inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη «έκλεισε» και τη χρήση 2016 η βιομηχανία χρωμάτων ΧρωτέχΓια δεύτερο συνεχόμενο έτος κερδοφόρος προ φόρων και μετά φόρων, έπειτα από μία εξαετία αντίστοιχων ζημιογόνων αποτελεσμάτων (2009-2014), ήταν το 2016 η βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών Χρωτέχ, αν και δεν μπόρεσε να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1963. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1945. Κατά τη χρήση 2015 το 95,1% των εσόδων της είχε προέλθει από τη βιομηχανική δραστηριότητά της και το υπόλοιπο 4,9% από εμπορικές δραστηριότητές της. Επίσης, το ίδιο έτος είχε αντλήσει το 13,3% των εσόδων της από εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες, στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και στην Κύπρο. Εδρεύει στον Πειραιά, επί της Ακτής Μιαούλη. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα χρωμάτων και βερνικιών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Παράγει και διαθέτει χρώματα οικοδομικών επιφανειών, βερνίκια για ξύλο και πέτρα, ναυτιλιακά βερνίκια και λάκες μεταλλοτυπίας, καθώς και χρώματα βιομηχανικών και ειδικών εφαρμογών. Χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων τα εμπορικά σήματα «Artex», «Fungitex», «Aquatex», «Xtra Eco», «Save Plus Eco», «Esotex». Διαθέτει περισσότερους από 200 τύπους χρωμάτων και βερνικιών σε πληθώρα αποχρώσεων και συσκευασιών.

Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Εχει πρόεδρο τον Ιω. Α. Παππά, αντιπρόεδρο τη Χριστίνα Δ. Τσιμπούκη, διευθύνοντες συμβούλους τους Δημ. Γ. Τσιμπούκη και Σταμ. Β. Νικολογιάννη και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Σ. Δάβαρη, καθώς η διοίκησή της εκφράζει τις οικογένειες των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Πειραιά, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η ΧΡΩΤΕΧ το 2016, ολοκληρώνοντας την 53η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 13,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,8% ή 0,39 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 5,25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6% ή 0,18 εκατ. ευρώ, καθώς ενίσχυσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 38,6%, από 36,3% το 2015).

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών διάθεσης (2,59 εκατ. ευρώ) κατά 5,7% και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (1,36 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%, αλλά και την αύξηση των λοιπών εσόδων-κερδών της χρήσης κατά 0,05 εκατ. ευρώ, επέτρεψαν την απορρόφηση απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων ύψους 0,485 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτή να χρωματίσει αρνητικά τη λειτουργική της κερδοφορία. Παρά τις υψηλές απομειώσεις, η επιχείρηση σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,40 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,4% ή 0,05 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης παρέμειναν σταθερά σχεδόν, στο επίπεδο του 0,54 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό, με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,44 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατόπιν αυτών, η βιομηχανία σημείωσε κέρδη προ φόρων 18.000 ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 13.000 ευρώ το 2015. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους και λοιπούς φόρους «έκλεισε» τη χρήση 2016 με καθαρά κέρδη 36.000 ευρώ, έναντι 13.000 ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,24 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 14,19 εκατ. ευρώ (14,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 67,1% (63,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,13 εκατ. ευρώ (22,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (12,93 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο των βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,81 εκατ. ευρώ) κατά 8,12 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 6,94 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 15,2% (-1,24 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές μειώθηκαν από 5,31 εκατ. ευρώ σε 4,43 εκατ. ευρώ (-16,6% ή -0,88 εκατ. ευρώ) και ήταν σε ποσοστό 56,4% βραχυπρόθεσμες, καθώς μέρος των βραχυπρόθεσμων οφειλών της μετατράπηκε στη διάρκεια της χρήσης σε μακροπρόθεσμο. Συγχρόνως, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ανέρχονταν σε 0,76 εκατ. ευρώ, έναντι 1,23 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 2,1 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανήλθε σε 6,13 εκατ. ευρώ, αντί 5,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω προσθήκης νέων ενσώματων και άυλων παγίων. Η εταιρεία διέθετε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, αξίας 0,22 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΧΡΩΤΕΧ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 2,55 εκατ. ευρώ ίσες προς το 1,1% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους οι τελικές συνολικές ζημιές της ήταν 4,5 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 1,9% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω υψηλών ζημιών τη διετία 2012-2013. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων την προαναφερθείσα δωδεκαετία ήταν κέρδη της τάξεως των 13,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες ετήσιες πωλήσεις της στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ύψους 27 εκατ. ευρώ, είχαν σημειωθεί το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006. Οι μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,6 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2003.

Το 2015 η Χρωτέχ είχε απασχολήσει 184 εργαζομένους, έναντι 187 το 2014. Για τις πάσης φύσεως αμοιβές και έξοδα προσωπικού το 2015 είχε δαπανήσει 4,11 εκατ. ευρώ, έναντι 4,35 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2015 είχε διαθέσει 0,19 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 6.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία για τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τον αριθμό των εργαζομένων της και τις σχετικές αμοιβές το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΩΤΕΧ

www.inr.gr, 16 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS