inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ενεργειακά έργα του ομίλου Archirodon ευελπιστεί να επεκταθεί η βιομηχανία ΕΚΜΕΣε ενεργειακά έργα του διεθνούς εμβέλειας κατασκευαστικού ομίλου Archirodon, ο οποίος έχει αποκτήσει από εταιρεία του ομίλου Μυτιληναίου το 40% των μετοχών της, ευελπιστεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της η μακεδονική εταιρεία μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών και έργων ΕΚΜΕ.

Η επιχείρηση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό κατασκευαστή για ενεργειακά και συναφή έργα που ο όμιλος Archirodon αναλαμβάνει στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς έχει μακρά πείρα συνεργασίας με τα ελληνικά διυλιστήρια πετρελαίου και τον όμιλο Energean Oil & Gas για το κοίτασμα του Πρίνου. Η καχεξία της τρέχουσας εγχώριας και διεθνούς ζήτησης, λόγω της ολοκλήρωσης σειράς εγχώριων έργων και της δραματικής μείωσης των επενδύσεων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως, καθιστά επιβεβλημένη για την εταιρεία την εξεύρεση νέων πελατών στη διεθνή αγορά. Αν και το 2016 μπόρεσε να διευρύνει τις συνεργασίες της με διεθνείς εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Merichem, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της στις 31.12.2016 είχε περιοριστεί σε 12,46 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 18% έναντι της αντίστοιχης ημερομηνίας του 2015.

Προκειμένου να μπορεί να κατασκευάσει μεγαλύτερο και βαρύτερο εξοπλισμό ειδικών απαιτήσεων και να επιτύχει υψηλότερης αξίας παραγγελίες για σύνθετα έργα, ολοκληρώνει εντός του 2017 επενδυτικό πρόγραμμα για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανικής μονάδας της. Επίσης, εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό του μηχανουργείου της και τις εγκαταστάσεις συγκολλήσεων στη μονάδα της.

Η ΕΚΜΕ συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούνιο του 1996. Προϋπήρχε, ως ομόρρυθμη εταιρεία με εργοταξιακές και εργοστασιακές παραγωγικές δραστηριότητες, από το 1973. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στα Διαβατά Δήμου Εχεδώρου του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το 2000 οι μέτοχοί της είχαν μεταβιβάσει το 40% των μετοχών της σε εταιρεία του ομίλου Μυτιληναίου, από τον οποίο απέκτησε το σχετικό ποσοστό ο όμιλος Archirodon. Συμμετέχει σε τέσσερις κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει υποκατάστημα με εργοστασιακή μονάδα στην Καβάλα, κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε έργα στον Πρίνο.

Κατέχει μερίδιο 25% στην εταιρεία Arcomet στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έχει αναλάβει έργο προκατασκευασμένων σωληνώσεων ανέγερσης modules.

Ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με την εκτέλεση βιομηχανικών ενεργειακών και διυλιστηριακών έργων, έχοντας μεγαλύτερους πελάτες της τα ελληνικά διυλιστήρια και την εταιρεία εκμετάλλευσης των πετρελαίων του Πρίνου. Θεωρείται η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μελέτης και κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού παραγωγής υπό πίεση, καθώς παράγει δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερμότητας και αντιδραστήρες. Είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες προκατασκευασμένες μονάδες παραγωγής. Κατασκευάζει μεταλλικά μέρη και συστήματα υψηλών απαιτήσεων, όπως γερανογέφυρες, πυλώνες ανεμογεννητριών, δεξαμενές και σιλό αποθήκευσης, μεταλλικά κτίρια, ταινιόδρομους και θυροφράγματα. Συγχρόνως, είναι υποκατασκευαστής οπλικών συστημάτων. Επίσης, αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, καθώς κατέχει πτυχίο Ε' τάξης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης το 2016 πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 26,33 εκατ. ευρώ (+31,2% ή +6,26 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 1,24 εκατ. ευρώ (-16,7% ή -0,25 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,62 εκατ. ευρώ (-48,9% ή -0,59 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,07 εκατ. ευρώ (-89,3% ή -0,59 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-94,9% ή -0,45 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων (2,4% το 2015) και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (1,7% το 2015), καθώς προέκυψε αναβαλλόμενη φορολογική επιβάρυνση.

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,12 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ, λόγω κερδών 0,21 εκατ. ευρώ το 2015), ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων (1,1% το 2015) και το -0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (0,8% το 2015).

Το 31,8% των εσόδων της (8,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από έργα/βιομηχανικές δραστηριότητες που αφορούσαν εργασίες για διυλιστήρια και εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου, επίσης 31,8% (8,36 εκατ. ευρώ) από την παραγωγή εξοπλισμού δεξαμενών για πετρελαιοειδή και φυσικό αέριο, 18,5% (4,87 εκατ. ευρώ) από οικοδομικά έργα, 15,9% (4,19 εκατ. ευρώ) από διάφορα βιομηχανικά προϊόντα της, 1,1% (0,30 εκατ. ευρώ) από συναφή προϊόντα και υπηρεσίες και το υπόλοιπο 0,9% (0,24 εκατ. ευρώ) από την παραγωγή πυλώνων ανεμογεννητριών. Τα εξαγωγικά της έσοδα ήταν ύψους 8,50 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 32,3% των συνολικών εσόδων της.

Εκτέλεσε σημαντικές παραγγελίες εξοπλισμού και έργων για τις εγχώριες εταιρείες πετρελαίου και την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Ακόμη, για την ιταλική Technip, την αμερικανική Merichem, τη βρετανική Vitogen και άλλες, κυρίως για ενεργειακό και βιομηχανικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων stainless steel tanks, στη Σαουδική Αραβία, τη Σλοβακία, το Ισραήλ και την Αλβανία.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,7%, από 7,4% το 2015). Ο συνδυασμός πολύ μειωμένων τιμών, λόγω εξοντωτικού ανταγωνισμού, όπως αναφέρει, με την ανάγκη εκτέλεσης παραγγελιών σε μικρό χρόνο, οδήγησαν σε αύξηση του κόστους που κατέστησε αρκετά έργα ζημιογόνα. Η κερδοφορία της δυσχεράνθηκε από μειωμένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και χρηματοοικονομικά έσοδα. Αντιθέτως, ευνοήθηκε από θετικότερα αποτελέσματα συμμετοχών σε κοινοπραξίες, τις οποίες ενοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,545 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,12 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,57 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκε σε 1,7%, έναντι 3,5% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8%.

Ωστόσο, οι ταμειακές ροές της επιχείρησης από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ενισχύθηκαν το 2016 και ανήλθαν σε 1,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,86 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 27,95 εκατ. ευρώ (28,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 75,5% (82% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 37,03 εκατ. ευρώ (34,27 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία είχε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις ή και προβλέψεις της ήταν ύψους 9,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 46,9% (+2,90 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,73 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (7,49 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 9,96 εκατ. ευρώ (9,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 8,37 εκατ. ευρώ, αντί 8,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,70 εκατ. ευρώ, έναντι 0,56 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΚΜΕ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 249,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 28 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 23,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 7,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 17,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 29,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 14,45 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 30,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 0,15 εκατ. περίπου ευρώ, παρουσίασε το 2013.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008. Βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τις φορολογικές αρχές, ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για πρόστιμα και προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν κατόπιν ελέγχου για τις χρήσεις 2005-2008.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Ευθυμία Β. Καρυώτη, αντιπρόεδρο τον Γ. Σ. Βρίζα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Β. Καρυώτη της οικογένειας ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 210 εργαζόμενους, έναντι 168 στις 31.12.2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,49 εκατ. ευρώ, έναντι 5,89 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές και αποζημιώσεις παροχής υπηρεσιών διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 2.935 ευρώ ανά εργαζόμενο, έναντι 7.175 ευρώ το 2015.

Θεωρεί στόχο απόλυτης προτεραιότητας την αύξηση του αριθμού των πελατών της. Λόγω της επενδυτικής καχεξίας στον τομέα του πετρελαίου αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών της το 2017 θα «κλείσει» με υστέρηση έναντι του 2016. Ωστόσο αναμένει ενίσχυση της κερδοφορίας της, λόγω μειωμένου κόστους παραγωγής και περιστολής του κόστους διοικητικής λειτουργίας της. Παράλληλα με την υλοποίηση επενδύσεων στη βιομηχανική μονάδα της, προχωρεί στην αξιοποίηση οικοπέδου που έχει ενοικιάσει από τη ΓΑΙΑ-ΟΣΕ στην περιοχή του λιμένα της Θεσσαλονίκης, κατασκευάζοντας κτίριο παραγωγής 1.200 τ.μ. και χώρο υδραυλικών δοκιμών. Ωστόσο, λόγω υποαπασχόλησης του υποκαταστήματός της στην Καβάλα επανεξετάζει τη βιωσιμότητά του. Προσδοκά ότι η εξαιρετική συνεργασία της με τον όμιλο Archirodon, όπως αναφέρει, θα επεκταθεί σε περισσότερα έργα εκτός Ελλάδος.

Επικαλούμενη σταλία, έχει υποβάλει αίτημα αποζημίωσης άνω του ενός εκατ. ευρώ για έργο που έχει αναλάβει και υλοποιήσει στη Μακεδονία.

Κυριότεροι μέτοχοί της είναι ο Βασ. Καρυώτης με μερίδιο 53,65% και η εταιρεία Altafina Investments του ομίλου Archirodon με μερίδιο 40%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

www.inr.gr, 13 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS