inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ αναμένει για το 2017 η Ολυμπιακή ΦρούτωνΚέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 4,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η εταιρεία συγκέντρωσης, διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων Αφοί Μπαλακανάκη, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ολυμπιακή Φρούτων».

Η επιχείρηση αναμένει ετήσιες πωλήσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 τουλάχιστον κατά 5%.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες του τομέα της, με σημαντικό πάγιο εξοπλισμό και καταξίωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ασχολείται με τη διαλογή, συσκευασία και εξαγωγή νωπών φρούτων και σπαραγγιών, συνήθως με το σήμα «Balakanakis». Εδρεύει στην Αγία Τριάδα Αργολικού στον νομό Αργολίδας και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας στη Μαγούλα Νέας Τίρυνθας στον ίδιο νομό. Επίσης, από το 1999 διαθέτει ανάλογη μονάδα στην Καλλίπολη Σκύδρας στον νομό Πέλλας. Ακόμη, διαθέτει αποθήκες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Τυποποιεί πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια, ακτινίδια, κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και σπαράγγια, τα οποία διατίθενται σχεδόν στο σύνολό τους στη διεθνή αγορά.

Συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 2002. Με άλλη νομική μορφή, έκανε τα πρώτα εξαγωγικά της βήματα το 1976. Οφείλει συνήθως το 99% των εσόδων της στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία καλύπτει τις μεγαλύτερες χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Τσεχία απορροφούν τον μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων της.

Το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 47,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 12,5% (+5,27 εκατ. ευρώ). Το 99,8% των εσόδων της (47,48 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και μόνο το υπόλοιπο 0,2% (0,07 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, μόνο το 1,1% των εσόδων της (0,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το 98,9% (47,04 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (44,77 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες (2,27 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,4%, από 31% το 2015), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 15,42 εκατ. ευρώ (+17,7% ή +2,31 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν στο ύψος των 7,23 εκατ. ευρώ (-3,9% ή -0,30 εκατ. ευρώ), υποχωρώντας στο 15,2% των πωλήσεων, από 17,8% το 2015, κυρίως επειδή οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (8,19 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 1,73 εκατ. ευρώ, ενώ, συγχρόνως, μειώθηκαν κατά 0,50 εκατ. ευρώ τα έκτακτα, λοιπά έσοδα. Οι μεταβολές αυτές συνοδεύτηκαν από μείωση των λοιπών, έκτακτων εξόδων κατά 0,06 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη υποτίμησης κυπριακών χρεογράφων 0,16 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 6,65 εκατ. ευρώ (-3,9% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,58 εκατ. ευρώ (0,605 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 6.000 ευρώ (7.000 ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 6,71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,5% (-0,24 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 14,1% των πωλήσεων (16,4% το 2015) και το 20,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (24,6% το 2015). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 4,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,5% (-0,27%) και ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων (11,8% το 2015) και το 14,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (17,6% το 2015).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 7,29 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα, αν και συμπιέστηκε σε 18,4%, από 20% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 4,1%, κυρίως λόγω νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 7,81 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 35,52 εκατ. ευρώ (30,825 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 90,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (81,7% έναν χρόνο πριν), ύψους 39,26 εκατ. ευρώ (37,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους μόνο 3,74 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 45,7% (-3,15 εκατ. ευρώ), ενώ οι τραπεζικές παρέμειναν μηδενικές. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (32,41 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο της αξίας των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών της (3,64 εκατ. ευρώ). Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 12,44 εκατ. ευρώ (13,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα σε ποσοστό 80% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 6,43 εκατ. ευρώ, έναντι 5,51 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 1,485 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,08 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Μπαλακανάκη και αντιπρόεδρο τον Μιλτ. Α. Μπαλακανάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τις περιόδους συγκομιδής των προϊόντων έχει φτάσει να απασχολεί στα συσκευαστήρια και τις υπηρεσίες της έως και 510 εργαζομένους. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 256 εργαζόμενους, έναντι 232 το 2015. Για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις διέθεσε 4,67 εκατ. ευρώ, έναντι 4,36 εκατ. ευρώ το 2015. Tα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 28.260 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 26.215 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18.355 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS