inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οφέλη από τη συνεργασία της με τη GoodMills αναμένει η αλευροβιομηχανία Μύλοι ΑσωπούΑύξηση πωλήσεων, με χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό, αλλά και σημαντική μείωση των ζημιών της, που είχαν ανέλθει σε 5,4% των πωλήσεων το 2015, κατέγραψε η αλευροβιομηχανία Μύλοι Ασωπού το 2016, ενισχύοντας τη θέση που κατέχει, ως προμηθευτής αλεύρων, στην αγορά των βιοτεχνικών αρτοποιείων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999. Εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του νομού Εβρου. Εχει τις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, στο ύψος του 52ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, επί οικοπέδου 10.535 τ.μ.

Παράγει και διαθέτει άλευρα σιταριού και σιμιγδάλια με το σήμα της, καθώς και υποπροϊόντα άλεσης σίτου. Επεξεργάζεται ημερησίως, όπως αναφέρει, 130 τόνους σκληρού σιταριού και 240 τόνους μαλακού σιταριού ή περίπου 85.000 τόνους σιταριού ετησίως. Ανέπτυξε προϊοντική γκάμα με 80 διαφορετικά προϊόντα. Εχει ισχυρή παρουσία στην αγορά των βιοτεχνικών αρτοποιείων πολλών περιοχών της χώρας, με εξαίρεση ίσως την Αττική, καθώς και στην αγορά των βιομηχανιών αρτοσκευασμάτων. Συνεργάζεται με πιστοποιημένους προμηθευτές δημητριακών και υποστηρίζει προγράμματα συμβολαιακής καλλιέργειας συγκεκριμένων ποικιλιών σιταριού. Εξάγει μικρό μέρος της παραγωγής της στην Κύπρο και τη Βρετανία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Τον περασμένο Μάρτιο η βιομηχανία γνωστοποίησε εμπορική συνεργασία στρατηγικής σημασίας με τον αυστριακό επιχειρηματικό όμιλο GoodMills, ο οποίος επεξεργάζεται ετησίως άνω των 2,8 εκατ. τόνων σίτου και έχει ετήσια έσοδα 850 εκατ. ευρώ, λειτουργώντας 25 μύλους στις χώρες Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία. Η συμφωνία αφορά τη διακίνηση της προϊοντικής σειράς «GoodMills Professional» της αυστριακής εταιρείας σε πρώτη φάση στην Ελλάδα και την Κύπρο και την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων της ελληνικής εταιρείας σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Επίσης, προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη ειδικών προϊόντων αλευροποιίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Βοιωτίας το 2016, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 19,90 εκατ. ευρώ (+2% ή +0,39 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 4,62 εκατ. ευρώ (+24,8% ή +0,92 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,95 εκατ. ευρώ (+58,9% ή +0,35 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,54 εκατ. ευρώ (+246,8% ή +0,385 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 0,49 εκατ. ευρώ (+51,4% ή +0,52 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 2,5% των πωλήσεων (5,2% το 2015).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,51 εκατ. ευρώ (+51,2% ή +0,535 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 2,6% των πωλήσεων (5,4% το 2015).

Αν και οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε αξία κατά 2%, λόγω μείωσης των τιμών πώλησης, ο όγκος των πωλήσεων σημείωσε αύξηση 7%. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης, επηρεασμένος από την πτώση των τιμών προμήθειας του σιταριού, ενισχύθηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 23,2%, από 19% το 2015), επιδρώντας καθοριστικά στην καταγραφή βελτιωμένων τελικών αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων της (3,19 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 11,3%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,89 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 15,1%.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,42 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ και το 2015) και υψηλές, ίσες προς το 5,2% των πωλήσεων χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,03 εκατ. (1,17 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,07 εκατ. ευρώ μόνο. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4%, έναντι 2,6% το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 51,7% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 15,80 εκατ. ευρώ, έναντι 15,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 1% ή 0,18 εκατ. ευρώ περίπου. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 22,96 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,9% (+0,21 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας υποχρέωση από λήψη δανείου από μέτοχο, ύψους 0,69 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών ποσού 7,75 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,83 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (13,55 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση θα έπρεπε να ήταν κατά 0,85 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν 0,10 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,69 εκατ. ευρώ μόνο (0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 2,9% (0,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 23,65 εκατ. ευρώ (22,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον Δεκέμβριο του 2016 υλοποιήθηκε απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υποχρέωσης. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση συνέχιζε να έχει αρνητική θέση και συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920. Η εταιρεία διαβεβαίωνε ότι έχει εκπονήσει κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 11,99 εκατ. ευρώ, όπως και στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,2% των πωλήσεων και το 28,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 4,3% των πωλήσεων και το 29% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τις περισσότερες χρονιές είχε αναφέρει ζημιές. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ζημιές ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 9 εκατ. περίπου ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κάτοχο του 99,97% των μετοχών της Κάρνικ Ατζεμιάν και αντιπρόεδρο την κάτοχο του υπολοίπου 0,03% των μετοχών της Ρόζα Ατζεμιάν. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 80 εργαζόμενους, έναντι επίσης 80 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,35 εκατ. ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 11.875 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ικανοποιημένη για το γεγονός ότι το 2016 ενίσχυσε τον όγκο των πωλήσεων και τη θέση της στην αγορά, χωρίς να αυξήσει τις πιστώσεις της. Με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξή της άλλαξε ριζικά, όπως αναφέρει, τη δομή και τη φιλοσοφία του εμπορικού της τμήματος. Οι στόχοι της για το 2017 περιλαμβάνουν την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεών της σε βιοτεχνικά αρτοποιεία, σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στον έλεγχο των πιστώσεων και την πορεία είσπραξης των υπολοίπων της πελατείας της. Αναμένει σημαντικά οφέλη από τη συνεργασία της με τη GoodMills.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ

www.inr.gr, 13 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS