αγορά το ρύζι «Agrino» στην πρωτοποριακή για την εποχή χάρτινη συσκευασία, που παραμένει ακόμη ισχυρή. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Εδρεύει λίγο έξω από την πόλη του Αγρινίου, στο ύψος της εθνικής οδού Αντιρρίου - Αγρινίου, όπου βρίσκονται οι κύριες εγκαταστάσεις της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Agrino». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Τις προηγούμενες ημέρες θρήνησε την απώλεια του εκ των ιδρυτών της Ευθύμιου Πιστιόλα, ο οποίος απεβίωσε, πλήρης ημερών, τις 7 Οκτωβρίου. Την είχε ιδρύσει, με την επωνυμία Αφοί Πιστιόλα - Ελληνικοί Ορυζόμυλοι, μαζί με τους αδελφούς του Ευστράτιο και Γεώργιο, εγκαθιστώντας στο Αγρίνιο εργοστάσιο επεξεργασίας ρυζιών.

Προκειμένου να διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα, που συνεισφέρει περί το 10-15% των ετήσιων εσόδων της, στα μέσα και στα τέλη του 2016 η βιομηχανία ίδρυσε θυγατρικές στη Ρουμανία με την επωνυμία Egeo Sales & Distribution και στην Ουγγαρία με την επωνυμία Egeo Trading, αντιστοίχως, συμμετέχοντας σε αυτές με μερίδιο 50%. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν αντικείμενο την εμπορία και άλλων ειδών διατροφής, πέραν των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας. Η επιχείρηση πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αλβανία, Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, Σουηδία και Φινλανδία.

Η προϊοντική γκάμα της «Agrino» περιλαμβάνει σειρές ρυζιών και οσπρίων Ελλήνων παραγωγών και από ξένες χώρες, καθώς και σειρά έτοιμων ή ημιέτοιμων γευμάτων με ρύζια και όσπρια, κυρίως με τα σήματα «Agrino», «Agrino Exotic» και «Agrino Speciality».

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 33η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας παρουσίασε έσοδα 26,14 εκατ. ευρώ, έναντι 27,505 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 5% σε ποσοστό και 1,37 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, λόγω κάμψης των τιμών πώλησης των προϊόντων. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,3%. Επίσης, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 20%.

Λόγω επιβάρυνσης των λειτουργικών δαπανών της με απομειώσεις ύψους 1,60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών από απαιτήσεις και αποθέματα που αφορούσαν την πτωχευμένη αλυσίδα «Μαρινόπουλος», τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μόλις 9.000 ευρώ, έναντι 1,92 εκατ. ευρώ το 2015. Εξαιρουμένων των συγκεκριμένων απομειώσεων, ήταν ύψους 1,61 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο που προαναφέρθηκε, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μηδενική, έναντι 4,2% το 2015.

Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,64 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2015) και αποσβέσεις 0,95 εκατ. ευρώ (1,545 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς έχει αποσβεστεί πλήρως η αξία μεγάλου μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της, σύμφωνα με αποτίμηση της εύλογης αξίας του τα τέλη του 2015.

Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 1,585 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,11 εκατ. ευρώ το 2015 (-1,69 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα προέκυψαν ζημιές 1,39 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,26 εκατ. ευρώ το 2015 (-1,65 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, εξαιρουμένων των εφάπαξ επιβαρύνσεων, παρέμεινε κερδοφόρος με κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ και μετά τους φόρους κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας ανέρχονταν σε 23,86 εκατ. ευρώ (25,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 51,1% (55,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 46,71 εκατ. ευρώ (46,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (22,91 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (17,78 εκατ. ευρώ) κατά 5,13 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 7,81 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε ετήσια βάση κατά 1,8% (-0,14 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 71,6% βραχυπρόθεσμο. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ήταν ύψους 22,85 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10% (+2,08 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 77,8% βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,61 εκατ. ευρώ (1,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν 23,62 εκατ. ευρώ, έναντι 24,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για προσθήκες νέων παγίων το 2016 η επιχείρηση διέθεσε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,39 εκατ. ευρώ το 2015, εντείνοντας την επενδυτική της δραστηριότητα.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 324,3 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 5,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 6,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,6 και πλέον εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 20,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος μόνο το 2016. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 16,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 36 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2016, παρά την εκ νέου κάμψη των πωλήσεών της, διατήρησε το μερίδιό της στην αγορά των επώνυμων προϊόντων της, καθώς και τη δυναμικότητα και την εξωστρέφειά της, για την προώθηση ελληνικού ρυζιού σε ξένες αγορές. Επιδιώκει την είσοδό της σε νέες αγορές στο εξωτερικό και την αύξηση των εξαγωγών της το 2017 με ρυθμό 20%, για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Προβλέπει ότι η δραστηριότητά της και ο όγκος των πωλήσεών της το 2017 θα κινηθούν ανοδικά, αλλά τα έσοδά της θα κινηθούν στα επίπεδα του 2016.

Για την ανάπτυξη της εμπορικής ισχύος της και την ευόδωση του πρωταρχικού στόχους της για διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά ισχυροποιεί την εμπορική θυγατρική ΙΔΑΣ, την οποία ελέγχει σε ποσοστό 100% μέσω της κυπριακής θυγατρικής Herbita Investments.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Ε. Πιστιόλα και αντιπρόεδρο τη Βασιλική Γ. Πιστιόλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου 164 εργαζομένους, έναντι 163 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και πάσης φύσεως άλλες παροχές προσωπικού 4,12 εκατ. ευρώ, έναντι 3,77 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς προσέλαβε στελέχη για την ενδυνάμωση του εμπορικού τομέα της. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,66 εκατ. ευρώ το 2015. Από αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,30 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των απομειώσεων εμπορικών απαιτήσεων, αντιστοιχούσαν σε 9.815 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ - AGRINO

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS