inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η τυροκομική βιομηχανία ΧώτοςΣε 20 εκατ. ευρώ, σχεδόν, ανήλθαν το 2016 οι πωλήσεις της εξαγωγικής, κατά βάση, τυροκομικής βιομηχανίας Χώτος, σημειώνοντας αύξηση για έκτο συνεχομενο έτος.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Φαλάνη Τυρνάβου του νομού Λάρισας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία στις 30 Δεκεμβρίου 1998, ενώ λειτουργούσε με άλλη νομική μορφή το 1974. Η ενασχόληση της οικογένειας των ιδρυτών της με την τυροκομία χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα, με τα πρώτα βήματα να γίνονται στην ορεινή περιοχή της Σαμαρίνας.

Μεταξύ άλλων τυροκομικών προϊόντων, η εταιρεία παράγει τυρί μανούρι και θεωρεί ότι οι ποσότητες του συγκεκριμένου τυριού που παράγει αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής παραγωγής του παγκοσμίως.

Η γκάμα των -πολλές φορές βραβευμένων- τυροκομικών προϊόντων της περιλαμβάνει φέτα, μανούρι, κατσικίσιο, ανθότυρο και μυζήθρα σε πλαστικές, αεροστεγείς ή μεταλλικές συσκευασίες και σε κομμάτια ή κύβους με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τον τελικό καταναλωτή, για τα σημεία πώλησης και τα δίκτυα διανομής τροφίμων, κυρίως με το σήμα της. Εκτός αυτών, παράγει και πρόβειο γιαούρτι. Ο όγκος των εξαγωγών της ανέρχεται σε 70-75% των εσόδων της, καθώς τα προϊόντα της διατίθενται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κίνα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Λάρισας το 2016, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 19,97 εκατ. ευρώ (+4,1% ή +0,78 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,38 εκατ. ευρώ (+1% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,795 εκατ. ευρώ (-4,6% ή -0,14 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 14% των πωλήσεων (15,3% το 2015), τα οποία αντιστοιχούν σε 79.855 ευρώ ανά εργαζόμενο (83.745 το 2015).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,47 εκατ. ευρώ (-4,7% ή -0,12 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,47 εκατ. ευρώ (-5,8% ή -0,15 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων (13,7% το 2015) και το 16,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (19,3% το 2015), τα οποία αντιστοιχούν σε 70.600 ευρώ ανά εργαζόμενο (74.945 το 2015).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,74 εκατ. ευρώ (-5,7% ή -0,105 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,7% των πωλήσεων (9,6% το 2015) και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (13,6% το 2015), τα οποία αντιστοιχούν σε 49.770 ευρώ ανά εργαζόμενο (52.770 το 2015).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 16,9%, από 17,5% το 2015). Οι δαπάνες διάθεσης (0,85 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 18,8% και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,21 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%. Συγχρόνως, τα λοιπά έξοδα/ζημιές μειώθηκαν περισσότερο απ' ό,τι τα λοιπά έσοδα/κέρδη.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόνο 13.000 ευρώ (9.000 ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 15,5%, έναντι 17,9% το 2015.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,17 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,89 εκατ. ευρώ (14,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 88,1% (90,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,04 εκατ. ευρώ (16,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι συνολικές μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν σε 2,15 εκατ. ευρώ, κατά 41,4% (+0,63 εκατ. ευρώ), παράμένοντας σε χαμηλά επίπεδα. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,53 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (2,15 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 5,13 εκατ. ευρώ (3,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι 1,57 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,21 εκατ. ευρώ, έναντι 0,16 εκατ. ευρώ το 2015.

Η ΧΩΤΟΣ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γ. Χώτο και αντιπρόεδρο τον Γ. Ιω. Χώτο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους, έναντι επίσης 35 το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ. Για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις διέθεσε 0,58 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2015.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΩΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS