inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναδιαρθρώνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠΑναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και μεταφορά του από το τμήμα υψηλής τιμής ανά πακέτο στο τμήμα μεσαίας-χαμηλής τιμής ανά πακέτο επιχειρεί η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, σε μια προσπάθεια να παραμείνει ανταγωνιστική στα επίπεδα λιανικών τιμών που διαμορφώθηκαν στην αγορά μετά τη νέα αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, καθώς τα οικονομικά της αποτελέσματα το 2016 απέκτησαν ξανά αρνητικό πρόσημο, μετά το «διάλειμμα» του 2015.

Ενώ το 2016 είχε λανσάρει στην αγορά τα σήματα «GR 100 Grey & White», «GR XS Blue & White», «Senator 100 Κασετίνα» και «Senator RC Black & Beige», η επιχείρηση με νέα διαφημιστική καμπάνια για την ενίσχυση της εικόνας και των προϊόντων της προβάλλει το νέο προϊόν της «Cooper Jack», επιχειρώντας να ενισχύσει την πορεία των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά και να εξασφαλίσει βιώσιμο μερίδιο αγοράς.

Συγχρόνως, για να το επιτύχει αυτό, επιδιώκει να ανανάβει την παραγωγή και διακίνηση καπνικών προϊόντων βάσει νέων συμβολαίων αντιπροσώπευσης και αποκλειστικής διανομής, αναμένοντας ότι θα καταλήξουν σε τελική συμφωνίες σχετικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει.

Στα τέλη του 2016 είχε προχωρήσει σε αύξηση των λιανικών τιμών με αυξημένα εμπορικά περιθώρια, με αποτέλεσμα το margin profit της να ανέλθει σε 7,75/φ.μ. στο δωδεκάμηνο, από 7,53/φ.μ. στο εντεκάμηνο.

Η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος (ΣΕΚΑΠ) ιδρύθηκε το 1975. Ανήκε σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και την πρώην Αγροτική Τράπεζα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε ποσοστό 84,5% των μετοχών της περιήλθε στην εταιρεία Donskoy Tabac, που εδρεύει στο Ροστόφ της Ρωσίας και με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο Agrokom του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Ξάνθης - Καβάλας. Ασχολείται με τη βιομηχανοποίηση καπνών και την παραγωγή και διάθεση τσιγάρων, κομμένου καπνού και φίλτρων τσιγάρων. Είναι κάτοχος οικοπέδων 122.000 τ.μ. στον νομό Ξάνθης. Ελέγχει την εταιρεία Α&Β Ανάπτυξη Ακινήτων, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά μέσω ενός μεταπωλητή-διανομέα. Το 2014 απορρόφησε τη θυγατρική εταιρεία παραγωγής εμποτισμένου ενεργού άνθρακα ΒΙΟ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί κυρίως σε παραδοσιακές αγορές της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και στις χώρες Βόρεια Κορέα, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκμενιστάν, καθώς και στην περιοχή του Κοσσόβου, με παραδοσιακά σήματά της και τα νεότερα σήματα «Arista», «Sekap Premium Gold», «Brooks». Επίσης, κατόπιν αδείας της μετόχου της Donskoy Tabac μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δικά της σήματα «Aroma Rich», «Continent», «Nasha Marka», «Kiss Slims», «Play Hit», «Asmalof» και «Armada». Επιπροσθέτως, παράγει τσιγάρα και με σήματα ξένων πελατών της.

Οι σειρές των τσιγάρων που διαθέτει στην εγχώρια αγορά φέρουν τα σήματα «BF», «Cooper», «GR International», «Brooks» και «Jet Set». Εκτός των τσιγάρων, παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα σακουλάκια κομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό σε συσκευασίες των 500 gr.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, η επιχείρηση της Ξάνθης το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 20,64 εκατ. ευρώ, έναντι 22,43 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 8% ή 1,79 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Παρουσίασε μεικτά κέρδη 2,30 εκατ. ευρώ (-45,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,25 εκατ. ευρώ (-18,9%), ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 0,32 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,21 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιές 0,03 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,93 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,96 εκατ. ευρώ).

Το 72,9% των εσόδων της (15,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα της και το υπόλοιπο 27,1% (5,59 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λοιπών αποθεμάτων, εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 29,1%. Οι εξαγωγές απέφεραν έσοδα 13,18 εκατ. ευρώ (13,40 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 63,85% των συνολικών.

Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της επιχείρησης «βυθίστηκε» κατά 7,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 11,2%, από 19% το 2015). Συγχρόνως, η εταιρεία συμπίεσε κατά 4% τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,45 εκατ. ευρώ) και 7,1% τις δαπάνες διάθεσης (1,62 εκατ. ευρώ), ενώ κατέγραψε μειωμένα κατά 0,22 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα-ζημιές. Επωφελήθηκε από μερίσματα 0,02 εκατ. ευρώ και, κυρίως, από αυξημένα κατά 1,40 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ύψους 2,30 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο αναστροφή/διόρθωση πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 1,60 εκατ. ευρώ και θετικές συναλλαγματικές διαφορές.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,825 εκατ. ευρώ (2,57 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,76 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 2,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 5,7%, αντί 6,8% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,3%, λόγω μείωσης των παγίων της, στην οποία συνέβαλε και η ρευστοποίηση της θυγατρικής της Ναυτιλιακή Καπνεμπορική, αντί ποσού 0,20 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονταν σε 33,93 εκατ. ευρώ (33,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 58% (56,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 57,25 εκατ. ευρώ (59,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις του ήταν κατά 92,9% μακροπρόθεσμες και συνολικού ύψους μόνο 1,69 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, οριακά αυξημένες σε ετήσια βάση (+0,02 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 22,56 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,9% (-1,93 εκατ. ευρώ). Επί παγίων της θυγατρικής Α&Β υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 2,85 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (27,22 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (16,34 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,13 εκατ. ευρώ (2,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων του στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 26,36 εκατ. ευρώ, αντί 28,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των αποσβέσεων. Στη διάρκεια της χρήσης ο όμιλος δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 3,08 εκατ. ευρώ το 2015, όταν είχε υλοποιήσει σημαντικού ύψους στην καπνοβιομηχανία για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού συσκευασίας των τσιγάρων σε κασετίνες και εκσυγχρόνισε τις γραμμές συσκευασίας μεγάλων πακέτων και παραγωγής καπνού σε σακουλάκια. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συμπεριλαμβανόταν ομολογίες αξίας 0,10 εκατ. ευρώ της ποδοσφαιρικής εταιρείας ΠΑΟΚ και μικρά μερίδια μετοχών σε τρίτες επιχειρήσεις, όπως η Συνεταιριστική Ασφαλιστική και η Ρωσοελληνική Εμπορική Συνεργασία.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν η μητρική καπνοβιομηχανία και η θυγατρική εκμετάλλευσης ακινήτων. Δεν συμμετείχαν οι αδρανείς εταιρείες Golden Filter (μερίδιο συμμετοχής 48%), BF Action (96%) και Sekap & Diana (96%), δεδομένου ότι η πρώτη αποφασίστηκε να λυθεί, η δεύτερη ευρίσκεται από το 2012 σε στάδιο εκκαθάρισης, ενώ η τρίτη, που ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου στη Σταυρούπολη της Ρωσίας, μεταβιβάστηκε σε τρίτους από τον γενικό διευθυντής της κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες και έχουν αποβεί άκαρπες διάφορες νομικές ενέργειες για την ανάκτηση της κυριότητάς της.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 452,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,3 εκατ. ευρώ, αλλά και ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 60 εκατ. ευρώ, καθώς οι περισσότερες χρήσεις ήταν ζημιογόνες. Οι ζημιές της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν της τάξεως των 72,5 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματα του ομίλου τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ζημιές ύψους 27,5 εκατ. ευρώ.

Η μητρική καπνοβιομηχανική εταιρεία ΣΕΚΑΠ το 2016, ολοκληρώνοντας την 40ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα αντίστοιχα με τα ενοποιημένα, ύψους 20,64 εκατ. ευρώ (-8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,32 εκατ. ευρώ (-18,8%), ζημιές προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έξοδα και έσοδα κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,10 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,98 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις της σε συγγενικές εταιρείες αποτιμήθηκαν 3,27 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2016 εισέφερε 0,26 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ποσού 2,50 εκατ. ευρώ που είχε καταβάλει το 2014, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ακινήτων Α&Β, ανεβάζοντας σε 97,87% το μερίδιό της σε αυτή.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 442,35 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 56,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 12,7% των πωλήσεων. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 67,95 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15,4% των πωλήσεων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ζημιές ύψους 22,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 61,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατέγραψε το 2005. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2009. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2012.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Arthur Davidyan, αντιπρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Κων. Γαλανίδη και διευθύνουσα σύμβουλο τη Σοφία Π. Δημογλή. Σε εταιρική βάση το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 178 εργαζόμενους, έναντι 169 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,56 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 4,56 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της μητρικής εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 18.670 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις αρχές του 2016 επιδόθηκε στην εταιρεία καταλογιστική πράξη της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ξάνθης με δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους 38,23 εκατ. ευρώ, ως αστικά συνυπεύθυνη για εξαγωγές τσιγάρων το 2009 κατά παράβαση τελωνειακών διατάξεων του ν. 2960/2001. Συγχρόνως, το Τελωνείο ενέγραψε υποθήκη επί παγίων της ποσού 38,23 εκατ. ευρώ. Προσφυγή της εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής εκδικάστηκε τον Απρίλιο του 2017 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Ως τότε έχει ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης των τελωνειακών αρχών. Εν τω μεταξύ, για τη σχετική υπόθεση λαθρεμπορίας το Εφετείο Θράκης αθώωσε αξιωματούχους της επιχείρησης που είχαν την ευθύνη της το 2009.

Η ΣΕΚΑΠ δηλώνει ότι για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της προωθεί τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της και την υλοποίηση προγράμματος ταχύτερης ρευστοποίησης αποθεμάτων. Επίσης, ότι έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, φροντίζοντας τόσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών όσο και για τα γευστικά χαρακτηριστικά τους. Το 2016 ολοκλήρωσε τη μετάβασή της στο νέο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΕΚΑΠ

www.inr.gr, 16 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS