inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άνω το 2,5 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία παγωτού Torre Η. ΓκλατζούνηςΑύξηση πωλήσεων για έκτο συνεχόμενο έτος, καθώς και υψηλή κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής παγωτών, τυποποίησης κατεψυγμένων λαχανικών και εμπορίας γαλακτοκομικών και άλλων ειδών διατροφής Torre Ηλίας Γκλατζούνης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1990. Προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1975. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Νέα Σάντα Γαλλικού του νομού Κιλκίς. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Torre - Cooperlat. Το 1999 έγινε μέλος του ιταλικού συνεταιρισιτικού ομίλου Gruppo Fattorie Italia - Cooperlat, εξασαφαλίζοντας διανομή των προϊόντων της ευρύτερα στα Βαλκάνια. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κλικίς.

Παράγει παγωτά όλων των τύπων, κατεψυγμένα λαχανικά, σιρόπια επικάλυψης παγωτών και φυσικές γρανίτες φράουλας και λεμονιού σε μορφή χυμού για ίδιο λογαριασμό και για αλυσίες σουπερμάρκετ εντός και εκτός τής χώρας. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται προϊόντα γάλακτος, φυτικές κρέμες, κρέμα καραμελέ, καφέ, άλλα ροφήματα, σοκολατάκια, μαργαρίνες, κονσέρβες κρέατος, φοινικέλαιο και άλλα προϊόντα των ιταλικών συνεταιριστικών εργοστασίων Cooperlat. Επίσης, διαθέτει καταψύκτες για παγωτά, μηχανές καφέ και γρανιτιέρες. Το μεγαλύτερο μέρος των παγωτών της αφορά οικογενειακές συσκευασίες και τυποποιημένα παγωτά σε συσκευασία τύπου multipack για ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Τα επώνυμα παγωτά της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Grosso», «Cool», «Rotonda» και «Paradiso».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του Κιλκίς το 2016, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 22,80 εκατ. ευρώ (+8,1% ή +1,71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 6,71 εκατ. ευρώ (+12,6% ή +0,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,08 εκατ. ευρώ (+27,6% ή +0,88 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,55 εκατ. ευρώ (+36,5% ή -0,95 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,50 εκατ. ευρώ (+33,4% ή +0,88 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 15,3% των πωλήσεων (12,4% το 2015) και το 16,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (14% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,56 εκατ. ευρώ (+38,8% ή +0,715 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων (8,7% το 2015) και το 12,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,9% το 2015).

Το 44,9% των εσόδων της επιχείρησης (10,23 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 55,1% (12,57 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,1%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (στο 29,4%, από 28,3% το 2015). Οι συνολικές δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας (3,43 εκατ. ευρώ) παρέμειναν σταθερές. Η κερδοφορία της ευνοήθηκε από λοιπά έσοδα και κέρδη μεγαλύτερα των λοιπών εξόδων και ζημιών κατά 0,255 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,525 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,07 εκατ. ευρώ (επίσης 0,07 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,02 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,7%, έναντι 14% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,22 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 21,83 εκατ. ευρώ (19,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 89,3% (85,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,45 εκατ. ευρώ (22,865 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον Ιούνιο του 2016 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 0,51 εκατ. ευρώ, ως ιδία συμμετοχή σε επιχορηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 0,90 εκατ. ευρώ και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, όπως και έναν χρόνο νωρίτερα. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις ή και προβλέψεις της δεν ξεπερνούσαν τα 2,61 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 20,6% (-0,68 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,09 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,57 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,52 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας θα έπρεπε να ήταν κατά 0,55 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 11,25 εκατ. ευρώ (8,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 5,34 εκατ. ευρώ, αντί 4,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,09 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρεία TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 216,55 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 33,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,5% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 22,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 16 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 34 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 11,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 2,55 εκατ. περίπου ευρώ, σημείωσε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ηλ. Γκλατζούνη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ηλ. Γκλατζούνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 92 εργαζόμενους, έναντι 88 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,96 εκατ. ευρώ, έναντι 1,92 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,60 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015 και διαθέτει αντίστοιχες αμοιβές 0,64 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 44.325 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 38.010 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 27.805 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ

www.inr.gr, 13 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS