inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άνω του 1,1 εκατ. ευρώ, το 2016, για την εταιρεία ενδυμάτων ασφαλείας StopΑύξηση πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος, καθώς και ενισχυμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία εργασιακού ρουχισμού, ενδυμάτων ασφαλείας και συναφών προϊόντων Stop Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων, γαντιών, εξοπλισμού ασφαλείας και προϊόντων προστασίας της κεφαλής, της αναπνοής και από πτώση, καθώς και ανιχνευτών αερίων, για επαγγελματική χρήση. Διαθέτει σχεδιαστικό τμήμα και τμήμα παραγωγής που κατασκευάζει πυρίμαχο εξοπλισμό προστασίας με CE πιστοποίηση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τυπώνει ή κεντά στα προϊόντα της εταιρικά λογότυπα, με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εμπορικές δραστηριότητες. Λειτουργεί ιδιόκτητο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων και εμπορευμάτων της. Το 2013 δημιούργησε την ολλανδική θυγατρική εταιρεία Stop BV, η οποία διαθέτει γραφεία και αποθήκες στο Ρόττερνταμ. Ετερη συνδεδεμένη εταιρεία της είναι η ανενεργός Εργονομία.

Πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρος, Νιγηρία, Νότιος Κορέα, Ολλανδία και Σιγκαπούρη. Ηγείται της εγχώριας αγοράς μέσων ατομικής προστασίας.

Αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού. Λειτουργεί ως Master Service Center για τα όργανα μέτρησης αερίων της BW Technologies by Honeywell. Επίσης, είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών των αναπνευστικών συσκευών της Scott Health & Safety.

Ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Ιούλιο του 2000. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1978. Εδρεύει και έχει εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ. στον Πειραιά. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Τα έσοδα της εταιρείας το 2016, έτος κατά το οποίο συμπλήρωσε τη 16η οικονομική χρήση με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 12,11 εκατ. ευρώ, από 11,27 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4% σε ποσοστό και 0,84 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 9,9% στα 4,25 εκατ. ευρώ, από 3,87 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 35,1%, από 34,3% το 2015).

Η αύξηση των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας, αλλά και από μείωση των λοιπών εξόδων - ζημιών κατά 0,03 εκατ. ευρώ και αύξηση των λοιπών εσόδων - κερδών κατά 0,16 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτών σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,86 εκατ. ευρώ (1,62 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 0,25 εκατ. περίπου ευρώ ή 15,3% και ίσα προς το 15,4% των πωλήσεων (14,3% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,185 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ το 2015).

Για τους λόγους αυτούς η Stop κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,67 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,45 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,22 εκατ. ευρώ ή 15,4%. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1,14 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,96 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 0,19 εκατ. ευρώ ή 19,4%. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 1,86 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,4% και 11,2% (15,7% και 10,4% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,8% (12,8% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 9,4% (8,5% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,2%, αντί 13,6% το 2015, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 10,6%, κυρίως λόγω επενδύσεων που υλοποίησε στη διάρκεια του 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 10,80 εκατ. ευρώ (9,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 82,2% (81,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,14 εκατ. ευρώ (11,88 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία είχε μηδενικές τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της (2,34 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4,4% (+0,10 εκατ. ευρώ), παραμένοντας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,98 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,85 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,63 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα πληρωτέα.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 2,71 εκατ. ευρώ, αντί 2,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,95 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ενδυμάτων ασφαλείας STOP ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 100,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,3% των πωλήσεων και το 15,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων και το 17,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν της τάξεως των 9,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 15,85 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Π. Πανταζή και αναπληρωτή πρόεδρο τον Σωτ. Μ. Πανταζή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις αρχές του 2016 απασχολούσε 49 εργαζόμενους, έναντι 45 στις αρχές του 2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι 0,145 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Tα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 38.040 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 34.100 ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 23.345 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της, προσφέρει πλέον και ιατρικό ρουχισμό, καθώς και ρουχισμό μαγείρων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: STOP ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS