inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε τρίτες χώρες στρέφεται η εταιρεία συστημάτων οδικής ασφαλείας Fracasso HellasΣε χώρες της Νότιας Αμερικής, στο Ισραήλ και σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής «ανοίγει» τις εμπορικές της δραστηριότητες το 2017 η βιομηχανία οδικών συστημάτων ασφαλείας Fracasso Hellas, σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει μέρος των υψηλών εσόδων που εξασφάλισε το 2016 από την ολοκλήρωση της συμμετοχής της σε μεγάλα εγχώρια έργα οδικών αξόνων.

Συγχρόνως, επιδιώκει να διατηρήσει τις εξαγωγές της σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης στο ύψος εκείνων του 2016 και να σταθεροποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, τις εγχώριες πωλήσεις της.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών συστημάτων οδικής ασφάλειας και ειδικότερα μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδικών αξόνων. Συγχρόνως, ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με οδούς, λεωφόρους, εθνικές οδούς και κάθε άλλου είδους οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενη εμπορικά για ορισμένα από αυτά τα προϊόντα με τη γερμανική Volkmann & Rossbach.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από την κατασκευαστική εταιρεία Intrakat συμφερόντων του ομίλου Intracom Holdings και την ιταλική Fracasso, με μερίδια 80% και 20%, αντιστοίχως. Εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο ύψος του 19ου χλμ. της λεωφόρου Παιανίας-Μαρκόπουλου. Για την παραγωγή των προϊόντων της χρησιμοποιεί παραγωγικές εγκαταστάσεις της Intrakat στη Γιάννουλη Λάρισας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου, όπου η κατασκευαστική εταιρεία διαθέτει κτίρια 25.000 τ.μ. επί οικοπέδων 125.000 τ.μ. Τα προϊόντα της καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EN 1317). Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της Intrakat. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, κυρίως στις χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Γερμανία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία και Ρουμανία.

Κατέχει μερίδιο 50% στη εταιρεία Fracasso Holdings στην Κροατία.

Τα έσοδα της εταιρείας το 2016, έτος κατά το οποίο συμπλήρωσε την 7η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, ανήλθαν σε 19,46 εκατ. ευρώ, από 9,80 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 98,6% σε ποσοστό και 9,66 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 83,3% των εσόδων της (16,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις μεταλλικές κατασκευές της, 16,6% (3,23 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αγαθών και το υπόλοιπο 0,1% (0,01 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 85% των εσόδων (16,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 15% (2,91 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγάλη αύξηση προέκυψε από τις μεταλλικές κατασκευές (+8,68 εκατ. ευρώ). Ποσοστό 19,9% των εσόδων της (3,88 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και, κυρίως, στην κροατική Fracasso Ridoo.

Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 101,4% (+1,14 εκατ. ευρώ) στα 2,27 εκατ. ευρώ, από 1,13 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους ενισχύθηκε οριακά (στο 11,7%, από 11,5% το 2015).

Η αύξηση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, αλλά και από απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 0,07 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτών η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,25 εκατ. ευρώ (6.000 ευρώ το 2015), ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων (0,1% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούσαν κυρίως προμήθειες εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε για λογαριασμό της η μητρική της εταιρεία.

Εν τέλει η βιομηχανία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,01 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,12 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών περίπου 0,05 εκατ. ευρώ το 2015. (+0,09 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 0,125 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,7%, έναντι 0,1% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 77,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,81 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν μόλις στο 8,8% (14,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 9,24 εκατ. ευρώ (5,21 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές, δανειακές υποχρεώσεις. Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 9,43 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 89,9% (+4 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,39 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (8,43 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 0,64 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε ανέλθει σε 0,47 εκατ. ευρώ, αντί 0,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ το 2015. Η συμμετοχή της στη Fracasso Holdings είχε αποτιμηθεί 0,35 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της FRACASSO HELLAS τη χρονική περίοδο 2010-2016, δηλαδή στο διάστημα των επτά αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 28,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 0,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2010 ήταν ύψους 3,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2013. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, άνω του 0,05 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2015.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Πέτρο Κ. Σουρέτη, αναπληρωτή πρόεδρο τον Χαράλαμπο Κ. Καλλή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτριο Κ. Κουκουμέλη. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο έξι εργαζόμενους, έναντι πέντε το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 41.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2016 η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στα έργα των οδικών αξόνων της Ιονίας Οδού και της Ε65.

Αναμένει για το 2017 ενδυνάμωση των πωλήσεών της από εξαγωγές σε νέες αγορές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FRACASSO HELLAS

www.inr.gr, 16 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS