inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κύκλο εργασιών εφάμιλλο του 2016 αναμένει η θεσσαλική βιομηχανία σεντονιών ΜπεττίναΑύξηση πωλήσεων και θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε το 2016 η θεσσαλική βιομηχανία παραγωγής σεντονιών Μπεττίνα.

Η επιχείρηση παράγει σεντόνια και μαξιλαροθήκες και εξάγει περί το 95% της παραγωγής της στις χώρες Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία. Επίσης, ασχολείται με τη βαφή και το φινίρισμα υφασμάτων.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994, χρησιμοποιώντας μισθωμένες εγκαταστάσεις στη Λάρισα. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας, στο ύψος του 17ου χλμ. της οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, όπου το 1997 αγόρασε οικόπεδο 65 στρεμμάτων και με διαδοχικά επενδυτικά προγράμματα ενταγμένα σε αναπτυξιακούς νόμους κατασκεύασε πλεκτήριο και αποθήκες νημάτων και υφασμάτων. Τον Δεκέμβριο του 2013 απορρόφησε την κατά 98% θυγατρική της εταιρεία βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων Silke Colour. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Bellana», «Copo - Tex», «Silke Colour». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Τα έσοδα της εταιρείας το 2016, έτος κατά το οποίο συμπλήρωσε την 22η οικονομική χρήση της, ανήλθαν σε 11,52 εκατ. ευρώ, από 10,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% σε ποσοστό και 0,85 εκατ. ευρώ σε αξία.


Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 13,1% σε 1,08 εκατ. ευρώ, από 0,95 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μισή σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 9,3%, από 8,9% το 2015).

Η αύξηση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας. Κατόπιν αυτών σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,89 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 0,11 εκατ. ευρώ ή 14,1% και ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων (7,3% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,68 εκατ. ευρώ (επίσης 0,68 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,04 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις 0,16 εκατ. ευρώ, όπως και τη χρήση 2015.

Για τους λόγους αυτούς η Μπεττίνα κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,34 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,175 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,165 εκατ. ευρώ ή 94,3%. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,23 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,15 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,08 εκατ. ευρώ ή 51,7%, καθώς πολλαπλασιάστηκε ο συντελεστής της φορολόγησής της. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,02 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,1% και 2,1% (1,6% και 1,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% (1,6% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 2% (1,4% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,5%, αντί 4,8% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,5%, λόγω μείωσης των παγίων της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,26 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 11,10 εκατ. ευρώ (10,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 68,6% (68,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,175 εκατ. ευρώ (16,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους μόνο 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 87,4% (-0,49 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 5,08 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,6% (-0,48 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της υφίσταντο προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 4,07 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων πολύ χαμηλού υπολοίπου. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,56 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,43 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,13 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,11 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 13,61 εκατ. ευρώ, αντί 14,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,90 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας παραγωγής λευκών ειδών και παροχής κλωστοϋφαντουργικών υπηρεσιών ΜΠΕΤΤΙΝΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 114,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,45 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 1,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 12 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατέγραψε το 2005. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω του 0,2 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2016. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 0,95 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων, σημείωσε το 2013.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Juergen Roesch και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών Νικ. Γ. Ρώμνιο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 102 εργαζόμενους, έναντι 94 το 2015, τις αμοιβές των οποίων δεν έχει δημοσιοποιήσει. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,07 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 8.735 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 3.335 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2.245 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Θεωρεί εξαιρετικά ικανοποιητικό το γεγονός ότι κατά το 2016, παρ' όλο τον έντονο ανταγωνισμό από χώρες με μειωμένο εργατικό κόστος, τη γενικότερη κρίση του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και τις αντιξοότητες του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αύξησε τον κύκλο εργασιών της και βελτίωσε την αποδοτικότητά της. Προσβλέπει σε διατήρηση αυτού του κύκλου εργασιών το 2017. Δηλώνει ότι έχει ήδη λάβει μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και ευελιξίας, ώστε να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

www.inr.gr, 16 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS