inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες ζημιές ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία ξυλείας Alfa WoodΖημιές ύψους 9,5 εκατ ευρώ, σχεδόν, έναντι ζημιών 10 και πλέον εκατ. ευρώ το 2015, κατέγραψε το 2016 σε ενοποιημένη βάση η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων Alfa Wood, η βιωσιμότητα της οποίας εξαρτάται απολύτως από την έκβαση των διαπραγματεύσεών της με τους πιστωτές της για τη ρύθμιση του υψηλού τραπεζικού δανεισμού της.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της, επιδιώκοντας τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, καθώς έχει καταστεί στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος.

Για τη χρήση 2017 δηλώνει ότι όσο διαρκεί η κρίση τα οικονομικά της μεγέθη θα εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά, αλλά και ότι «διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για την ομαλή λειτουργία της, διατηρώντας το ύψος των αποθεμάτων και των απαιτήσεών της σε ισορροπία με τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της».

Η Alfa Wood περιελάμβανε στις τάξεις της την ανενεργή πλέον βιομηχανική εταιρεία Σέλμαν, η οποία έχει τεθεί από το 2014 σε καθεστώς πτώχευσης. Αποτελούσε, μαζί με τις θυγατρικές της, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πάνελ τεχνητής ξυλείας στα Βαλκάνια, δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή πάνελ μελαμίνης, ινοσανίδας (MDF), κόντρα πλακέ, δαπέδων πριστών και laminate, πάγκων εργασίας, καπλαμά, διακοσμητικών επιφανειών, αρμοκαλύπτρων και λακαριστού mdf, ντουλαπών κουζίνας και άλλων προϊόντων, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Ροδόπη, τη Λάρισα, τα Γρεβενά, τις Σέρρες και, μέσω συγγενικής εταιρείας, στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εχει πληγεί καίρια από την κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης.

Για πρώτη φορά μετά το 2010, το 2016 ο όμιλος παρουσίασε αυξημένα ενοποιημένα έσοδα, ύψους 35,25 εκατ. ευρώ (+3,4% ή +1,15 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα αυτά της μητρικής εταιρείας και της κατά 98,35% θυγατρικής της Alfa Wood Πίνδος προήλθαν σε ποσοστό 76,9% (27,12 εκατ. ευρώ) από τις βιομηχανικές δραστηριότητές τους και κατά το υπόλοιπο 23,1% (8,13 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές δραστηριότητές τους. Τα βιομηχανικά τους έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,8%.

Η αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε με μειωμένο μεικτό περιθώριο κέρδους (13,6% το 2016, έναντι 14,5% το 2015), με συνέπεια να καταγραφούν μειωμένα κατά 3,3% μεικτά κέρδη, ύψους 4,79 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες διάθεσης (3,65 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 6,5% και οι δαπάνες διοίκησης (1,64 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 26,5%, ενώ τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (2,59 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 1,25 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, όμως, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις συμμετοχών 0,635 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 4,70 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης, ύψους 7,04 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων κατά 2,70 εκατ. ευρώ απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού και προβλέψεων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 4,31 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος παρουσίασε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,26 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών μόλις 0,68 εκατ. ευρώ το 2015 (-3,95 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές του προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 156% (+3,41 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 2,33 εκατ. ευρώ (2,87 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 5,92 εκατ. ευρώ (5,715 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, τα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αποτελέσματα του ομίλου τη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 11,51 εκατ. ευρώ έναντι 7,90 εκατ. ευρώ το 2015 (+45,7% ή +3,61 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές της μητρικής εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 9,50 εκατ. ευρώ (10,05 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένες κατά 5,5% (-0,55 εκατ. ευρώ). Οι φόροι της χρήσης συμπεριέλαβαν ποσό 0,23 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος βάσει του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, όπως και εκείνα του 2015, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν αρνητικά (-33,82 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων ανερχόταν σε 100,23 εκατ. ευρώ (125,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Επίσης, στις 31.12.2016 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (17,48 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 77,52 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών του (95 εκατ. ευρώ). Συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 2190/1920.

Το σύνολο σχεδόν των δανείων και χρεών χρηματοδοτικής μίσθωσης του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν βραχυπρόθεσμα απαιτητό και ανερχόταν σε 75,32 εκατ. ευρώ, έναντι 80,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-6,6% ή -5,35 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 133,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 3,9% (-5,48 εκατ. ευρώ). Επί των παγίων του υφίσταντο εμπράγματα βάρη 44,80 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων στις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Eurobank και UBB Βουλγαρίας. Υποχρεώσεις του στο ΙΚΑ εξυπηρετούντο βάσει ρύθμισης μακροχρόνιας καταβολής. Καταθέσεις του ύψους 1,28 εκατ. ευρώ ήταν δεσμευμένες, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων υπέρ προμηθευτών, εργαζομένων και πιστωτών. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,46 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συμπεριλαμβάνονταν προς πώληση μετοχές τρίτων εταιρειών κόστους κτήσης 1,36 εκατ. ευρώ.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 είχαν μειωθεί σε 81,04 εκατ. ευρώ, έναντι 101,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης ο όμιλος δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,16 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 18,32 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων. Το 2016 το ακίνητο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας μεταφέρθηκε σε τρίτη επιχείρηση, η οποία θα αναλάβει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων 5,6 εκατ. ευρώ σε εταιρεία leasing του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 629,55 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 43,45 εκατ. ευρώ, αλλά και ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 75,8 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών ζημιών μετά το 2010. Οι ζημιές της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν της τάξεως των 74,8 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματα του ομίλου τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ζημιές ύψους 14,05 εκατ. ευρώ.

Στο απόγειο της ισχύος του, το έτος 2010, όταν λειτουργούσε ακόμη η εταιρεία Σέλμαν, ο όμιλος Alfa Wood είχε παρουσιάσει πωλήσεις ύψους 118,7 εκατ. ευρώ. Τη χρήση 2014 είχε εμφανίσει κέρδη, λόγω λογιστικών διευθετήσεων και έκτακτων εσόδων.

Η μητρική εταιρεία ALFA WOOD, που διαθέτει εργοστασιακές μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και τον Τύρναβο Λάρισας, όπου λειτουργεί και πολυκατάστημα διάθεσης εργαλείων, ειδών εξοχής και κηπουρικής, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και πληθώρας άλλων ειδών, ολοκληρώνοντας το 2016 την 26η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της κατέγραψε έσοδα 27,15 εκατ. ευρώ (-2% σε σύγκριση με το 2015).

Σημείωσε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,69 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2015), ζημιές προ φόρων 8,26 εκατ. ευρώ (5,91 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 7,40 εκατ. ευρώ (6,415 εκατ. ευρώ το 2015), λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Το 63,9% των εσόδων της (17,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 36,1% (9,80 εκατ. ευρώ) από τις εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 2%. Οι εξαγωγές της απέφεραν έσοδα 5,91 εκατ. ευρώ (7,36 εκατ. ευρώ το 2015), ίσα προς το 34,1% των βιομηχανικών εσόδων της και το 21,8% των συνολικών εσόδων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ξυλείας και επίπλων τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 371,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, απέδωσαν ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 8 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων 47,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 48 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών ζημιών τα έτη 2011-2016. Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ζημιές ύψους 32,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 26 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Tα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 8,7 εκατ. περίπου ευρώ, οφειλόμενα κυρίως σε έκτακτα έσοδα, σημείωσε το 2006. Tις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 24,2 εκατ. ευρώ λόγω απομειώσεων ενεργητικού, σημείωσε το 2011.


Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Γ. Αδαμόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στις 31.12.2016 απασχολούσε 148 εργαζομένους (141 στις 31.12.2015). Από κοινού με τη θυγατρική της Alfa Wood Πίνδος απασχολούσε 226 εργαζομένους (214 στις 31.12.2015 και 1.044 πέντε χρόνια νωρίτερα, στις 31.12.2010, όταν λειτουργούσε ακόμη η Σέλμαν). Για αμοιβές της διοίκησής του ο όμιλος διέθεσε 0,105 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015. Για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις ο όμιλος διέθεσε 4,66 εκατ. ευρώ, έναντι 4,55 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ η μητρική για τους ίδιους λόγους διέθεσε 3,02 εκατ. ευρώ, έναντι 2,92 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Alfa Wood συστάθηκε ως Α.Ε. τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1980. Εδρεύει στη Λάρισα, στο ύψος του 10ου χλμ. της οδού Λάρισας - Κοζάνης. Εκτός της παραγωγής και εμπορίας ξυλείας και επίπλων, εμπορεύεται πληθώρα άλλων ειδών και ασχολείται, επίσης, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και την παροχή υπηρεσιών logistics. Συνδεδεμένες ή συγγενικές επιχειρήσεις της, εκτός της Alfa Wood Πίνδος και της ανενεργού Σέλμαν, είναι η Alfa Wood Νευροκόπι, η Alfa Wood Bulgaria, αλλά και οι εταιρείες Συνεταιρισμός Ξυλουργών Πιερίας, Δήμητρα Αδαμοπούλου και Ξυλοτεχνική Ηπείρου. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 25 χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ. και Σερβία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Επιχείρησε ανεπιτυχώς να εξελιχθεί σε μεγάλου μεγέθους σύγχρονη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πριν εξαγοράσει τη Σέλμαν, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε δυναμική επέκταση των δραστηριοτήτων της, αποκτώντας την επί σειρά ετών ανενεργό βιομηχανία Πίνδος. Στα Γρεβενά η Alfa Wood κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής ινοσανίδων (MDF), μοναδικό στην Ελλάδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ALFA WOOD

www.inr.gr, 17 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS